11.sınıf seçmeli Türk Tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MUŞ İMKB ANADOLU LİSESİ 11. SINIF
SEÇMELİ TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA
A
ADI-SOYADI: SINIF: NO:
SORULAR
1-Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
a-Şeyh Sait isyanı b-Bozoklu Celal isyanı
c-31 Mart olayı d-Anzavur isyanı
e-Çerkez Ethem isyanı

2-Yeni Türk devletinin ilk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kanun-i Esasi b-Teşkilatı Esasi
c-1924 Anayasası d-Mecelle
e-Türk Medeni Kanunu

3-Ülkemizde 1924 ile 1930 yılları arasında çok partiye geçiş aşamaları olmuş fakat başarılı olunamamıştır. Aşağıdaki hangi parti ile çok partili hayata geçilmiştir?
a-Demokrat Parti
b-Cumhuriyet Halk Partisi
c-Serbest Cumhuriyet Fırkası
d-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
e-Ahali Fırkası

4- I.-Boy II.- Budun III.- Oğuş IV.- Uruğ
Yukarıda verilen toplum yapısını oluşturan kavramları en küçük birimden en büyük birime doğru sıralanmış olduğu madde hangisidir?
a-I-II-III-IV b- I-III-IV-II c- II-IV-III-I
d- III-IV-I-II e- IV-II-I-III

5- I.-Uçmağ II.-Şad III.-Kam
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi yada hangileri Orta Asya Türk devletlerinin dini ile ilgilidir?
a-I b-II c-III d-I-II e-I-III

6-Türkler tarih boyunca pek çok bölgeye göç edip çok sayıda dine mensup olmuşlardır. Aşağıda verilen dinlerden hangisini Türkler benimsememiştir?
a-İslamiyet b-Zerdüştlük c-Göktanrı
d-Manizm e-Budizm

7-Gaznelilerin toplum yapısı, farklı etnik unsurlardan oluşmaktaydı. Bu bilgiye bakılarak bu farklılık Gazneliler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
a-Kısa sürede parçalanmaları
b-Hindistan’a sefer yapmaları
c-Selçuklular ile savaşmaları
d-Gazneli Mahmut’a Sultan ünvanı verilmesi
e-Ücretli asker kullanılması

8-Osmanlı toplum yapıcı birçok etnik unsuru barındırmış ve bu etnik yapı yüz yılarca kardeşçe yaşamıştır. Hoşgörülü ve kardeşçe olan yaşayış ne zaman bozuluştur?
a-Sanayi İnkılabı b-Fransız İhtilali
c-Islahat Fermanı d-Magna Carta
e-Reform

9- I.-Nişançı II.-Kaptan-ı derya III.-Veziriazam
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri Osmanlı yönetici sınıflarından seyfiye sınıfına mensuptur?
a-I b-II c- I-II d-I-III e-II-III

10- I.-Düzenli vergi alma
II.-Orduya katılımı sağlama
III. Ekilen tarım alanlarını genişletme
Yukarıda verilen öncüllere göre Osmanlı göçebe halkı yerleşik hayata geçirerek hangisi veya hangilerini amaçlamıştır?
a-I b-II c-I-II d-I-III e-I-II-III

11-Osmanlı devletinde evlenen erkek nikah sırasında geline mehir adında nikah bedeli vermektedir. İslam hukukuna göre böyle bir uygulamanın nedeni nedir?
a-Örfi hukuka göre mehir vermekteki zorunluluk
b-Boşanma durumunda kadının maduriyetini giderme
c-Mecellede kadın haklarına önem verilmesi
d-Toplumsal örf ve gelenekler
e-Medeni kanunun İsviçre’den alınmış olması

12-1956 Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere aşağıdaki haklardan hangisi verilmemiştir?
a-Devlet memuru olabilme
b-Şirket kurabilme
c-Banka, okul ve hastane açabilme
d-Askerlik yapabilme
e-Kilise yaptırabilme
13-18 ve 19 yy. Osmanlı toplum yapısında büyük değişmeler olmuş, Anadolu’ya Eflak, Boğdan, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan yoğun göçler yaşanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a-Göçlerin sebebi toprak kayıplarıdır.
b-Osmanlı göçmenler için Muhaciri Komisyonunu kurmuştur
c-Göçler ile Anadolu’nun sosyo-ekonomik yapısı bozulmuştur.
d-Göçlerde sınırların daralması etkili olmuş
e-Göçler sonunda yeni yerler fethedilerek göçmenler buralara yerleştirilmiş

14- 1873’te Abdülaziz döneminde maddi durumu iyi olmayan, babası bulunmayan çocuklara eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a-Darusşafaka b-Darüleytam c-Hilali ahmer
d-Darülaceze e-Hamidiye etfal hastanesi

15-Aşağıdakilerden hangisi Türk devletinde toplum alanında yapılan yeniliklerden değildir?
a-Türk dil kurumunun açılması
b-Soyadı kanunu
c-Tekke zaviyelerin kapatılması
d-Takvim saat ölçü değişikliği
e-Kıyafet değişikliği

16-İlk Türk devletlerinde töreler uymak zorunluluğu vardı. Hükümdar bile törelerin dışına çıkamazdı. Bu durum aşağıdakilerin hangisine kanıttır?
a-Kanuni hakim güvencesi b-Hukukun üstünlüğü
c-Yargının bağımsızlığı d- Hakimler teminatı
e-Her şeyin kanun olduğu

17-İlk Türk devletlerinde uzun süreli cezalar verilmemiştir. Bunun nedeni nedir?
a-Törelerde ağır cezaların olmaması
b-Hükümdarın hapis cezasına karşı olması
c-İdam cezasının daha cazip olması
d-Göçebe toplum yapısı
e-Hapishanelerin dolu olması

18-Mal edinme, kiraya verme, satış sözleşmesi gibi hukuk kavramları hangi devlet zamanında hukuk sistemine dahil olmuştur?
a-Hazarlar b-Karahanlılar c-Göktürkler
d-Hunlar e-Uygurlar

19-Osmanlı Devletinde ‘ben tebaamın Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, Musevi olanları havrada görmek isterim’ sözünü söyleyen padişah kimdir?
a-II. Osman b-IV Murat c-II Mahmut
d-Abdülmecit e-Abdülaziz

20-Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faydalarından değildir?
a-Gerektiğinde vakıf haklarını devretmek
b-Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetleri belirlenmesi
c-Özellikle kuruluş döneminde iskan faaliyetlerinde bulunma
d-Ulaşım için gerekli yol, kervansaray, han yapımını gerçekleştirme
e-Medrese öğrencilerinin giderlerini karşılamak

BOŞLUK DOLDURMA
21-Orta Asya Türk devletlerinde yönetici ve halk arasında birbirine karşı görev ve sorumlularının yer aldığı yazılı olmayan kurallara ___________ denir.
22-Orta Asya’da atlı bağımsız göçebe yaşam tarzına_______________________denir
23-Hazar devletinde aynı anda kilise, cami, sinegog bulunması ve insanların özgürce ibadetini yapabildiği dönemi _______________________________denir
24-Kainatta herşeyin Allah’ta birleştiğini, kainatın Allah’ın belirttiklerinden ibaret olduğunu savunan düşünceye ____________________denir.
25-Büyük Selçuklu devletinde ilk darülşifa ____________________tarafından açılmıştır.
26-Tarihin ilk Anayasası_____________________
___dır
27-Osmanlı devletinde yönetici sınıflarından din, eğitim ve yargı görevini üstlenen sınıfa __________________ denir.
28-Osmanlı devletinde tüccarlardan alınan ihracat vergisine__________________denir.
29-Osmanlı devletinde fertlerin herhangi bir nedenle statü değiştirmeden bir yerden başka bir yere göç etmesine ________________________denir.
30-Osmanlıda kurulan vakfın yönetimini üstlenenlere_______________denir.

NOT: İlk 20 soru 4 puan boşluk doldurmalar
2 puandır.BAŞARILAR
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Gg dedi ki:

    Cevapları var mi acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

34 − = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.