Tagged: toprak

Heyelan ve Heyelan Sebepleri

Heyelan ve Heyelan Sebepleri

HEYELAN Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine Heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yer yüzünde çok sık...

Canlılarda Beslenme Şekilleri

Canlılarda Beslenme Şekilleri

Dünyamızdaki bütün canlılar beslenme bakımından ototrof ve heterotrof olarak iki grupta toplanabilir. İnorganik maddelerden organik besin yapanlara, ototrof (üretici) denir. Bunu yapamayıp da hazır organik besin kullananlara da heterotrof (tüketici) denir. 1. Ototrof Canlılar...

Ekosistemde Yaşayan Canlılar

Ekosistemde Yaşayan Canlılar

Bütün ekosistemi özetlemek için ekolojik pramid yararlı bir yoldur. Piramit yaşayan canlıların enerjilerini nasıl elde ettiklerine göre yukarıdan aşağıya (yaklaşık olarak yediklerine göre) bir listedir. Piramid‘in her bir tabakasının (bölümden bölüme) genişliği yaşayan canlıların...

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi

MÜLK ARAZİ Mülkiyet hakkı arazi sahibinin olan topraklardır. Mülk arazi ikiye ayrılır: 1. Öşri Topraklar: Fethedildiği zaman Müslümanlara verilen topraklardır. Topraklar, sahiplerinin mülkü sayılır, isteyen topraklarını satabilir, bağışlayabilir, vakfedebilir, miras bırakabilirdi. Toprağı işleyenler, elde...

Osmanlı Devleti’nde Denizcilik (Savaşlar)

Osmanlı Devleti’nde Denizcilik (Savaşlar)

Osmanlı Devleti’nin ilk donanması Karasibeyliği’nin donanmasından oluşturulmuştur. Yani Osmanlı Devleti’nin donanmasının temelleri Karasibeyliği’nin ele geçirilmesiyle atılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Cenevizlilerden Amasra alındı. Candaroğulları Beyliği’ne son verildi. Trabzon Rum Devleti’ne son verildi ve Trabzon...

Küresel Isınma ve Alınacak Önlemler

Küresel Isınma ve Alınacak Önlemler

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel Isınma deniyor. Küresel Isınmanın Etkileri o Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. o...

Ermeni Meselesi

Ermeni Meselesi

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kafkasya’nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 24. maddesi ile Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planladı. Sevr Antlaşması ile de Doğu Anadolu’da büyük bir Ermeni Devleti kurulması...

Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler

Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler

Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan toprağa verildiği...