12.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORDU ANADOLU LİSESİ 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI
SORULARIDIR
ADI SOYADI: ALDIĞI NOT:
SINIF VE NU: TARİH:
“Bir anda olup biten birşey için bu kadar zaman korku çekmek akıl karı mıdır? Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır, çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, hypanis ırmağının suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan, sabahın saat sekizinde ölen genç, akşamın saat beşinde ölen ihtiyar sayılır. Bu kadarcık bir ömürün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimizi gülünç etmez? Ama sonsuzluğun yanında, dağların, şehirlerin, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanın da bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülünçdür.” Montaigne
1. Yukarıdaki paragrafta koyu ve italik harfle gösterilmiş bölümlerdeki virgül işaretlerinin kullanılma sebeplerini yazınız.( 10 puan )
2. Yukarıdaki paragraftaki yazım yanlışlarını düzeltiniz. ( 10 puan )
3. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 16 puan )
ESER TÜRÜ YAZARI
TUNA Kıyıları
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
Sanata Dair
Şair Dostlarım

4. “Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.” Cümlesindeki;
a) Anlatım bozukluğunu düzeltiniz. ( 5 puan )

b) Anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. ( 5 puan )

5. “Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız, çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığrından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Babayiğit yaradılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz, çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar. İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu” Kuşku Üstüne / Bacon
Yukarıdaki metnin türünü yazınız. ( 8 puan )

6. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. ( 10 puan )
a.( ) Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır.
b.( ) Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.
c.( ) Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.
d.( ) Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.
e.( ) Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.

7. Yapma destanlarla doğal destanlar arasında yapısal yönden büyük bir ayrım yoktur. Ayrım doğuşlarındadır. Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir. Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik ağır basar. Ozan yakınçağların herhangi bir tarih olayını seçer, bunu kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek işler.
(Emin ÖZDEMİR)

7a. Yukarıdaki paragraftan hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir sıfat tamlaması bularak isim ve sıfatları gösteriniz. ( 8 puan )

7b. Yukarıdaki paragraftan cümlede tamlayanı bağlama grubu olan ve dolaylı tümleç göreviyle kullanılan bir isim tamlaması bularak tamlayan ve tamlananı gösteriniz. ( 8 puan )
7c. Yukarıdaki paragraftan cümlede temel cümlenin zarf tümleci göreviyle kullanılan bir fiilimsi grubu bularak yazınız. ( 8 puan )

8a. I. Herhangi bir alanda ünlü olmuş bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
Il. Kişinin günlük yaşamında edindiği izlenimleri günü gününe tarih belirterek yazdığı bir türdür.
III. Bir sanat ya da düşünce yapıtını öz ve yapı yönüyle tanıtan, açıklayan, gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür.
IV. Her konuda yazılan, düşünceyi kanıtlamayı amaçlayan, üslubunda ciddiyet olan yazı türüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılmayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?(3puan)
A) Makale B) Eleştiri C) Deneme
D) Otobiyografi E) Günlük

8b. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? (3puan)
A) …………… yazarın herhangi bir konuda yazdığı ve düşüncelerini ispatlama amacı taşımadığı bir yazı türüdür. (Deneme)
B) ……………. yaşananları günü gününe yazıya aktarmayı amaçlayan bir türdür. (Günlük)
C) Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ayrıntılarıyla işleyen başlıklı ve imzalı yazılara …………. denir. (Fıkra)
D) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi yaşamında ortaya çıkan olay, oluşum ve olguları; bilgi, gözlem ve izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı düz yazı türüne …………… denir. (Anı)
E) Yazarın gündelik yaşamında karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmayı yazıya aktarmasıyla oluşan yazı türüne ……………. denir. (Söyleşi)

8c. I. Ne hoşsohbet adamdı rahmetli!
II. Çok güzel espriler yapardı.
III. Haydar Beyciğim, siz onun sofra sohbetlerinde bulundunuz mu?
IV. Bunca yıldır onun, televizyonda da olsa, bir futbol maçı izlediğini gören var mı?
V. Siz kimden söz ediyorsunuz Allah aşkına?
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması ekeylem alarak yüklem olmuştur? (3puan)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
8d. Salihli’den İzmir’e doğru
Trenler geçer
Üstlerine dek asker dolu
Coşkun nehirler gibi akar ordular
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? (3puan)
A) Ulama B) Kaynaştırma ünsüzü
C) BÜU’na aykırı sözcük D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi

Süre: Bir ders saatidir.
Uyarı: Puanlamada noktalama imla ve anlatım da dikkate alınacaktır.
Puanlama: Her sorunun yanında belirtilmiştir. BAŞARILAR
ALPASLAN YÜCEL
Türk Edebiyatı- Dil Ve Anlatım Öğretmeni

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORDU ANADOLU LİSESİ 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI
CEVAP ANAHTARI
ADI SOYADI: ALDIĞI NOT:
SINIF VE NU: TARİH:

“Bir anda olup biten birşey için bu kadar zaman korku çekmek akıl karı mıdır? Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır, çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, hypanis ırmağının suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan, sabahın saat sekizinde ölen genç, akşamın saat beşinde ölen ihtiyar sayılır. Bu kadarcık bir ömürün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimizi gülünç etmez? Ama sonsuzluğun yanında, dağların, şehirlerin, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanın da bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülünçdür.” Montaigne
1. Yukarıdaki paragrafta koyu ve italik harfle gösterilmiş bölümlerdeki virgül işaretlerinin kullanılma sebeplerini yazınız.( 10 puan )
sabahın saat sekizinde ölen genç, akşamın saat beşinde ölen: yüklemi ortak sıralı cümlede cümleleri ayırmak için.
bahtlısını, bahtsızını: eşgörevli sözcükleri ayırmak için.

2. Yukarıdaki paragraftaki yazım yanlışlarını düzeltiniz. ( 10 puan )
birşey: bir şey; hypanis: Hypanis; ömürün: ömrün;
gülünçdür: gülünçtür yanın da: yanında

3. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 16 puan )
ESER TÜRÜ YAZARI
TUNA Kıyıları Gezi Falih Rıfkı Atay
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Eleştiri Berna Moran
Sanata Dair Deneme Halit Ziya Uşaklıgil
Şair Dostlarım Anı Oktay Akbal

4. “Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.” Cümlesindeki;
a) Anlatım bozukluğunu düzeltiniz. ( 5 puan )
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır.
b) Anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. ( 5 puan )
Yan cümlenin dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu.
5. “Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız, çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığrından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Babayiğit yaradılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz, çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar. İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu” Kuşku Üstüne / Bacon
Yukarıdaki metnin türünü yazınız. ( 8 puan )
Deneme
6. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. ( 10 puan )
a.( D ) Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır.
b.( D ) Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.
c.( Y ) Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.
d.( D ) Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.
e.( Y ) Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.

7. Yapma destanlarla doğal destanlar arasında yapısal yönden büyük bir ayrım yoktur. Ayrım doğuşlarındadır. Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir. Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik ağır basar. Ozan yakınçağların herhangi bir tarih olayını seçer, bunu kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek işler.
(Emin ÖZDEMİR)

7a. Yukarıdaki paragraftan hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir sıfat tamlaması bularak isim ve sıfatları gösteriniz. ( 8 puan )
büyük bir ayrım :S.T.
NS BS İ
7b. Yukarıdaki paragraftan cümlede tamlayanı bağlama grubu olan ve dolaylı tümleç göreviyle kullanılan bir isim tamlaması bularak tamlayan ve tamlananı gösteriniz. ( 8 puan )
Yapma destanlarla doğal destanlar arasında: İ.T
Tamlayan tamlanan
7c. Yukarıdaki paragraftan cümlede temel cümlenin zarf tümleci göreviyle kullanılan bir fiilimsi grubu bularak yazınız. ( 8 puan )
kişisel yaratım gücünün süzgecinden / geçirerek işler.
8a. I. Herhangi bir alanda ünlü olmuş bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
Il. Kişinin günlük yaşamında edindiği izlenimleri günü gününe tarih belirterek yazdığı bir türdür.
III. Bir sanat ya da düşünce yapıtını öz ve yapı yönüyle tanıtan, açıklayan, gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür.
IV. Her konuda yazılan, düşünceyi kanıtlamayı amaçlayan, üslubunda ciddiyet olan yazı türüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılmayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?(3puan)
A) Makale B) Eleştiri C) Deneme
D) Otobiyografi E) Günlük

8b. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? (3puan)
A) …………… yazarın herhangi bir konuda yazdığı ve düşüncelerini ispatlama amacı taşımadığı bir yazı türüdür. (Deneme)
B) ……………. yaşananları günü gününe yazıya aktarmayı amaçlayan bir türdür. (Günlük)
C) Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ayrıntılarıyla işleyen başlıklı ve imzalı yazılara …………. denir. (Fıkra)
D) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi yaşamında ortaya çıkan olay, oluşum ve olguları; bilgi, gözlem ve izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı düz yazı türüne …………… denir. (Anı)
E) Yazarın gündelik yaşamında karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmayı yazıya aktarmasıyla oluşan yazı türüne ……………. denir. (Söyleşi)

8c. I. Ne hoşsohbet adamdı rahmetli!
II. Çok güzel espriler yapardı.
III. Haydar Beyciğim, siz onun sofra sohbetlerinde bulundunuz mu?
IV. Bunca yıldır onun, televizyonda da olsa, bir futbol maçı izlediğini gören var mı?
V. Siz kimden söz ediyorsunuz Allah aşkına?
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması ekeylem alarak yüklem olmuştur? (3puan)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
8d. Salihli’den İzmir’e doğru
Trenler geçer
Üstlerine dek asker dolu
Coşkun nehirler gibi akar ordular
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? (3puan)
A) Ulama B) Kaynaştırma ünsüzü
C) BÜU’na aykırı sözcük D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi
www.sorubak.com

Süre: Bir ders saatidir.
Uyarı: Puanlamada noktalama imla ve anlatım da dikkate alınacaktır.
Puanlama: Her sorunun yanında belirtilmiştir. BAŞARILAR
ALPASLAN YÜCEL
Türk Edebiyatı- Dil Ve Anlatım Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.