Türk Adının Anlamı

Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır: Wambery, 1879’da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Türk’e Olgunluk Çağı anlamını verir. Ziya Gökalp,...