11.sınıf inkılap tarihi dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

ORDU FATİH ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11/A-B-C-D-E-F SINIFLARI II.DÖNEM TELAFİ YAZILI ORTAK SINAV SORULARI (a)
1. Kurtuluş Savaşının örgütlenmeler döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
I. İşgalleri protesto mitingleri yapılmalıdır.
II. İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir.
III. Doğu illeri her türlü yabancı işgaline karşı tüm milletçe birlikte savunulacaktır.
Bu kararlar Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi ve Havza Genelgesiyle ilişki bakımından aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Erzurum Kong. Amasya Gen. Havza Gen.
A) I II III
B) I III II
C) II I III
D) II III I
E) III II I

2. itilaf Devletleri,

— Son Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimlerinin yapılmasını engellememişlerdir.
— Seçimleri milli mücadeleciler kazandığı halde meclisin toplanmasını engellememişlerdir.
— Mecliste bağımsızlık taraftarı kararlar alınınca İstanbul Hükümetinden bu kararları uygulamamasını istemişlerdir.
— İstanbul Hükümeti, kararları uygulamakta ısrar edince İstanbul’u resmen işgal etmişler ve meclisi basarak dağıtmışlardır,
İtilaf Devletleri’nin bu tutumlarıyla,
I. seçimlerde saltanat taraftarlarına güven duymaları,
II. meclisten, bağımsızlık taraftarı karar çıkmayacağına inanmaları,
III. İstanbul Hükümeti’ne yapacakları baskıya güven melen
Durumlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

3. I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı’nın genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı İmparatorluğu topraklarının paylaşılmasını sağlamak
B) ittifak devletleriyle yapılacak barışın esaslarını belirlemek
C) Batı Anadolu topraklarının Yunanistan’a verilmesini sağlamak
D) Savaştan çekilen Rusya’nın durumunu değerlendirmek
E) Wilson İlkelerinin uygulanmasını sağlamak

4. I. Kuzey Afrika’da Osmanlı toprağının kalmaması.
II. Meriç nehrinin ilk defa batı sınırımız olarak kabul edilişi.
III. Arap topraklarının elden çıması
Gelişmeleri I. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve Trablusgarp Savaşı’yla ilişki bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I. Dünya Sav. Balkan Sav. Trablusgarp Sav.
A) I II III
B) I III II
C) III II I
D) II III I
E) II I III

5. Wilson İlkelerinde, “Uluslar kendi geleceklerine kendileri karar verecekler ve hiçbir ülke bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktır” hükmü yer almıştır.
Bu durum,
I. Milliyetçilik ilkesi ön planda tutulmuştur.
II. Sömürgeci anlayışa karşı çıkılmıştır.
III. Ulus iradesine önem verilmiştir.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

6. italya ve Almanya’nın saldırgan tutumu karşısında,Ortadoğu’da barışı ve güvenliği sağlamak amacıylaSadabat Paktı imzalanmıştır.
1937 yılında imzalanan bu pakta katılan devletlerarasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Suriye B) Irak C) Afganistan D) İran E) Türkiye
7. Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, iç işlerimize müdahale edilmesine izin verilmeyeceğinin göstergesidir?
A) Manda ve himaye kabul olunamaz.
B) Kuva-i Milliye’yi etkili ve millet iradesini etkin kılmak esastır.
C) Doğu illerimiz yabancı işgaline karşı tüm milletle birlikte hakkını savunacaktır.
D) Hıristiyan ahaliye, siyasi hakimiyet ve toplum dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
E) Milli sınırlar içindeki vatan, ayrılık kabul etmez bir bütündür.

8. İrade-i Milliye Gazetesi, aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınan bir karar gereği çıkarılmaya başlanmıştır?
A) Edirne Kongresi B) Balıkesir Kongresi
C) Alaşehir Kongresi D) Erzurum Kongresi
E) Sivas Kongresi

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan dernekler, aşağıdakilerden hangisini, öncelikli olarak gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır?
A) Bölgelerini düşman işgaline karşı korumak
B) İstanbul’un güvenliğini sağlamak
C) Ulusal egemenliğini gerçekleştirmek
D) Yeni bir meclisin açılmasını sağlamak
E) Ulusal bir kongrenin toplanmasını sağlamak

10.

11.

12.Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti’nin aldığı hangi karar yürütme organı gibi hareket ettiğinin göstergesidir?
A) Milli cemiyetleri tek çatı altında toplaması
B) Manda ve himayeyi reddetmesi
C) Ali Fuat Paşa’yı Garp Cephesi Kumandanlığı’na ataması
D) İradeyi Miliye gazetesini çıkarması
E) Vatanın bütünlüğünü savunması

13. 12 Ocak 1920 de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisinde aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?
a) seçimlerin yapılması
b) Yeni bir anayasa yapılması
c) Misak-ı Milli
d)Damat Ferit Hükümetinin düşürülmesi
e) Meclisin Ankara’da toplanması

15. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında yayın yapan gazetelerden birisi değildir?
a) Vakit b) Tasvir-i Efkar c) İleri d) Yeni Gün e) Takvim-i Vekayi

16. Birinci Dünya Savaşı sonlarında,
– Yenen devletler topraklarını genişletmeyecek.
– Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak
– Hiçbir ulus, bir başkasının boyunduruğu altına sokulrnayacak
yargıları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında açıklanmıştır?
A)Bristol Raporu B) Wilson İlkeleri C) Paris Konferansı
D) Saint Germain (Sern Jermen) Antlaşması E) Harbord Raporu

17. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde Türkiye’nin boğazların her iki yanında asker bulundurması ve tahkimat yapması kabul edilmiştir.
Montrö’de bu kararın alınmasında;
I. Dünyada savaş tehlikesinin baş göstermesi
II. Hatay’ın anavatana katılması
III. Milletler Cemiyeti’nin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III

18. I.Dünya Savaşında Yemen, Hicaz, Filistin topraklarında yaşayan Arapların, Osmanlı Devletine karşı isyan ettikleri ve İngilizlerle iş birliği yaptıkları görülmüştür.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devletini ayakta tutmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacını güden fikir akımlarından hangisinin geçerliliğini yitirdiği savunulabilir?
a) Türkçülük b) Osmanlıcılık c)İslamcılık
d)Panslavizm e)Pangermenizm

19. I.Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II.Dünya savaşı’nın sebeplerinden birini meydana getirmiştir?
a) Versay b) Sevr c) Nöyyi
d) Triyanon e) Saint Germain

20. Cephe
I Kanal Cephesi
II. Irak Cephesi
III. Hicaz Cephesi
IV. Galiçya Cephesi
Özellik,
a) Oşmanlı Devleti, müttefiklerine yardım etmeyi amaçlamıştır.
b) Ümmetçilik fikri kesin olarak son bulmuştur.
c) İnğilizler, kara yoluyla Rusya’ya yardım etmeyi amaçlamıştır.
d) Kutsal Toprakların kaybedildiği cephedir.
Yukarıda verilen cephe ve özellikler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I II III IV
A) a b c d
B) b c d a
C) c d a b
D) d c b a
E) a c b d
21. Amasya Görüşmeleri’nde Temsil Kurulu ile Osmanlı Hükümeti Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması konusunda anlaşmışlardır.
Buna göre, tarafların meclisin toplanmasındaki beklentilerinin ortak yönünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Siyasi güçlerini artırmak
B) Ulusal egemenliği yerleştirmek
C) Yürütmenin denetlenmesini sağlamak
D) Gerekli görülen yasaları çıkarabilmek
E) Bütçe harcamalarını yavaşlattırmak

22.Sivas Kongresini Erzurum Kongresinden ayıran özelliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Kemal’in Kongre başkanlığına getirilmesi
b) Milli meclisin derhal toplanmasının istenilmesi
c) Müslüman olmayanlara ulusal çıkarlara aykırı ödünler verilmesine karşı çıkılması
d) Yurdun çeşitli yerlerinde kurulan savunma cemiyetlerinin birleştirilmesi
e) Temsilciler Kurulu oluşturulması

23. Türkiye’nin
I. Irak
II. Yunanistan
III. Suriye
Devletlerinden hangileriyle sınırları Lozan antlaşmasıyla belirlenmiştir?
a)Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) I,II ve III

24. . I. Tekke ve Türbelerin kapatılması
II. İlk kez azınlık okullarının açılması
III. Okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
Yukarıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi gelişmeleri arasındadır?
a)Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III d) II ve III e) I,II ve III

25. 21 Haziran 1934 tarihinde soyadı kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanunda uyulması gereken;
ı. Ahlaka aykırı ve gülünç kelimelerin yasaklanması
ıı. Soyadlarının Türkçe olması
III. Yabancı ırk ve millet adlarının kullanılmaması
Koşullarından hangilerinin milliyetçilik anlayışının göstergesi olduğu savunulabilir?
a)Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III d) II ve III e) I,II ve III

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:
SINIFI – NO: www.sorubak.com
ALDIĞI NOT :
A B C D E
1 A B C D E
2 A B C D E
3 A B C D E
4 A B C D E
5 A B C D E
6 A B C D E
7 A B C D E
8 A B C D E
9 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E
14 A B C D E
15 A B C D E
16 A B C D E
17 A B C D E
18 A B C D E
19 A B C D E
20 A B C D E
21 A B C D E
22 A B C D E
23 A B C D E
24 A B C D E
25 A B C D E

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

77 − = 74

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.