9.sınıf tarih dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

Adı-Soyadı:
Sınıf-No:
2.Dönem Telafi

1- “Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle ilişkilerini, yer-zaman göstererek,neden-sonuç içinde inceleyen bilime Tarih denir.”
Bu tanımda Tarih Biliminin hangi özelliği yer almamıştır?
a) Eski devirleri ele alması
b) Belgelerden yararlanması
c) Olayların yer ve zamanı belirtmesi
d) Kronolojiye yer vermesi
e) Olayların tahlilini yapması
———————————————————————-
2- Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takvimin başlangıcını belirlemek
b) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c) Toplumları birbirinden ayırt etmek
d) Tarihî olayların incelenmesini kolaylaştırmak
e) Tarihî olayları önemine göre sıralamak
———————————————————————
3- Bir bölgede yapılan araştırmalar sonucunda o bölgede yaşayan topluluklarla ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:
-Aynı dönemde yaşamış topluluklara ait eşyalar bulunmuştur.
-Bazı topluluklar maden ve topraktan yapılmış araç-gereç kullanmış.
-Bazı topluluklar yalnızca topraktan yapılmış araç-gereç kullanmış.
-Toplulukların devlet anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Devlet anlayışının olmayışının toplulukları geri bıraktığı
b) Aynı dönemde yaşayan toplulukların farklı araç gereçler yaptığı
c) Geçmişteki insanların üretici olduğu
d) Topraktan yapılan araç-gereçlerin, madenî araç-gereçlerle birlikte kullanılabildiği
e) Bazı toplumların yalnızca toprak araç-gereç kullandığı
———————————————————————-
4- Anadolu uygarlıklarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mezopotamya uygarlığının etkisini göstermektedir?
a) Asur çivi yazısı
b) Lidyalıların Kral Yolu’nu yapması
c) M.Ö. 7. Yüzyıldan itibaren paranın kullanılması
d) Hititlerde Tavananna denilen kraliçenin devlet yönetimine katılması
e) Friglerin Bereket Tanrıçası Kibele’ye tapmaları
————————————————————————

5-Asya Hun Devleti;
I-Çin seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II-Çok geniş bir alanda hâkimiyet kurmuştur.
III-Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a) Ticari faaliyetlere önem vermişlerdir.
b) Orta Asya’da güçlü bir devlet kurmuşlardır.
c) Devlet olarak güçlü bir merkezi otoriteye sahiptirler.
d) Çin ve Bizans’ı kendilerine bağlamışlardır.
e) e)Ülke içindeki değişik topluluklara hoşgörülü davranmışlardır.
——————————————————————-
6- Uygurlar, yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk Devletidir. Bu durum Uygurların kültür tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe uğramayan özellikler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Bilim-ekonomi b) Savaşçılık-yönetim
c) Sanat-dil d) Yönetim-dil e) Ekonomi-sanat
———————————————————————
7—Emevilere karşı Orta Asya’yı korudular.
– Kendi adlarına ilk kez para bastılar.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızlar b) Bulgarlar c) Avarlar
d) Türgişler e) Hazarlar
————————————————————————
8- Hicret ile “Medine İslam Devletinin temelleri atılmış ve Hz. Muhammed’in devlet kurucusu özelliği de belirginleşmiştir. Buna göre;
I-Hz. Muhammed peygamberliğin yanı sıra devlet başkanıdır.
II-Hicret ile müslümanlar siyasi bir güç haline gelmiştir.
III-Hicret İslam Tarihinde dönüm noktasıdır.
IV-Hicret Müslümanlarla, Müşrikler(Putperest) arasında mücadelelerin sona ermesine neden olmuştur.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III
d) III ve IV e) I,II ve III
————————————————————————
9- Dört Halife Döneminde görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin İslam Devletinin sınırlarının gelişmesiyle ilgisi yoktur?
a) Ülkeni eyaletlere ayrılması
b) Müslümanların yeni uygarlıklarla karşılaşması
c)Ordugâh şehirlerin kurulması
d) Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
e) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
————————————————————-
10- Aşağıdakilerden hangisi İslam Hazinesinin gelirlerinden biri değildir?
a) Avarız b) Cizye c) Öşür
d) Ganimetin1/5i e) Haraç
11- Abbasîler bütün müslümanlara değer vererek onlara eşit davrandılar. Böylece “mevali” kavramı ortadan kalktı. Önce İranlılar, sonra Türkler İslam Devletinde önemli görevlere geldiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Mevali sosyal statüyü belirleyen bir kavramdır.
b) Abbasiler, İslam Ordularını Türklerden oluşturdular.
c) Abbasiler,önemli görevlere İranlıları getirdiler.
d) Türkler ve İranlılar,Abbasilere hizmet ettiler.
e) Araplar, Abbasi Devletinde görev yapmamışlardır.
———————————————————————–
12-Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden sözedilemez?
a) Yönetimde din kurallarının varlığı
b) Türklerde tek tanrı inancının var olması
c) İslamiyet’te “cihad” anlayışının varlığı
d) Eski Türklerde cennet-cehennem inancının varlığı
e) İslamiyet’te hırsızlık, dedikodu yalancılık gibi davranışların yasaklanmış olması
—————————————————————————
13-Türkler yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya ilk kez aşağıdakilerden hangisi döneminde akın yapmışlardır?
a) Uygurlar b)Karahanlılar c) Gazneliler
d) Tolunoğulları e) Selçuklular
————————————————————————-
14- Aşağıdakilerden hangisi 1040 Dandanakan Savaşı ile ilgili değildir?
a) Gazneliler yıkılma sürecine girdi.
b) Tuğrul Bey hükümdar oldu.
c) Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
d) Oğuzlar devlet kurdu.
e) Şehzadelere komutanlık ve valilik görevleri verildi.
————————————————————————
15- Resmî yazışma dili Türkçedir.
-Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Yukarıdaki özelliklere uyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karahanlılar b)Ihşitler c) Gazneliler
d) Tolunoğulları e) Büyük Selçuklular
———————————————————————-
16-Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk Dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Çin İlişkileri sona erdi.
b) Orta Asya, Çin hâkimiyetine girdi.
c) Türkler İslam Dinine girmeye başladı.
d) Anadolu Türk yurdu olarak seçildi.
e) Türkler, İslam Dünyasının liderliğini üstlendi.
———————————————————————–
17-Türklerin,İslam medeniyetine büyük katkıları vardır. Batılıların “II. Hoca” dediği Felsefe alanında büyük eserleri olan bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir?
a)Harezmî b) Birunî c) İbn-i Sina
d) İbn-i Türk e) Farabî
18- Türklerin İslamı kabulü ile, aşağıdakilerden hangi alanda değişiklik olmamıştır?
a)Askerlik b)Bilim c) Hukuk
d) Mimarlık e) Edebiyat
—————————————————————————
19- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Haçlılarla mücadele etmemiştir?
a) Karahanlılar b) Türkiye Selçukluları c) Musul Atabeyliği d) Danışmendliler e) Artuklular
————————————————————————–
20- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri değildir?
a) Avrupalıların ticaret yollarını almak istemesi
b) Avrupalıların kutsal yerleri almak istemesi
c) Avrupalılardan Bizans’ın yardım istemesi
d) Avrupalıların doğunun zenginliklerini almak istemesi
e)Avrupa’da din adamlarının güven kazanmak istemesi
————————————————————————
21- Türkiye Selçukluları, en parlak dönemini aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde yaşamıştır?
a) Süleyman Şah b)II. Kılıçarslan
c) Gıyasettin Keyhüsrev d) İzzettin Keykavus
e) Alaaddin Keykubat
———————————————————————–
22- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan “İlk Türk Beyliklerinden biri değildir?
a) Danışmendoğlu b) Karesioğlu c) Mengücekoğlu
d) Artukoğlu e) Saltukoğlu
———————————————————————
23- Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da Türklerle Bizanslıların yaptığı ilk savaştır?
a) Pasinler Savaşı b) Malazgirt Savaşı
c) Miryakefalon Savaşı d) Yassıçemen Savaşı
e) Kösedağ Savaşı
—————————————————————
24- Aşağıdakilerden hangisi Miryakefalon Savaşı ile ilgilidir?
a) Bizans ile Türklerin yaptığı ilk savaştır.
b) Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
c) Haçlı Savaşlarına neden olmuştur.
d) Bizans Anadolu’nun Türklere ait olduğunu kabul etmiştir.
e) Türkiye Selçukluları parçalanma dönemine girmiştir.
———————————————————————–
25-Moğolların, Türkiye Selçuklularını yenmesinin olumlu sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türklerin sanat ve ticareti öğrenmesi
b) Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırması
c) Türklerin savaş sanatını geliştirmesi
d) Türkiye ile Orta Asya Türklüğü arasında ilişki kurması
e) Türklerin Avrupa’ya geçmesi
Not: Süre 40 dakikadır.Başarılar dileriz!
OKUL MÜDÜRÜ
www.sorubak.com
Tarih Öğretmenleri

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.