Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılı 2014-2015

www.sorubak.com

 1. Türkiye turizmi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Van şehri, tarihi Nemrut kalıntıları ile tanınmıştır
  B) İzmir şehri Efes ve Bergama gibi antik kentlere sahiptir
  C) Antalya’da Karain, Damlataş ve Dim mağaraları önemli turistik yerler arasındadır
  D) Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı kayalıklara kurulmuş önemli bir dini merkezdir
  E) Denizli’de bulunan Pamukkale, şifalı sularıyla ve bembeyaz görüntüsüyle birçok turisti çekmektedir
  2. Aşağıdaki turizm değerlerinden hangisinin oluşumunda volkanik arazinin etkisi daha fazladır?
  A) Nemrut kalıntıları
  B) Damlataş mağarası
  C) Pamukkale travertenleri
  D) Cennet ve Cehennem mağaraları
  E) Ürgüp ve Göreme’deki peribacaları
  3. Bursa ve Antalya’nın turizm değerleri ile ilgili, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) Bursa’da kış turizmi gelişmiştir
  B) Bursa’da sağlık turizmi daha fazla gelişmiştir
  C) Antalya’ya yaz mevsiminde gelen turist sayısı daha fazladır
  D) Hem Bursa’da hem de Antalya’da su sporları turizmi geliştirmiştir
  E) Antalya’nın turistik değerleri arasında karstik şekiller önemli bir yer tutar

  4. Türkiye kıyılarında daha çok turizm amaçlı yat limanları bulunmaktadır. Özellikle deniz turizminin geliştiği Akdeniz ve Ege kıyılarında bu tür limanlara rastlamak olanaklıdır. Buna göre, aşağıdaki limanlardan hangisi böyle bir özellik göstermez?
  A) Kuşadası B) İskenderun C) Çeşme
  D) Antalya                   E) Bodrum
  5. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’nin ulaşımını olumlu yönde etkilediği savunulamaz?
  A) Dış ticaret hacminin artması
  B) Kara yollarında seyreden araç sayısının artması
  C) Yurt dışından gelen turist sayısının artış göstermesi
  D) Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel olarak uzanması
  E) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde yer alması
  6. I. Limanlar
  II. Tarım alanları
  III. Turizm merkezleri
  IV. Sanayi merkezleri
  Türkiye’deki demir yolları, yukarıda verilenlerden hangilerini birbirine daha çok bağlar?
  A) I ve II             B) I ve IV        C) II ve III
  D) II ve IV            E) III ve IV

 2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de iç ticaretin gelişmesinde etkili olan temel etkendir?
  A) Yöreler arasında iklim ve yer şekilleri özelliklerinin belirgin farklılık göstermesi
  B) Ülkede kara yolu ulaşımının diğer ulaşım yollarına göre daha fazla gelişme göstermesi
  C) Ticarete konu olan ürünlerin tür ve çeşitliliğinde yöreler arasında belirgin farklılıklar olması
  D) İç pazarlara sunulan ticari ürünlerin dış pazarlara sunulan ticari ürünlerden daha fazla olması
  E) Köyden kente göçlerin artması nedeniyle, şehirler ile kırsal kesimler arasındaki bağlantının devam etmesi
  8. Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma imkânlarına göre, aşağıdaki liman kentlerini sıraya koymak gerekirse, bunlardan hangisi son sırayı alır?
  A) Sinop B) İzmir C) Antalya
  D) Samsun            E) Mersin
  9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin ithal ettiği ürünler arasında yer almaz?
  A) İlaç                       B) Çimento              C) Gübre
  D) Madeni yakıtlar          E) Ham petrol
  10. İzmir’in bir ticaret kenti olarak gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
  A) Modern bir limana sahip olması
  B) Uluslararası ölçekte bir fuarın her yıl şehirde kurulması
  C) Çevresindeki ovalarda çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
  D) Kış aylarının ılık ve yağışlı geçmesi
  E) Büyük toptancı kuruluşların ve bu firmalara bağlı bölge temsilciliklerinin İzmir’de bulunması
  11. Türkiye’nin dış ticaret hacminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
  A) İşçi ücretlerinin artmasının
  B) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesinin
  C) Serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasının
  D) İşadamlarının ticaret yaptığı ülkelerle ilişkileri geliştirmesinin
  E) Uluslararası fuar, sergi, konferans gibi etkinliklerin arttırılmasının
  12. Bir ticaret merkezinin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
  A) Tüketimin artmasının
  B) Ulaşım ağının gelişmesinin
  C) Ekili dikili alanların artmasının
  D) Nüfus yoğunluğunun artmasının
  E) Turizm faaliyetlerinin gelişmesinin
  13. Ulaşım; insanın, eşyanın, bilginin yada herhangi bir şeyin bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınmasıdır. Ülkemizdeki kara ve demir yolu ulaşımı üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
  A) İnsan             B) İklim            C) Coğrafi konum
  D) Yüzey şekilleri     E) Bitki örtüsü
  14. Türkiye’de şehirler arasındaki ekonomik gelişmişlik düzeyi ulaşım türlerinin gelişmesi üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle sanayi, ticaret, tarım, eğitim gibi faaliyetlerin geliştiği yerler aynı zamanda ulaşımın da geliştiği yerlerdir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerin ekonomik gelişmişlikleri göz önüne alındığında hangisinde ulaşımın daha fazla gelişmesi beklenir?
  A) Ankara               B) Malatya          C) Erzurum
  D) Trabzon            E) Isparta
  15. Ulaşımla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip ülkelerin dünya ile bağlantısı güçlüdür
  B) İklim koşullarının elverişli olmadığı ülkelerde her türlü ulaşım olanakları gelişmemiştir
  C) Ulaşım; ortak kültür, bölgesel iş bölümü ve ülkelerin savunması açısından önemlidir
  D) Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini ulaşım sağlar
  E) Bir ülkenin başka ülkelerle ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulmasında ulaşımın rolü fazladır
  16. Marmara Bölgesindeki hızlı nüfus artışının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
  A) İş olanaklarının fazla olması
  B) Doğum oranının yüksek olması
  C) Ticari faaliyetlerin gelişmiş olmasının
  D) Diğer bölgelerden çok fazla göç almasının
  E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasının
  17. Aşağıdakilerden hangisi, sadece Akdeniz Bölgesine ait bir özelliktir?
  A) Muz tarımının yapılması
  B) Boyuna kıyıların görülmesi
  C) Seracılık faaliyetlerinin yapılması
  D) Karstik yer şekillerinin görülmesi
  E) Deniz turizminin gelişme göstermesi
  18. Ege Bölümünün ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır?
  A) Tarım                   B) Turizm             C) Endüstri
  D) Balıkçılık            E) Besi ve ahır hayvancılığı
  19. Coğrafi bölgeler tespit edilirken ülkemizin genel şekli, yeryüzünün hâkim çizgileri, arazisinin bünyesi, iklimi, bitki örtüsü gibi doğal faktörlerle beraber nüfusun dağılışı, ekonomik faaliyetlerin çeşidi gibi beşeri şartlar da göz önünde tutulmuştur. Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesinin coğrafi sınırları oluşturulurken, aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır?
  A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
  B) İklim koşullarının karasal özellik göstermesi
  C) Tarım ve büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması
  D) Dağların genel olarak doğu batı yönünde uzanış göstermesi
  E) Kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağlarının, güneyinde Güneydoğu Torosların sınırlarının geçmesi
  20. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Coğrafya Kurumu’nun amacı ve görevleri arasında gösterilemez?
  A) Türkiye’nin coğrafi değerlerini tespit etmek
  B) Türkiye’nin ilmi metotlarla coğrafyasını incelemek
  C) Coğrafya ve diğer bilimlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak
  D) Yıl içinde sıcaklık, basınç, yağış gibi meteorolojik verileri kaydetmek
  E) Coğrafya ile ilgili milletlerarası bilimsel çalışma ve yayınları izlemek
  21. Türkiye’de, coğrafi bölgelere isim verilirken, aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz önüne alınmıştır?
  A) Özel konumu
  B) Jeopolitik konumu
  C) Matematik Konumu
  D) Denizlere göre konumu
  E) Yer şekilleri özellikleri ve iklimi
  22. Türkiye, 1941 yılındaki Türk Coğrafya Kongresinde 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
  A) İklim özellikleri            B) Yer şekilleri
  C) Ekonomik özellikler      D) Nüfus özellikleri
  E) Coğrafi koordinatlar
  23. I. Sibirya Yüksek Basıncı
  II. İzlanda Alçak Basıncı
  III. Basra Alçak Basıncı
  IV. Asor Yüksek Basıncı
  Ülkemizde yaz aylarının aşırı sıcak ve kurak geçmesinde, yukarıdaki basınç merkezlerinden hangileri etkilidir?
  A) I ve II               B) I ve III          C) II ve III
  D) II ve IV           E) III ve IV
  24. Kasırga, hortum, tayfun yada hurricane adı verilen meteorolojik olaylar, aşağıdaki yerlerden hangilerinde daha yaygın olarak görülür?

  A) Orta kuşak okyanuslarında
  B) Tropikal alçak basınç alanlarında
  C) Yer şekilleri engebeli olan bölgelerde
  D) Subtropikal yüksek basınç alanlarında
  E) Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda
  25. Mısır Medeniyeti, Kuzey Afrika’da Nil nehri ve etrafında kurulmuştur. Diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Bu nedenle Mısır Medeniyetinin kendine özgü özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır Medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşiminin az olmasının temel nedenidir?
  A) Etrafının çöllerle kaplı olması
  B) Savaşçı bir uygarlığa sahip olmaları
  C) Daha çok birden fazla tanrılı dine inanmış olmaları
  D) Başka medeniyetlerle ticari ilişkilerin güçlü olmaması
  E) Nil nehrinden ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılabilmesi

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 1 = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 yorum
 1. Gülyaz diyor

  Bunların cevapları nedir acaba?