11.sınıf felsefe 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları 2015-2016

1.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nietzche-Nihilizm
B) Husserl- Fenomenoloji
C) Descartes- Monizm
D) Mark-Materyalizm
E) Platon-İdealizm

2.) “Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. O hâlde varlık algıdan ibaret olamaz. Tam tersi ne varlık, var olduğu için varlığın algısı vardır.”

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in bu düşüncesiyle tutarlı değildir?

A)Varlık, zihnin bir üretimi değildir.
B)Varlık kişiden kişiye değişmez.
C) Varlık ile düşünce arasında bir denklik vardır.
D) Var olmayanın algısı da olmaz.
E) Varlık, değişimden ibaret tir.

3.) Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de

ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.

Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) İdea
B) Diyalektik
C) Biçim
D) Yokluk
E) Fenomenoloji

4.)“Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alırken en

genel ve en temel sorgulamaları yapar.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A) Oluş nedir?
B) Varlık nedir?
C) Varlık kaç tanedir?
D) Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?
E) Zihin ve duyu organlarımızın ulaşamadığı bir
varlık var mıdır?

5.) “Güzelliğin on para etmez şu bende ki aşk olmasa ” diyen Aşık Veysel ile “Var olmak algılanmış olmaktır.” diyen

Berkeley’in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden

hangisinin vurgulanmasıdır?

A) Soyut olanın önemsiz olduğu
B) Somut olanın önemsiz olduğu
C) Asıl olanın nesne olduğu
D) Asıl olanın özne olduğu
E) Değerlerin belirsiz olduğu

6.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) Platon-İdealizm
B) Aneksimenes-Monizm
C) Demokritos-Plüralizm
D) Hobbes-Materyalizm
E) Herakleitos-Düalizm
7.) – Var olan her şey maddedir.

– Duyum ve düşünce, insan organizmasının bir

hareketidir.

– Evren de hiç bir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir

nedensellik sonucun da ortaya çıkar.

Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

A) Materyalizm
B) İdealizm
C) Pozitivizm
D) Emprisizm
E) Rasyonalizm

8.) ” İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales suyu, Anaksimenes havayı, Herakleitos ateşi göstermiştir.”

Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales, Anaksimenes ve Herakleitos’un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?

A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme
B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma
C) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama
D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme
E) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama

9.) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.

Anaksimandros : Doğada var olanların “apeiron belirsi z” adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen

havadan oluşmuş tur.

Empedokles : Her şeyin dört temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.

Buna göre adı geçen filozoflar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?

A) Evren değişir mi?
B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?
C) Bilgimiz ne ile başlar?
D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?
E) Sonsuz olan nedir?

10.) “Bir çete çatışmasında çete üyeleri tarafından kurşuna dizilerek acımasızca öldürülen polis memuru Alex Murphy’nin bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir ve Robo Cop adı verilir. Artık o yarı insan, yarı robottur.”

Paragrafta anlatılanlar, aşağıdaki filozoflardan en fazla hangisinin görüşleriyle savunulabilir?

A) Le MettrieB) Descartes C) Platon
D) SpinozaE) Farabi

11.) “Platon’a göre asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş hâlinde

bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır.”

Platon tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?

A) İyi B) Akıl C) İdea D) Madde E) Fenomen

12.)”Çocuklar, çizgi film kahramanı Hayalet Casper’ın

gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Fakat yetişkinler

arasında da varlığın sadece madde olmadığına inananlar vardır.”

Aşağıdakilerden hangisi, Casper’ın mevcudiyetine inanmasa bile, ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?

A) Pragmatist
B) İdealist
C) Varoluşçu
D) Materyalist
E) Rasyonalist

13.) Platon’a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

A) Güzellik
B) Cesaret
C) İyilik
D) Adalet
E) İyi insan

14.) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

A)Gerçek var olan nedir?
B) Varlığın ana maddesi (Arkhe’si) nedir?
C) Varlık birlik midir? Çokluk mudur?
D) Vahiy mümkün müdür?
E) Evrende nasıl bir düzen vardır?

15.)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

A) Demokritos B) Platon C) HegelD) Husserl E) Lao Tse
www.sorubak.com

Doğru :…… Yanlış:……

Aldığı not:……….X 5 =……..+……….=…………….

Aşağıdaki kavramları doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.(2,5×10=25 puan)

Nihilizm

İdea

Ontoloji

Metafizik

Düalizm

Diyalektik

Materyalizm

Agnostisizm

Plüralizm

Logos

1. Var olanların gerçek doğasını, ilkelerini ortaya koyan felsefe disiplini.

2. Varlıkları, birbirini izleyen üç aşamalı (tez-antitez-sentez) olarak açıklayan yöntem.

3. Herakleitos ‘ta evrene hakim olan her şeyi düzenli bir şekilde değiştiren akıl, yasa.

4. Her türlü bilgiyi varlığı reddeden görüş.

5. Varlık bilim.

6. Varlığın bilinemeyeceğini ileri süren görüş.

7. Birbirine indirgenemeyen iki ayrı varlık ögesi olduğunu kabul eden öğreti.

8. Gerçekliğin ikiden çok ilke ile açıklanabileceğini kabul eden görüş.

9. Asıl varlığın madde olduğunu savunan görüş.

10. Platonda sırf düşünmeyle kavranabilen asıl gerçeklik.

1C2E3B4D5D6E7A8C9B10A11C12B13E14D15E

Dosyanın indirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


68 − = 65

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.