Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

HAYDAR AKÇELK KIZ MESLEK LİSESİ 11.SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI AAAAAA

1. I.Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.
II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.
III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği¬şiklikler yapılmıştır.
V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.
Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplum¬daki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.
B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı’ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından et-kilenmiştir.
C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.
D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl¬mayan bağımsız bir şahsiyettir.
E) Tanzimat’ın I. dönem yazarlarında “Sanat, toplum içindir.” görüşü hâkimdir.

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal – Vatan yahut Silistre B) Şinasi – Şair Evlenmesi
C) Şemsettin Sami – Kamus-ı Türkî D) Ziya Paşa – İntibah
E) Ahmet Mithat – Letâif-i Rivâyet

4. Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?
A) Sefiller – Namık Kemal B) Robenson Kruzo – Şinasi
C) Telemak – Yusuf Kâmil Paşa D) Atala – Âgâh Efendi
E) Pol ve Virjini – Ahmet Mithat Efendi

5. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. “Hürriyet Kasidesi” en ünlü manzumesidir.
Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Abdülhak Hâmit Tarhan
D) Ahmet Vefik Paşa E) Ahmet Mithat Efendi

6. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat’ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?
A) Şinasi – Recaizâde Mahmut Ekrem – Namık Kemal
B) Ziya Paşa – Abdülhak Hâmit – Şemsettin Sami
C) Namık Kemal – Tevfik Fikret – Muallim Naci
D) Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal
E) Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Muallim Naci

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gaze-tesidir?
A) Tercüman-ı Hakikât B) Tasvir-i Efkâr
C) Tercüman-ı Ahvâl D) Cerîde-i Havadis E) Takvim-i Vekâyi

8. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştır-masına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yan¬lıştır?
A) Divan Edebiyatı’ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.
B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmış¬tır.
C) Divan Edebiyatı’nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü¬sü de kullanılmıştır.
D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.
E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.

9. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç ola¬rak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdaki¬lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tanzimat Dönemi B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)
C) Fecr-i Âti D) Milli Edebiyat E) Cumhuriyet Dönemi

10. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.
Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Halit Ziya Uşaklıgil

11. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
C) Mehmet Rauf – Tanzimat D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati
12. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.
13. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?
A) Eylül – Mehmet Rauf B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C) Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Küçük Ağa – Tarık Buğra
E) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

14- Milli edebiyat dönemi şiirimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz terk edilmiş, şiirler hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazılmıştır.
B) Halk edebiyatının biçim ve anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.
C) Bütün şiirlerde ulusal nazım birimimiz olan dörtlük kullanılmıştır.
D) Şiirlerde daha çok, yerli yaşam ve Anadolu gerçeği ele alınmıştır.
E) Dönemin şiirlerinde genel olarak yaşama duygusal ve romantik bir bakış egemendir.

15. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

16.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
kullanmışlardır.

17. Servet-i Fünun edebiyatında roman ve öyküde I
Fransız edebiyatı örnek alınmış, realizmden etkilenil-
II III . \
miştir. Romanlarda Istanbul’un aydın çevresi ile konak
LV
yaşamı işlenmiş, toplumsal problemlere de geniş yer
verilmiştir. V
Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

18)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

19. I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 
20.Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Tevfik Fikret B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Refik Halit Karay D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar

A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
www.sorubak.com

ADI

SOYADI

NO
1 C TANZİMAT DÖNEMİ
2 A NAMIK KEMAL
3 D AHMET MİTHAT
4 E İNTİBAH KİMİN ESERİ
5 C YUSUF KAMİL PAŞA -TELEMAK
6 D TANZ. 1. DÖNEM ŞAİRLERİ
7 C İLK ÖZEL GAZETE
8 B İNTİBAH’IN İÇERİĞİ
9 B LAMARTİNE ,V.HÜGO İNGİLİZ DEĞİL
10 A ŞİNASİ
11 E DİVAN-TANZ.KARŞILAŞTIRMASI
12 E N.KEMAL’İN ESERLERİ
13 A TANZ. DÖNEMİNİ TANIMA
14 C Z. PAŞA-N.KEMAL BENZERLİĞİ
15 E ŞAİR EVLENMESİ’NİN KONUSU
16 D TANZİMAT 1.DÖNEM ŞAİRLERİ.KLASİK ANLAYIŞ
17 D MAKBER
18 A ŞEMSETTİN SAMİ-KAMUS-I TÜRKİ
19 D TANZ. 1. DÖNEMİ
20 A İLK PSİKOLOJİK ROMAN
21 E S. FÜNUN ( KONULAR FERDİ )
22 C M.RAUF ( S. FÜNUNCU )
23 E H. ZİYA
24 A KLASİSİZM
25 A ROMANTİZM
26
27
28
29

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

43 − = 42

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.