11.sınıf inkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

ÖĞRENCİNİN
ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
TC İNKILAP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI NOT:

1.Atatürk dönemi ülke nüfusunu arttırmak amacıyla alınan tedbirlerden 4 tanesini yazınız.
2. Kabotaj kanunu hangi tarihte kabul edildi ve getirilen düzenlemeyi yazınız.
3.Halkçılık İlkesi doğrultusunda yapılan inkılâplardan hangileri eşitliği sağlamak amacıyla yapılmıştır.
4Musul sorunu nasıl çözüme kavuşturmuştur başlangıcından sonuna kadar yapılan anlaşma ve gelişmeleriyle açıklayınız.
5.Balkan Antantı hangi tarihte kuruldu
Kuruluş sebebi
Katılımcı ülkeler
Katılmayan ülkeler ve katılmama gerekçeleri
6. Aşağıda verilen İnkılap hareketlerinin karşısına doğrudan ilgili olduğu Atatürk ilkesini yazınız. (10p)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ……………………………..
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi ……………………………..
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı …………………………….
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması ……………………………..
Cumhuriyetin ilanı ……………………………….
Aşağıdaki testleri cevalayınız. 10×4 40 puan
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; hem meclis hü¬kümeti sistemi hem de kabine sistemi uygulan¬mıştır.
Bu iki sistemin uygulanması hangi olaylarla gerçekleşmiştir?
Meclis Hükümeti Kabine Sistemi
A) TBMM’nin kurulması Cumhuriyeti ilanı
B) Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet’in ilanı
C) Cumhuriyet’in ilanı TBMM’nin kurulması
D) Halifeliğin kaldırılması TBMM’nin kurulması
E) l. Meşrutiyetin ilanı Kanun-i Esasi’nin hazırlanması
2. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yenilikler toplumun bazı kesimlerinde Halk Fırkasına karşı tepkileri artırıyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın muhafazakar bir po¬litika izlemesi rejim ve inkılâp karşıtlarının bu partide toplanmasına neden oldu. Bir müddet sonra da Şeyh Sait isyanı çıktı.
I. Bizzat Mustafa Kemal’in desteği ile kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası da zamanla re¬jim aleyhtarı kişilerin toplandığı bir parti haline geldi. Bu partinin kapanmasından he¬men sonra da Menemen Olayı gerçekleşti,
Yukarıdaki öncüller dikkate alındığında aşa¬ğıdaki yargılardan;
I. Çok partili hayata geçiş denemelerinin ar¬dından isyanlar çıkmıştır.
II. Çok partili hayata geçiş için henüz ortam müsait değildir.
III. Mustafa Kemal çok partili hayata geçişi desteklemiştir.
IV. Yapılan inkılâplarda bütün arkadaşları Mustafa Kemal’e destek vermiştir.

hangisine ya da hangilerine ulaşmak müm¬kün değildir?
A) l, II, IV B) l, IV, III C) Yalnız II D) Yalnız IV E) II, III, IV

3. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması’nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936’da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine bırakıldı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
B) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi
C) Balkan Antantı’nın kurulması
D) 1929’da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması
E) Türkiye’de cumhuriyetin ilan edilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini tamamlayan bütünleyici ilkelerden biridir?
A- Çağdaşçılık B- Millî egemenlik C- Akılcılık ve bilimsellik
D- Milli birlik ve beraberlik E- İnsan ve insanlık sevgisi

5. 1921 Anayasası’nda, “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” hükmü yer almıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, yukarıdaki hüküm doğrultusunda yapılan bir uygulama değildir?
A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılması
D) Siyasal partilerin kurulması
E) TBMM’nin açılması

6. I. Liberal ekonomi sisteminin kabulü
II. Tarım reformunun yapılması
III. İş Bankasının kurulması
IV. Sanayici,tüccar ve esnafın desteklenmesi
V. Temel ve ağır yatırımları devletin yapması

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen yukarıdaki kararlardan hangisi “Devletçilik ilkesinin” temelini oluşturmuştur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

7.Türk inkılabı gerçekleşirken yenilikler kademe kademe yapılmış birden bire yapılmamıştır .

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadroların yetersizliği
B) Halkın yeniliklere hazır olmaması
C) Yenilikleri koruyacak güçlü bir ordunun olmaması
D) Türkiye’nin bazı yenilikleri geç öğrenmesi
E) Padişahın engellemeleri

8. I. Musul Sorunu’nun çözülmesi
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Balkan Antantı’nm oluşturulması
IV. Hatay’ın Anavatan’a katılması
Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) II, I, III, IV B) I, IV, III, II
C) I, II, III, IV D) IV, III, I, II E) III, I, IV, II

9.Sakarya Savaşı’ ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’ yla Türkiye’ nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa’ nın müttefiki olan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.
İngiltere’ nin tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanlıların Sakarya’ya kadar ilerlemesi
B) Yeni Türk Devleti’nin daha güçlü hale gelmesi
C) Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi
D) Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi
E) Hatay’ın Türkiye sınırları dışında kalması

10.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Liberal bir ekonomik model uygulandığının
B) Milli bankaların kurulduğunun
C) Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin
D) II. Dünya Savaşı tehlikesinin yaklaştığının
E) Toprak reformunun sonuçsuz kaldığınınwww.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. yaşar dedi ki:

    cevaplarını alabilirmiyim acil rica etsem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 66 = 76

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.