Kpss Vatandaşlık (Yürütme) Bilgi Notları

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

– Devlet Denetleme Kurulu, silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetleyemez.

– Bir bakan, birden fazlasına vekillik edemez.

– Başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz.

– Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunla düzenlenir.

– 2004 Anayasa değişikliği ile Genel Kurmay Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurulu’na üye seçmesi kaldırılmıştır.

– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Anayasa’da düzenlenmiştir.

– Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulu’nca tetkik edildikten ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabii tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.

KPSS YÜRÜTME-2
1. Geçici Bakanlar Kurulu’nun görev süresi ne zamana kadar sürer?

– Seçim süresince ve yeni meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

2. Tüzük kim tarafından ve nasıl çıkarılır?

– Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

3. Tüzükler nasıl yürürlüğe girer?

– Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yürürlüğe girer.

4. TBMM seçimleri cumhurbaşkanınca nasıl yenilenir?

– Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması veya güvensizlik oyuyla düşürülmesi halinde, 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde cumhurbaşkanı, TBMM başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verir.
– Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içerisinde veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde de cumhurbaşkanı TBMM başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
– Yenilenme kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve seçime gidilir.

5. Başkomutanlık makamını kim temsil eder?

– Cumhurbaşkanı temsil eder.

6. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı kim sorumludur?

– Bakanlar Kurulu sorumludur.

7. Savaşta, başkomutanlık görevlerini cumhurbaşkanlığı namına kim yerine getirir?

– Genelkurmay başkanı yerine getirir.

8. Genelkurmay başkanını kim atar?

– Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine cumhurbaşkanı atar.

9. Genelkurmay başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur?

– Başbakana karşı sorumludur.

10. Milli Güvenlik Kurulu ne zaman toplanır?

– Ayda bir toplanır.

11. Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini kim belirler?

– Başbakan ve genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak cumhurbaşkanınca gündem belirlenir.

12. Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

– Başbakanın başkanlığında toplanır.

13. Anayasa’daki olağanüstü yönetim usulleri nelerdir?

– Olağanüstü haller
– Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş ilanıdır.

14. Anayasa’daki olağanüstü haller nelerdir?

– Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı
– Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı

15. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanında süre ne kadardır?

– 6 aydır. Her defasında 4 ay uzatılabilir.

16. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanında süre ne kadardır?

– 6 aydır. Her defasında 4 ay uzatılabilir. Savaş halinde 4 aylık süre aranmaz.

17. Olağanüstü hal ilanında usul nasıldır?

– Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hal ilan eder.

18. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş ilanına kim karar verir?

– Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu verir.

19. Sıkıyönetim komutanları kime bağlı olarak görev yapar?

– Genelkurmay başkanına bağlı olarak görev yapar.

20. Kamu tüzel kişiliği nasıl kurulur?

– Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

21. Yönetmeliği kimler çıkarabilir?

– Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri çıkarabilir.

22. Yönetmelik niçin çıkarılır?

– Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılır.

23. Yargı yolu neyi ifade eder?

– İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu ifade eder.

24. Milletlerarası tahkime hangi hallerde gidilir?

– Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilir.

25. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre ne zaman başlar?

– Yazılı bildirim tarihinden itibaren başlar.

26. Yargı yetkisi hangi hallerde sınırlıdır?

– İdari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.

27. Yürütmenin durdurulması kararı hangi hallerde verilir?

– İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

28. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargıya başvurulabilir mi?

– Hayır başvurulamaz. Bu işlemler yargı denetimi dışındadır.

29. Devletin asli ve sürekli görevleri kimler aracılığıyla yapılır?

– Memurlar ve diğer kamu görevlileri aracılığıyla yapılır.

30. Uyarma ve kınama cezaları yargı denetimi dışında bırakılabilir mi?

– Evet, bırakılabilir.

31. Vakıf üniversitesi nasıl kurulur?

– Kanunla kurulur.

32. Vakıf üniversitesi kurmak için gerekli olan amaç nedir?

– Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla devletin gözetim ve denetimine tabii olarak vakıf üniversitesi kurulabilir.

33. Üniversite rektörlerini kim seçer?

– Cumhurbaşkanı seçer.

34. Dekanları kim seçer?

– Yükseköğretim Kurulu seçer.

35. Yükseköğretim Kurulu üyelerini kim seçer?

– Cumhurbaşkanı seçer.

36. RTÜK kaç üyeden oluşur?

– 9 üyeden oluşur.

37. RTÜK üyelerini kim seçer?

– TBMM seçer

38. RTÜK üyeleri nasıl seçilir?

– Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulu’nca seçilir.

39. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amaçları dışında faaliyet göstermesi durumunda bunların faaliyetlerine kim son verir?

– Kanunun belirlediği merciinin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçilir.

40. Kanunsuz emir nedir?

– Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve surette çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
– Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

YÜRÜTME-1
YÜRÜTME

1. Cumhurbaşkanının nitelikleri nelerdir?

– Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

2. Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

– Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.

3. Bir kimse birden fazla cumhurbaşkanı seçilebilir mi?

– Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.

4. TBMM içinden veya dışından cumhurbaşkanı adayı nasıl gösterilebilir?

– Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri içinden veya TBMM dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

– Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

– Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. (21 Ekim 2007 referandumuna göre)

5. Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılır?

– Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

– Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

– İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

– Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

– Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. (21 Ekim 2007 referandumuna göre)

6. Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri nelerdir?

– Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
– Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek
– Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak
– Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek
– Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
– Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
– Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek
– Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek
– Genelkurmay Başkanı’nı atamak
– Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
– Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek
– Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
– Kararnameleri imzalamak
– Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak
– Devlet Denetleme Kurulu’nun başkanını ve üyelerini atamak
– Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak
– Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek
– Üniversite rektörlerini seçmek

7. Üçlü kararname nedir?

– Bakanlar Kurulu’nun belli bazı kararnamelerini cumhurbaşkanının imzalamasına (Cumhurbaşkanı – Başbakan – Bakanlar) üçlü kararname denir. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur.

8. Cumhurbaşkanının re’sen (kendiliğinden) imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine karşı yargı mercilerine başvurulabilir mi?

– Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

9. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı nasıl suçlanabilir?

– Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

10. Cumhurbaşkanına kim vekillik eder?

– Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı’na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı’na ilişkin yetkileri kullanır.

11. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı olarak görev yapar?

– Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapar.

12. Devlet Denetleme Kurulu’nun denetim görevi nedir?

– İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla denetim yapar.

13. Devlet Denetleme Kurulu’nun görevleri nelerdir?

– Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında; her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında; kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapmak Devlet Denetleme Kurulu’nun görevleri arasındadır.

14. Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?

– Başbakan ve bakanlardan oluşur.

15. TBMM dışından başbakan atanabilir mi?

– Hayır, atanamaz. Başbakan ancak TBMM üyeleri arasından atanır.

16. TBMM dışından bakan atanabilir mi?

– Evet, atanabilir.
17. Bir bakanı görevinden kim alabilir?

– Başbakanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı

18. Güvenoyu nedir?

– Bakanlar Kurulu’nun göreve başlayabilmesi için, hükümet programının okunması ve TBMM’ce programının kabul edilmesidir.

19. Güvenoyu usulü nasıldır?

– Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur.
– Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

20. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden kim sorumludur?

– Bakanlar Kurulu sorumludur

21. Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar hangi haklara sahip olurlar?

– Bunlar yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. TBMM üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

22. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri hangi mevzuat hükümlerine göre düzenlenir?

– Kanunla düzenlenir.

23. İzinli bir bakana vekalet edilebilir mi? Edilirse kim eder?

– İzinli bir bakana vekalet edilebilir. Diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder.

24. Yüce Divan’a verilen bir bakana ne olur?

– Bakanlıktan düşer.

25. Başbakan Yüce Divan’a verilirse ne olur?

– Hükümet düşmüş sayılır.

26. Herhangi bir sebepten dolayı boşalan bakanlığa kaç gün içerisinde atama yapılır?

– 15 gün içerisinde atama yapılır.

27. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde hangi bakanlıklara, meclis içinden veya dışından başbakanca atama yapılır?

– Adalet Bakanlığı
– İç İşleri Bakanlığı
– Ulaştırma Bakanlığı

28. Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun durumu ne olur?

– Bakanlar Kurulu çekilir ve cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere bir başbakan atar.

29. Geçici Bakanlar Kurulu nasıl oluşturulur?

– Adalet, iç işleri ve ulaştırma bakanları TBMM’deki veya TBMM dışındaki bağımsızlardan olmak üzere siyasi parti gruplarından oranlarına göre alınır.

30. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete’de ilanından itibaren kaç gün içinde kurulur?

– 5 gün içinde kurulur.

31. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulabilir mi?

– Hayır, başvurulamaz.

1. TBMM kaç üyeden oluşur?

– 550

2. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

– 25

3. Anayasa’da 2002 yılında yapılan değişiklikle milletvekili seçilme engeli sayılan hangi suç seçilme engeli olmaktan çıkarılmıştır?

– İdeolojik eylemlerden hüküm giymek

4. Hangi kamu görevlileri istifa etmeden milletvekili adayı olabilir?

– İşçiler istifa etmeden milletvekili adayı olabilir.

5. Hangi kamu görevlileri istifa etmeden milletvekili adayı olamaz?

– Hakim ve savcılar
– Yüksek yargı organları mensupları
– Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
– Yükseköğretim kurulu üyeleri
– Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
– Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
– Silahlı kuvvetler mensupları

6. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

– 4 (21 Ekim 2007 referandumuna göre)

7. Meclisin yenilenmesine karar verilirse yetkileri ne zaman son bulur?

– Yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.

8. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse seçimler ne zamana kadar geriye bırakılır?

– 1 yıla kadar geriye bırakılır.

9. Seçimleri geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa yeniden erteleme yapılabilir mi?

– Erteleme kararındaki usule göre işlem tekrarlanabilir.

10. Ara seçim ne demektir?

– TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde 1 defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5’ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içerisinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.

11. Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda seçim nasıl yapılır?

– Boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
12. Genel seçimler hangi organın gözetim ve denetimi altında yapılır?

– Yargı organlarının gözetim ve denetimi altında yapılır.

13. Genel seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimlerle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve yaptırmaya hangi makam yetkilidir?

– Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

14. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulabilir mi?

– Başvurulamaz.

15. Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkilerini neye göre yapar?

– Kanuna göre yapar.

16. Yüksek Seçim Kurulu kaç üyeden oluşur?

– 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.

17. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri nereden seçilir?

– 6 tanesi Yargıtay, 5 tanesi Danıştay tarafından, genel kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilir.

18. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri Yargıtay ve Danıştay tarafından nasıl seçilir?

– Üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir.

19. Anayasa değişikliklerine ilişkin halkoyuna sunulma işleminde yetkili organ hangisidir?

– Yüksek Seçim Kurulu’dur.

20. Milletvekillerinin yapamayacağı işler hangileridir?

– Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda,
– Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda,
– Özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekil olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
– Yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.
– Milletvekillerinin yapamayacağı diğer işler kanunla düzenlenir.

21. Yasama dokunulmazlığı nedir?

– Milletvekillerini gereksiz soruşturma ve kovuşturmalardan korumayı amaçlayan ve milletvekilliği süresince devam eden anayasal dokunulmazlıktır.

22. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilir mi?

– Hayır yapılamaz. Meclis kararı olmadıkça milletvekili tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz.

23. Ağır cezalık bir suç veya suçüstü hallerinde milletvekili yargılanabilir mi?

– Evet, yargılanabilir.

24. Anayasanın 14. Maddesinde geçen Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması ilkesinin ihlali sebebiyle bir milletvekili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilir mi?

– Evet, yapılabilir.

25. TBMM üyesi hakkında, seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün infazı ne zaman yerine getirilir?

– Üyelik sıfatının sona ermesinden sonra yerine getirilir.

26. TBMM üyesinin işlemiş olduğu bir suç sebebiyle verilen ceza zaman aşımına uğrar mı?

– Hayır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez.

27. Tekrar seçilen bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma nasıl yapılır?

– Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olarak yapılır.

28. TBMM’deki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı hakkında görüşme yapılıp karar alınabilir mi?

– Hayır. Ne görüşme yapılır, ne de karar alınabilir.

29. İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesi TBMM’ce nasıl kararlaştırılır?

– İstifanın geçerli olduğu, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.

30. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde milletvekilliğinin düşmesi nasıl karara bağlanır?

– Bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle karara bağlanır.

31. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl karara bağlanır?

– Yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanır.

32. Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan milletvekiline hangi yaptırım uygulanır
– Bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü meclis çalışmalarına katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

33. Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin milletvekilliği ne zaman düşer?

– Bu kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.

34. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili kaç gün içerisinde nereye itirazda bulunabilir?

– 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunur.

35. Milletvekilliğinin düşmesine 84. Maddenin 1. 3. veya 4. Fıkralarına göre karar verilmiş olması halinde milletvekili kaç gün içerisinde, nereye itirazda bulunabilir?

– 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunabilir.

36. Milletvekilliği, TBMM’ce düşürülen bir milletvekilinin yapmış olduğu itirazı Anayasa Mahkemesi kaç gün içerisinde karara bağlar?

– 15 gün içerisinde karara bağlar.

37. TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

– Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
– Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek
– Bakanlar Kurulu’na belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek
– Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
– Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
– Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
– TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek
– Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

38. TBMM’nin af kanunu çıkarması için gereken oy nisabına ne denir?

– Nitelikli çoğunluk (3/5) denir.

39. Kanun tasarıları kim tarafından getirilir?

– Bakanlar Kurulu (Hükümet)

KPSS Lisans Puanı Hesaplama 2016

KPSS Alan Bilgisi Puanı Hesaplama 2016

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 − = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.