Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

1) Günümüzde biyolojik çeşitliliğin azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus yoğunluğunun artması
B) Yerleşim alanlarının genişlemesi
C) Bilimsel araştırmaların hızlanması
D) Gen teknolojisiyle ilgili gelişmelerin artması
E) Türlerin ticari değerinin olması nedeniyle tüketimlerinin aşırı derecede artması
2) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, bir bölgedeki hava kirliliğinin azaltılmasına fazla katkı sağlamaz?
A) Toplu taşımanın yaygınlaştırılması
B) Fabrikaların bacalarına filtre takılması
C) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
D) Bahçeli konut tipinin yaygınlaştırılması
E) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması
3) Son yıllarda bazı hayvan nesillerinin tükenmesinde ve bazılarının da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Hava kirliliğinin artış göstermesi
B) Doğal ürün kullanımının azalması
C) Nüfus dağılışının düzensiz olması
D) Bilinçsiz ve aşırı avlanma yapılması
E) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
4) -Kayaçların fiziksel özelliklerinde görülen değişiklikler
-Yer altı sularında radon miktarındaki artış
-Su seviyesi ve sıcaklığında görülen değişiklikler
Yukarıdaki durumların gözlenmesiyle elde edilen veriler, aşağıdaki erken uyarı sistemlerinden hangisi için kullanılabilir?
A) Deprem B) Heyelan C) Tsunami
D) Meteorolojik olaylar E) Çığ
5) Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Zirai ilaçların yer altı sularına karışması
B) Denizlerde meydana gelen tanker kazaları
C) Akarsular üzerinde sulama amaçlı baraj yapımının artması
D) Şehir kanalizasyonlarının akarsulara bırakılması
E) Endüstriyel atıkların arıtılmadan deniz ve okyanuslara bırakılması
6) Aşağıdakilerden hangisi, bölgesel örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Birliği (AB)
B) Birleşmiş Milletler (BM)
C) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT)
D) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)
E) Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA)
7) Aşağıda bazı uluslararası örgütler faaliyet alanlarına göre gruplandırılmıştır.
I. NATO-Askeri örgüt
II. Dünya Bankası-Ekonomik örgüt
III. Doğal Hayatı Koruma Derneği-Çevre örgütü
IV. Birleşmiş Milletler-Siyasal örgüt
V. Karadeniz İş Birliği Örgütü-Askeri örgüt
Buna göre, hangi uluslararası örgütün faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
8) Aşağıdakilerden hangisi, Yeşilbarış (Greenpeace) örgütünün çalışma alanlarından biri değildir?
A) Okyanus ve ormanların korunması
B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması
C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi
E) Sanayi bakımından geri kalmış bölgelerdeki fabrikaların kurulmasına destek olunması
9) Aşağıdakilerden hangisi, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün amaçlarından biri değildir?
A) İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak
B) Üye ülkelerdeki halkın yaşam standartlarını yükseltmek
C) Ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine destek vermek
D) Siyasi bağımsızlığı tehlikede olan üye ülkelere askeri yardım yapmak
E) Üye ülkelerde gelişmeyi sağlayan ekonomik politikalara destek vermek
10) Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A) KEİ B) OECD C) NATO D) OPEC E) İKÖ
11) Çin Halk Cumhuriyetinde en fazla çıkarılan madenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) Linyit – altın
B) Fosfat – bakır
C) Demir – kalay
D) Krom – doğal gaz
E) Taş kömürü – petrol
12) Dünya genelinde enerji talebinin artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Sanayileşmenin artması
B) Turizm olanaklarının artması
C) Ulaşım olanaklarının artması
D) Nüfus yoğunluğunun artması
E) Ticari faaliyetlerinin yaygınlaşması
13) Çin Halk Cumhuriyetinde, nüfusun büyük bölümünün ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzey şekillerinin sade olması
B) Ulaşım olanaklarının fazla olması
C) Turizm etkinliklerinin yoğun olması
D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması
E) Tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
14) Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerin hangisi arasında petrol taşımacılığında kullanılmaktadır?
A) İran B) Suriye C) Irak
D) Azerbaycan E) Yunanistan
15) Çin Halk Cumhuriyetinin doğu kesimlerinde yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesi, aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişme alanının genişlemesine neden olmuştur?
A) Buğday B) Pamuk C) Pirinç
D) Arpa E) Şeker pancarı
16) Aşağıdaki kıtalardan hangisinin petrol tüketimi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Avustralya B) Güney Amerika C) Avrupa
D) Asya E) Afrika
17) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, kişi başına düşen yıllık enerji tüketimi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Afganistan B) Almanya C) Nijerya
D) Arjantin E) Bangladeş
18) Aşağıdakilerden hangisi, Güney Afrika Cumhuriyetinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Nüfus yoğunluğunun az olması
B) İki farklı okyanusa kıyısının bulunması
C) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması
D) Afrika kıtasının en gelişmiş ekonomisine sahip olması
E) Afrika kıtasında kâğıt ve selüloz üreten tek ülke olması
19) Rusya Federasyonunun kuzey kesimlerinde demir yolu ulaşımının yaygın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus yoğunluğunun az olması
B) İklim koşullarının elverişsiz olması
C) Ekonomik faaliyetlerin gelişmemiş olması
D) Zengin taş kömürü yataklarının bulunması
E) Yerleşim merkezlerinin birbirine yakın olması
20) Hazar Bölgesi, petrol yönüyle dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi Hazar Bölgesinde yer almaz?
A) Azerbaycan B) Türkmenistan C) Ukrayna
D) Kazakistan E) Rusya Federasyonu
21) Güney Afrika Cumhuriyetinin dış ticaretinde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
A) Avrupa Birliği ülkeleri
B) Latin Amerika ülkeleri
C) Güneydoğu Asya ülkeleri
D) Amerika Birleşik Devletleri
E) Okyanusya ve Yeni Zelanda
22) Aşağıdakilerden hangisi, Rusya Federasyonu’nun genel özelliklerinden biridir?
A) Nüfus dağılımı düzenlidir
B) Hidroelektrik enerji potansiyeli azdır
C) İthalatında doğal gaz ve petrol önemli yer tutar
D) Topraklarının büyük bölümü Avrupa kıtasındadır
E) Doğal kaynaklar bakımından Dünya’nın en zengin ülkelerindendir
23) Aşağıdakilerden hangisi, Nijerya’nın genel özelliklerinden biri değildir?
A) Nüfus artış hızı yüksektir
B) Genç nüfus oranı fazladır
C) Ortalama yaşam süresi uzundur
D) Kişi başına düşen milli gelir azdır
E) Nüfusun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır
24) Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam enerji üretimi
B) Aritmetik nüfus yoğunluğu
C) Kişi başına düşen milli gelir
D) Tarımda çalışan nüfus oranı
E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlığı
25) I. Petrol
II. Taş kömürü
III. Doğal gaz
IV. Krom
Nijerya, yukarıdaki yer altı kaynakları bakımından daha zengin rezervlere sahiptir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
26) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik konumuyla ilgili değildir?
A) Transit taşımacılığın gelişmesi
B) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
C) Dünya’daki sorunlu bölgelerin yakınında bulunması
D) Doğal gaz ve petrol boru hatlarının ülkemizden geçmesi
E) Önemli kara ve deniz yollarının kavşak noktasında yer alması
27) Türkiye’nin, aşağıdaki ülkelerin hangisiyle olan kara sınırı daha uzundur?
A) Gürcistan B) Suriye C) İran
D) Bulgaristan E) Irak
28) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini daha çok arttırmıştır?
A) İklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olması
B) Yer altı kaynaklarının çeşidinin fazla olması
C) Çeşitli tarihi değerlere ve doğal güzelliklere sahip olması
D) Nüfus yoğunluğunun bölgelere ve yörelere göre farklılık göstermesi
E) Dünya’daki enerji kaynaklarının % 70’nin Türkiye’nin çevresindeki bölgelerde toplanmış olması
29) Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesinin kapsamında olan illerden biri değildir?
A) Diyarbakır B) Şanlıurfa C) Adıyaman
D) Hakkâri E) Mardin
30) GAP tamamlandığında sanayi ürünlerinin ekim alanı genişleyecektir. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırsal nüfusun artması
B) Nüfus yoğunluğunun artması
C) Sulama olanaklarının artması
D) Makine kullanımının yaygınlaşması
E) Bölgede yeni fabrikaların kurulması
31) Türkiye’de, 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?
A) Nüfus artış hızını yükseltmeye
B) Yurt dışından gelecek göçleri arttırmaya
C) Tarım alanlarında ürün çeşidini arttırmaya
D) Tarımda makine kullanımının azaltılmasına
E) Tarımsal faaliyetlerdeki devlet yatırımlarını azaltmaya
32) Türkiye’de 1923 ile 1963 yılları arasında nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını yükseltici politika uygulanmasının dayanak noktaları arasında gösterilemez?
A) Tifüs ve sıtma gibi hastalıkların yaygın olması
B) Kalkınma hızının nüfus artış hızından yüksek olması
C) Hızla çoğalma ile ülkedeki sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak
D) Makineleşmenin yetersiz olması nedeniyle insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulması
E) Ölüm oranının yüksek olması nedeniyle nüfustaki azalmanın doğumlardaki artışla önlenmeye çalışılması
33) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin nüfus artış hızının yükselmesinde ya da düşmesinde doğrudan etkili olan faktörlerden biridir?
A) Yerleşme tipleri
B) Ekonomik faaliyet türleri
C) Yer şekillerinin özellikleri
D) Uygulanan nüfus politikaları
E) Kırsal ve kentsel nüfus oranı www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.