İslam Tarihi 12.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………LİSESİ İSLAM TARİHİ DERSİ 12. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.
A. Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 100 puan)

1- İslamiyet öncesi Arap toplumunda geçimlerinin tarım ve ticaretle sağlayan insanlara ne denirdi?
a) Bedevi b)Hanif c)Suffe d)Hadari e) Mevali
2- İslamiyet’ten önce Arabistan Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisi yoktur?
a) Yahudilik b) Budizm c)Hristiyanlık d)Putpereslik e) Mecusilik
3- Hicret olayı hangi halife döneminden itibaren hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz.Ömer b) Hz.Ebubekir c)Hz.Osman d)Hz.Ali e) Ömer bin Abdülaziz
4.Hz.Muhammed Medine’ye hicretten önce Medine’lilerle nerede buluşup hicret kararını vermiştir?

a)Taif’te b)Darul Erkam’da c)Hudeybiye’de

d)Akabe’de e) Hayber’de

5.Müslümanlar ilk Cuma namazını nerede kıldılar?
a)Darün-Nedve b)Mescidi Nebevi
c)Ranuna Vadisi d)Kuba Mescidi
e) Darül Erkam

6- Dört Halife Döneminde Halifeler seçimle iş başına gelmiş,Hz. Muhammed’in bıraktığı mirası korumak ve yaymak için mücadele etmişlerdir. Bu bilgilere göre Dört Halife Dönemi ile ilgili
I- Saltanat anlayışı başlamıştır. II- İç karışıklıklar başlamıştır. III- Gaza ve Cihat anlayışı ile hareket edilmiştir. IV- Demokratik uygulamalar görülmüştür. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) I ve II b)II ve III c) III ve IV
d) I ve IV e) I,II,III ve IV
7- Aşağıdaki şehirlerden hangisi İslam Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?
a) Medine b) Bağdat c)Kufe
d)Şam e) Mekke
8- İslam tarihinde,Müslüman Arapların Türklerle ilk kez komşu olması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c)Hz. Ali
d)Muaviye e) Abdülmelik
9- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemine ait bir gelişme değildir?
a) Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi b) İlk deniz zaferinin kazanılması c) Kur’anı Kerim’in çoğaltılması d)İran’ın alınması e) Kıbrıs’ın fethi

10- I- Kuran’ın çoğaltılması, II- İslam tarihinde ilk iç karışıklıkların yaşanması
Gibi gelişmeler hangi halife döneminde yaşanmıştır?
a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c)Hz. Ali d)Muaviye e) Abdülmelik
11- Muaviye,Halife olduktan sonra aşağıdaki şehirlerden hangisini başkent yapmıştır ?
a)Kufe b) Şam c) Medine d) Halep e) Bağdat

12- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi olaylarından biridir?
a)Yermük Savaşı b) Kıbrıs’ın fethi c) Hakem olayı d) Kadisiye savaşı e) Ridde Savaşları

13- Hz. Ali döneminde görülen;
I- Hakem olayı, II- Sıffin Savaşı , III- Cemel Vakası
Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) I ,II ve III b)II,I ve III c) III,I ve II d) II,III ve I e) III, II ve I
14- İslam Devleti’nde görülen, I- Vezirlik makamının oluşturulması, II- Düzenli ordunun kurulması, III- İlk posta teşkilatının kurulması, IV- İslam’da ilk ayrılıkların başlaması gibi gelişmelerden hangileri devletin teşkilatlandığına kanıt olarak gösterilebilir?
a) I ,II ve III b)II ve III c) III ve IV d) I ve II e) I,II,III ve IV
15- Emeviler Döneminde, aşağıdaki halifelerin hangisi halifeliği saltanata dönüştürmüştür?
a) Yezid b) Velid c) Abdurrahman d) Abdülmelik e) Muaviye
16- Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılış sebeplerinden değildir?
a) Taht kavgaları b) Merkezi otoritenin zayıflaması c) Haricilerin ve Şiilerin çalışmaları d) Emevilerin İstanbul’u kuşatmaları e) Emevilerin ırkçı politikaları
17- Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Döneminde toplumsal sınıflardan birisi değildir?
a) Mevali b) Vassal c) Müslüman Araplar d)Zımmi e) Köle
18- İslam Devletleri’nin hangi döneminde İslam orduları İspanya’ya geçmiştir?
a) Emeviler b)Abbasiler c)Hz. Ömer d)Hz. Ali e) Hz. Osman
19- I- İlk İslam Parası basıldı. II- Arapça resmi dil haline getirildi.
III- Vezirlik makamı oluşturuldu. IV- Divan teşkilatı oluşturuldu. Gibi gelişmelerden hangileri Emeviler dönemine aittir?
a) I,II,III ve IV b)II ve III c) III ve IV d) I,III ve IV e) I ve II
20- I- Kıbrıs’ın fethi- Hz. Osman, II- Nihavent Savaşları – Emeviler
III- İstanbul’un kuşatılması- Hz. Ömer, IV- Yermük Savaşı- Hz. Ebubekir
V- Sıffin Savaşı- Hz. Ali
Yukarıda verilen eşleştirmelerin hangisindeki bilgiler yanlış verilmiştir?
a) III ve IV b I ve III ) c) II ve III d) I ve IV e) I ve II

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 66 = 68

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.