Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 2.dönem 2.sınav 2014-2015

1) Doğa, canlı cansız varlıklarıyla bütünlük taşır ve doğada her şey birbirine bağlıdır. Bu durum, canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini ve birbirlerine bağımlılıklarını vurgulamaktadır. Buna göre, doğadaki bütünlük bilim adamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
A) Besin zinciri B) Doğal uyum C) Biyolojik ortam
D) Türlerin gelişimi E) Genetik farklılaşma
2) Tsunami erken uyarı sisteminin kurulması, aşağıdaki yerlerden hangisi için daha çok önem taşımaktadır?
A) Göl kıyısındaki tarım alanlarında
B) Kaplıcaların yaygın olduğu yörelerde
C) Karaların iç kısımlarındaki çöl alanlarında
D) Dağlık bölgelerdeki kayak merkezlerinde
E) Okyanus kıyısındaki yerleşim merkezlerinde
3) Aşağıdakilerden hangisi, aşırı kullanım sonucunda nesilleri tükenme tehlikesi bulunan bitkilere örnek olarak verilebilir?
A) Adaçayı ve kekik gibi otsu bitkiler
B) Lale ve sahlep gibi soğanlı bitkiler
C) Ardıç ve sedir gibi iğne yapraklı ağaçlar
D) Mersin ve erguvan gibi çalı türü bitkiler
E) Böğürtlen ve kuşburnu gibi orman altı bitkiler
4) Aşağıdakilerden hangisi, doğadaki beslenme halkalarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Nüfus artışı B) Sanayileşme C) Çevre sorunları
D) Doğal ortamın korunması E) Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi, deprem ve tsunami gibi doğal afetlerde can ve mal kayıplarının azaltılması için alınması gereken önlemlerden biridir?
A) Erken uyarı sistemlerinin kurulması
B) Eğimli yamaçlarda taraça yapılması
C) Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması
D) Yerleşim alanlarının alüvyal dolgulu alanlara kaydırılması
E) Kıyıdaki yerleşim alanlarındaki binalarda kat sayısının artırılması
6) Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi, diğerlerinden daha sonraki dönemde kurulmuştur?
A) Birleşmiş Milletler (BM)
B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)
E) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)
7) -Dünya para meselelerinin çözülmesi için ülkeler arasındaki iş birliğini sağlamak
-Dünya ticaretinin dengeli şekilde gelişmesini sağlamak
-Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için gerekli çözümler üretmek
-Devalüasyonlara engel olmak
Yukarıda kuruluş amaçları verilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği (AB)
B) Uluslararası Para Fonu (IMF)
C) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
D) Yeşil Barış Örgütü (GREENPEACE)
E) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
8) Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer almaz?
A) Belçika B) Almanya C) Fransa
D) Hollanda E) Yunanistan
9) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası sıcak çatışmalara yol açan doğal unsurlardan biridir?
A) Sınır sorunları
B) Bağımsızlık istekleri
C) Su kaynaklarının paylaşımı
D) Siyasi ve ekonomik farklılıklar
E) Önemli ulaşım yollarının kontrolü
10) Orta Doğunun Dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olmasında, aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Kutsal mekânları barındırması
B) Çöl alanlarının geniş yer kaplaması
C) Doğal gaz rezervlerinin fazla olması
D) Dünya petrol üretiminin büyük bölümünü karşılaması
E) Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında yer alması
11) Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İklim ve bitki çeşitliliği fazladır
B) Yer altı kaynakları yönüyle zengindir
C) Dünyada en fazla nüfusa sahip ülkedir
D) Güney, güneydoğu ve doğu kesimlerinde muson iklimi görülür
E) İş gücünün pahalı olmasından dolayı sanayi yeterince gelişmemiştir
12) I. Petrol II. Rüzgâr III. Kömür
IV. Gelgit V. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangileri, hidrokarbon enerji kaynakları arasında gösterilemez?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) III ve V
13) Son yıllarda Dünyadaki büyük firmaların Çin Halk Cumhuriyetinde fabrika kurmalarında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) İş gücünün ucuz olması
B) Enerji kaynaklarının bol olması
C) Ulaşım olanaklarının fazla olması
D) Gümrük vergilerinin fazla olması
E) Sanayi için uygulanan teşviklerin az olması
14) Aşağıdakilerden hangisi, petrol ve doğal gazın tankerlerle taşınmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?
A) Tanker kazalarıyla çevre kirliliğinin ortaya çıkması
B) Ulaşım sektöründe çalışan nüfus oranının artması
C) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının azalması
D) Boğaz ve kanallardan alınan geçiş ücretlerinin artması
E) Limanların yükleme ve boşaltma kapasitelerinin artması
15) Çin Halk Cumhuriyetinde en fazla kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal gaz B) Kömür C) Petrol
D) Nükleer E) Hidroelektrik
16) Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrolleri Dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır?
A) İran B) Gürcistan C) Ermenistan
D) Azerbaycan E) Rusya Federasyonu
17) Çin Halk Cumhuriyetinin yurt dışı alımlarında ilk sırada yer alan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güney Kore B) ABD C) Japonya
D) Almanya E) Brezilya
18) Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika Kıtasında yabancı yatırımının en fazla olduğu ülkedir. Bu durum, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?
A) Ulaşım olanaklarının fazla olmasına
B) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olmasına
C) Yabancı yatırımcılardan yüksek vergi alınmasına
D) Ülkede büyük bankaların ve finans kurumlarının olmasına
E) Ülke içinde farklı milletlerden insanların yaşamasına
19) Aşağıdakilerden hangisi, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan devletlerden biri değildir?
A) Romanya B) Gürcistan C) Kazakistan
D) Moldova E) Rusya Federasyonu
20) Ekonomik yönden yeterince gelişmemiş ülkelerdeki yer altı ve yer üstü kaynakları, gelişmiş ülkelere ait çok uluslu şirketler tarafından işletilmektedir. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisindeki plantasyon alanlarının gelişmiş ülkeler tarafından işletildiği söylenebilir?
A) ABD B) Kanada C) Kolombiya
D) İngiltere E) İspanya
21) Afrika kıtasında, kurulan bölgesel birliklerin en etkin ülkelerinden biri de Güney Afrika Cumhuriyetidir. Bu durum, Güney Afrika Cumhuriyetinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Kıtanın en güneyinde bulunmasıyla
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olmasıyla
C) Ekonomik yönden gelişmiş olmasıyla
D) Farklı etnik gruplardan insanların bulunmasıyla
E) Yönetim biçiminin diğer Afrika ülkelerinden farklı olmasıyla
22) Dünya genelindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Rusya ekonomisini olumlu etkiler?
A) Uluslararası ticaretin azalması
B) Petrol ve doğal gaz fiyatlarının artması
C) Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması
D) Sanayi sektöründe iş gücü ihtiyacının artması
E) Petrol ve doğal gaza olan bağımlılığın azalması
23) Almanya’da kullanılabilir toprakların 2/3’ü tarımsal faaliyetlere ayrılmasına, modern metotlarla yüksek verim alınmasına rağmen, yetiştirilen ürünler ülke ihtiyacını karşılayamaz. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun fazla olması
B) Tarım ürünü çeşidinin az olması
C) Tarım ürünü ihracatının fazla olması
D) Tarımda çalışan nüfus oranının az olması
E) Devletin bazı tarım ürünlerinde destekleme alımı yapması
24) Nijerya’da yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Fındık, tütün, arpa B) Mercimek, arpa, fasülye
C) Üzüm, turunçgiller, incir D) Şekerpancarı, buğday, çay
E) Şeker kamışı, kauçuk, kakao
25) Bir ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o ülkenin okuryazarlık durumu hakkında daha çok bilgi verir?
A) Yer şekilleri B) İklim özellikleri C) Nüfus yoğunluğu
D) Gelişmişlik seviyesi E) Matematik konumu
26) Türkiye’nin jeopolitik konumunu etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi, zaman içinde değişiklik göstermez?
A) Politik değerleri B) Askeri değerleri C) Coğrafi özellikleri
D) Sosyo kültürel değerleri E) Bilimsel ve teknolojik değerleri
27) Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında, Ege Denizindeki kıta sahanlığı sorunu bulunmaktadır?
A) Bulgaristan B) Suriye C) Mısır
D) İtalya E) Yunanistan
28) Türkiye’nin jeopolitik konumunu etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha az öneme sahiptir?
A) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
B) Ortalama yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması
C) Orta Doğu ülkelerine göre zengin su kaynaklarına sahip olması www.sorubak.com
D) Önemli ticaret yollarının başlangıç ya da bitiş noktalarında yer alması
E) Dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunması
29) Zonguldak Bartın Karabük (ZBK) Projesinin uygulanacağı bölgede, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha çok gelişmiştir?
A) Demir-çelik B) Yünlü dokuma C) Petro kimya
D) Otomotiv E) Cam ve seramik
30) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki kalkınma projelerinin uygulanmasındaki en büyük zorluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal afetler
B) İş gücü yetersizliği
C) Finansman yetersizliği
D) Ulaşım olanaklarının azlığı
E) Toprak koşullarının elverişsizliği
31) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1950 yılından önce nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla yapılan uygulamalar arasında gösterilemez?
A) Fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtılması
B) Çocuk sahibi çalışan kadınların maaşlarından kesinti yapılması
C)Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması
D) Nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla nüfus komisyonunun kurulması
E) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi
32) Türkiye’de nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus projeksiyonları oluşturulurken kullanılan bilgiler gösterilebilir?
A) Yıllara göre dış ticaret değerleri
B) Yaş gruplarına göre erkek ve kadın nüfus miktarı
C) Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin ülke genelindeki dağılımı
D) Tarımsal üretimde yıllara göre meydana gelen dalgalanmalar
E) Yerleşme tiplerinin ülke içindeki coğrafi bölgelere göre dağılımı
33) Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesinin kapsamında olan illerden biri değildir?
A) Diyarbakır B) Şanlıurfa C) Adıyaman
D) Hakkâri E) Mardin

A Grubu
1) A
2) E
3) B
4) D
5) A
6) D
7) B
8) E
9) C
10) B
11) E
12) C
13) A
14) A
15) C
16) D
17) C
18) B
19) A
20) C
21) C
22) B
23) A
24) E
25) D
26) C
27) E
28) B
29) A
30) C
31) B
32) B
33) D

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

16 − 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.