10.sınıf tarih 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ……………………….. LİSESİ 10 SOSYAL SINIFI  TARİH DERSİ II.DÖNEM II. YAZILISI
Adı, Soyadı :                                                         No :                       Aldığı Not :
Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.  (10)
1- Osmanlı kültürü içerisinde mimarî önemli bir yer tutmamaktadır. (     )
2- Osmanlı Devleti’nde Türkçe’nin yanında Arapça ve Farsça dilleri de edebiyat ve kültür hayatında etkili olmuştur. (     ) www.sorubak.com
3- Osmanlı Devleti dış devletlerden aldığı borçları zamanla ödeyemeyince bu borçları tahsil etmek amacı ile Düyun-ı Umumiye İdaresi          kurulmuştur. (      )
4- Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar ekonomisine önemli ölçüde avantaj sağlamıştır. (     )
5- Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler her türlü uygulamalarında  Osmanlı hukuk sistemine bağlı kalmak zorundaydılar. (     )
Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.       (25)
1-Osmanlı toplumu dinsel yapısına göre gruplandığında aşağıdakilerden hangisi farklı bir özellik gösterir?
A- Rumlar               B- Boşnaklar                   C- Arnavutlar              D-    Araplar               E- Türkler

2- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin halktan topladığı vergilerden biri değildir?
A- Ağnam                       B-Ulufe                          C- Cizye                              D- Haraç               E- Öşür

3- Aşağıdaki Divan-ı Hümayun üyesi ve görevi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A- Defterdar-Yazışmaları yapar       B-Kaptan-ı Derya-Deniz kuvvetleri         C- Kazasker-Adalet
D- Sadrazam-Yürütmenin başıdır         E- Şeyhülislam-Dinî yetkili
4- Osmanlılarda ülke; yönetim bakımında eyalet, sancak, kaza, köy gibi birimlere ayrılmış, bütün yönetim birimlerine merkezden yöneticiler atanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
I- Merkezî otorite güçlü tutulmaya çalışılmıştır                 II- Devlet, taşradaki en küçük birimlerde bile temsil edilmiştir
III- Osmanlı halkı yönetime katılmıştır,                         yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A- Yalnız I                  B- Yalnız II                    C- Yalnız III                  D- I ve II                  E- I ve III
5- Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti’ndeki ilk altın para bastırılmaya başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A- Askere cülus bahşişinin dağıtılmaya başlandığının           B- Kardeş katlinin yasallaştığının       C- Ekonomik durumun güçlendiğinin
D- Üretimde süreklilik sağlandığının          E- Coğrafî keşiflerin başladığının
Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (20)
1- Osmanlılarda hanedanın en yaşlı üyesinin padişah olmasına dayanan ekberiyet sistemi ………………… döneminde yasallaşmıştır.
2- Divan-ı Hümayun ………………………….. tarafından kaldırılarak, yerine nezaretler oluşturulmuştur.
3- Osmanlılarda arazisini işlemeyen çiftçilerden …………………………….. vergisi alınırdı.
4- Osmanlı  Devleti’nde devlet memuru olabilmenin temel şartı ………………………………… olmaktır.
5- Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para padişah ……………………………………. Döneminde bastırılmıştır.
Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız.
x- II. Mahmut döneminde Osmanlı devlet yönetiminde yapılan başlıca değişiklikler şunlardır: (15)
*

*

*

*

*
x- Osmanlı kültürünün oluşmasında etkili olan başlıca unsurlar şunlardır:  (10)


x- Tımar sistemi içerisinde Tımar sahibinin reayaya karşı başlıca sorumlulukları şunlardır: (12)

x- Osmanlı Devleti’nde medreselerin bozulmasının başlıca sebepleri şunlardır: (8)
*

*

*

*

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.