Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf seçmeli tarih 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZEVE ANADOLU LİSESİ 11. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

1.Türkler Çinlilerle alış – verişlerinde ipek ve buğdayı alıp canlı hayvan ve hayvan ürünleri vermişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak hangi sonuca varılır?

A)   Hayvancılığa önem verdikleri
B)   Avcılık yapmadıkları
C)   Ticarete önem vermedikleri
D)   Tarımla fazla uğraşmadıkları
E)   Bilimsel çalışmalar yaptıkları
2.Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamlarında belirleyici olan göçebe yaşayış Orta Asya Türk devletlerine hangi özelliği kazandırıştır?

A)   Merkeziyetçilik
B)   Askeri devlet
C)   Milliyetçi devlet yapısı
D)   Boylar federasyonu
E)   Meşrutiyetçilik
3.Tımarın çekirdeğini oluşturan kısma kılıç tımarı denir. Sipahi olan herkes için başlangıçta çekirdek kısmı vardı. Bu bölüm zamanla büyüyebilir fakat çocuklara geçemezdi.
Tımarın büyüyen kısımlarının çocuklara geçmesinin engellenmesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bayındırlık çalışmalarını düzenlemek
B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak
C) Tımar arazinin mülk araziye dönüşmesini önlemek
D) Tarımsal çalışmaları özendirmek
E) Asker sayısının artmasına engel olmak
4.Osmanlı Devleti’nde toprak yönetiminin sosyal, siyasi ve askeri bakımdan büyük önemi vardı. Toprak yönetiminde dirlik sisteminin uygulanışı çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sahiplerinin görevlerinden biri değildir?
A) Tımarlı sipahi yetiştirmek
B) Vergi toplamak
C) Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak
D) Kendi bölgesinde yaşayanları yargılamak
E) Devlet otoritesinin sağlanmasında yardımcı olmak
5.Osmanlı Devleti’nde bazı gelirlerin kiralama yoluyla toplanması sistemine iltizam adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi, iltizam sisteminin giderek yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilemez?
A) Kapıkulu askerlerinin sayısının azalması
B) Halkın vergi yükünün ağırlaşması
C) Ayan denilen feodal beylerin ortaya çıkması
D) Merkezi otoritenin zayıflaması
E) Miri toprakların mülk toprak haline gelmesi
7.Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Buna şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla padişaha kural koyma yetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Padişahın otoritesini artırmaya yönelik bir devlet anlayışı görülmektedir.
B) Şeriat kuralları, gerektiğinde padişahın yetkisini azaltmaktadır.
C) Devlet yönetimi ile ilgili kurallar tamamen örfi hukuka göre yürütülmektedir.
D) Padişah, devlet ve memleket işleyişiyle ilgili kanunlar yapabilmektedir.
E) Devlet işlerinde şer’i ve örfi hukuk birlikte kullanmaktadır.

 1. XV. yüzyılda Osmanlı pazarlarında yerli ürünlerin oranı yabancı ürünlere oranla daha fazla iken XIX. yüzyılda bu durum tersine bir gösterge çizmiştir.
  Bu değişiklikte aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
  A) Lonca teşkilatının uygulamalarının
  B) Avrupa devletlerine tanınan ayrıcalıkların
  C) Avrupa devletlerinin Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmelerinin
  D) Osmanlı Devleti’nin açık pazar haline gelmesinin
  E) Alınan dış borçların
 2. Çiftbozan resmi; Osmanlı Devleti’nde ekip-biçtiği toprağı boş bırakan veya terkeden köylülerden alınan vergidir.
  Bu tanıma göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu vergiyi ödeyenlerin sayısının artmasına neden olduğu savunulabilir?
  A) Patrona Halil Ayaklanması B) Çınar Olayı
  C) Vaka-i Hayriye                D) Celali ayaklanmaları
  E) 31 Mart Olayı
 3. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kazaskerin görevlerinden biridir?
  A) Kadı ve müderrisleri atamak
  B) Ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek
  C) Devletin gelir ve giderleri konusunda bilgi verip bütçe hazırlamak
  D) Alınan kararların şer’i hukuka uygun olup olmadığını denetlemek
  E) Divan toplantılarına başkanlık yapmak

11.Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını yazınız.

Yargu, Divan-ı mezalim, Zımmi, İkta, Avarız, Narh, Mecelle, Konsolosluk Mahkemesi, Ceride-i Mehakim, Nezaret-i  Deavi.

 

 1. Osmanlı ekonomisinin 3 ana ilkesi nedir? Açıklayarak yazınız.

 

 1. Osmanlı Devleti’nin halktan aldığı vergilerden 5 tanesini yazıp açıklayınız.

 

 1. Cumhuriyet’in ilk yıllarında açılan bankalar ve açılma sebeplerini yazınız.

 

 1. Şer-i Hukuk’un kaynakları (temelleri) nelerdir? Kısaca bu kaynaklar hakkında bilgi veriniz.

 

 

Not: İlk 10 sorunun doğru cevabı 4, 11. sorunun doğru cevabı 20, diğer soruların doğru cevabı 10 puandır. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar…
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 3 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 yorum
 1. Ruzgar diyor

  Cvb ları yokmudur bunların yaa