Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf biyoloji 2.dönem 2.sınav 2014-2015

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ 12. SINIF 2. DÖNEM II. SINAVI
——–A———
ADI:………………………………SOYADI: …………………………………
SINIF: …………………………… NO: …………………………………….

1. Canlıların, ATP üretebilmeleri için gerekli enerjiyi sağlama yollarından bazıları şunlardır.
I. Glikolizin gerçekleştirilmesi
II. Güneş enerjisinin soğurulması
III. Oksijenin kullanıldığı E.T.S. ’den elektronlarının aktarılması
Bu olaylardan hangileri canlıların (kemosentez yapanların bir kısmı hariç) tümü tarafından gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2. Canlılarda;
I. Krebs devri
II. Glikoliz
III. Fotosentez
reaksiyonlarından hangileri glikoz molekülü ile başlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) II ve III

3. Oksijenli solunumda,
I. ADP den ATP nin oluşması
II. Pirüvattan asetil CoAnın oluşması
III. Oksijenin elektron alması
IV. PGAL den pirüvatın oluşması
olaylarından hangileri, NAD nin indirgenmesini sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

4. Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında;
I. Gece boyunca
II. Güneş ışınlarının şiddetine fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
III. Solunum ürünü ve fotosentezde kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığında
IV. Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içinde pH ölçümleri yapılmıştır.
Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

5. Devirsel fotofosforilasyon sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır;
I. Sitokromların yükseltgenmesi
II. Klorofilin indirgenmesi
III. Ferrodoksinin indirgenmesi
Işığın soğurulmasıyla hareket geçen bir elektronun devrinde, bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, II ve III
B) II, I ve III
C) II, III ve I
D) III, I ve II
E) III, II ve I

6. Yüksek yapılı bitkilerde,
I. NAD
II. NADP
III. Plastokinon
maddelerinin indirgenmesi ve yükseltgenmesi olaylarından hangileri fotosentez sırasında gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

7. Birer karakter yönüyle;
l. Aa x Aa
ll. AA x aa
lll. Aa x aa
lV aa x aa
şeklindeki çaprazlamalardan hangileri, kontrol
(test) amaçlı bir çaprazlamadır?
A) l ve II
B) l ve III
C) II ve III
D) II ve lV
E) III ve IV
8. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde, işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonrada görevinin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapında bulunmuştur.
Buna göre, işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp, glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,
I. Amino asit yapımı
II. Nişasta sindirimi
III. Protein yapımı
IV. Nişasta yapımı
olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre geçekleşmiştir?
A) IV, III, I, II
B) IV, II, I, III
C) III, IV, II, I
D) II, IV, III, I
E) II, I, III, IV

9. MmGGDdeeXY genotipli bir birey kaç çeşit sperm hücresi oluşturabilir? ( Genler bağımsız )
A) 16
B) 8
C) 6
D) 4
E) 2

10. Ökaryot hücrelerde;
I. ETS enzimleri
II. RNA molekülleri
III. ATP sentez enzimleri
moleküllerinden hangileri mitokondrilerin iç sıvısında bulunur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

11. Bir hücrede, DNA ların replikasyonunu sağlayan;
I. Organik baz, şeker ve fosfattan nükleotitlerin sentezlenmesi.
II. Çift zinciri oluşturacak nükleotitler arasında hidrojen bağlarının kurulması.
III. DNA polimeraz enziminin nükleotitler arasında şeker fosfat bağlarını kurması.
IV. DNAaz enziminin çift zinciri oluşturan hidrojen bağlarını açması.
olaylarının gerçekleşme sırası, aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) II – I – IV – III
C) I – IV – III – II
D) III – II – I – IV
E) II – IV – III – I
12. Hücrelerde, yeni DNA moleküllerinin sentezlenmesi süresince;
I. Deoksi adenin nükleotit
II. Timin ribonükleotit
III. Adenin ribonükleotit
şeklindeki moleküllerden hangileri kullanılır ve harcanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

13. Bir DNA nın kendini eşlemesi sırasında kullandığı nükleotit sayıları şöyledir:
– 40 Adenin nükleotit
– 30 Guanin nükleotit
– 20 Timin nükleotit
– 50 Sitozin nükleotit
Bu DNA da bulunan pürinli nükleotitlerin, toplam nükleotit sayısına oranı nedir?
A)1/2
B)1/3
C)1/4
D)1/6
E)1/8

14. Hücrede ATP- sentezinde kullanılan,
I. Azotlu baz
II. Beş karbonlu şeker
III. Fosforik asit
moleküllerinden hangileri, aynı şekliyle DNA nın yapısında da bulunabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

15. Oksijenli solunumda, bir molekül glikozun parçalanmasıyla 38 ATP lik enerji kazanılır.
Bu enerji, hücrenin;
I. Mitokondri zarları
II. Hücre plazması
III. Mitokondri sıvısı
IV. Çekirdek zarları
kısımlarından hangilerinde üretilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

16. AaBbccDdEe genotipinde olan bir canlı, normal olarak aşağıdaki gametlerden han¬gisini veremez?
A) abccDE
B) abcde
C) ABcdE
D) Abcde
E) AbcDE

17. AaDdkkNn genotipli bir canlı, Mendel ku¬rallarına göre, aşağıdaki gamet çeşitlerin¬den hagisini oluşturamaz?
A) AdkN
B) adkn
C) aDKN
D) ADkn
E) aDkN

18. Bir zigotun I. mitozu sonucunda oluşan iki blastomer birbirinden ayrılarak bölünüyorlar ve iki ayrı embriyo gelişiyor.
Bu embriyolardan meydana gelen bireyle¬rin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi farklı olabilir?
A) Cinsiyetleri
B) Genotipleri
C) Kan grupları
D) Protein yapıları
E) Fenotipleri

19. Bezelyelerde;
– Sarı tohum rengi yeşil tohum rengine,
– Yuvarlak tohum şekli buruşuk tohum şek¬line,
– Uzun gövde şekli kısa gövde şekline do¬minanttır.
Buna göre fenotip şekilleri aşağıda verilen bezelyelerden hangisinin genotipi sadece fenotipine bakılarak tahmin edilebilir?
A) San, yuvarlak, uzun
B) Sarı, buruşuk, uzun
C) Yeşil, buruşuk, kısa
D) Yeşil, yuvarlak, uzun
E) Sarı, yuvarlak, kısa

20. Tek yumurta ikizlerinin birbirine benzeme¬sinde,
I. Aynı genotipli hücrelerden oluşmaları
II. Vücutlarında aynı çeşit proteinlerin sentezlenmesi
III. Aynı anda aynı çeşit gametleri oluşturma¬ları
özelliklerinden hangileri etkili değildir?
A) Yalnız I
B) I, II
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız III

21. Dd x Dd çaprazlanmasından oluşacak oğul bireyler arasında kaç çeşit genotip görüle¬bilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

22. Aynı türden A ve B bireylerinin eşeyli üre¬me ile meydana getirdikleri yavrular, birbi¬riyle aynı genotipte ise aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?
A) A ve B nin genotipleri aynıdır.
B) A ve B nin fenotipleri aynıdır.
C) A ve B heterozigottur.
D) Yavrular arı döldür.
E) A ve B arı döldür.

23. aaBbCcDd genotipine sahip bir zigot geli¬şerek bir embriyo oluşturuyor. Bu embri¬yonun vücut hücrelerinin genotipi aşağı¬dakilerden hangisi ile gösterilebilir?
A) abcD
B) ABCD
C) AaBb
D) aaBbCcDd
E) aabbccDd

24. ikiz kardeşlerin,
I. Protein yapıları
II. Göz renkleri
III. Cinsiyetleri
IV. Genotipleri
gibi özelliklerinden hangi ikisi¬nin aynı olması, bunların aynı yumurta ikiz¬leri olduğunu kanıtlar?
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) II, III
E) III, IV

25. Aşağıda genotipi verilen bireylerden hangisi arı döldür?
A) aaBBccDD
B) Aa
C) AabbCCDd
D) AaBbCc
E) aaBBCcdd

www.sorubak.com

NOT: Her soru 4 puandır.
CEVAP ANAHTARI
SN A B C D E
1 A B C D E
2 A B C D E
3 A B C D E
4 A B C D E
5 A B C D E
6 A B C D E
7 A B C D E
8 A B C D E
9 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E
14 A B C D E
15 A B C D E
16 A B C D E
17 A B C D E
18 A B C D E
19 A B C D E
20 A B C D E
21 A B C D E
22 A B C D E
23 A B C D E
24 A B C D E
25 A B C D E

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.