10.sınıf tarih 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

……………………………………….. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. SINIFLAR (FEN-TM) TARİH DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI
S–1) Osmanlı Devleti’nde;
* I.* * “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışına son verilmesi
* II.* *Mebusan Meclisi’nin kabul ettiği yasaların uygulanması
* III.* Saray kadınları, sadrazamlar ve saray ağalarının padişah adına fermanlar yayınlamaları
* IV.* Şehzadelerin sancağa gönderilmesi
Gelişmelerinden hangilerinin padişahın mutlak otoritesinin bozulmasını doğrudan etkilediği savunulabilir?
A) I ve IV B) II ve III * C) II ve IV
D) III ve IV E) I, II ve IV

S–2) Osmanlı Devleti’nde;
* *—* Divan’ın başkanlığını padişah yerine sadrazamın yapması
* *—* Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasından vazgeçilmesi
* *—* Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya başlanması
Gelişmelerinin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Divan’ın önemli hale gelmesi
B) Sadrazamların zamanla güçlenmesi
C) Padişahın otoritesini artırması
D) Devletin kurumsallaşmaya başlaması
E) Islahat yapma gereğinin ortaya çıkması

S–3) Osmanlı Devleti’nde devletin ve yönetimin başı padişahtır.
Fatih Döneminde veliaht olan şehzadelerin sancaklarda vali olarak
görev alması kural haline getirilmiştir.
Böyle bir uygulamanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Devletin büyük devletler yanında yerini almasını sağlamak
B) Tımar sisteminin kontrolünü sağlamak
C) Kapitülasyonların etkisini azaltmak
D) Şehzadelerin devlet yönetimi için eğitilmelerini sağlamak
E) Sancaklardaki halkın devlete bağlılığını sağlamak*

S–4) Hızlı sanayileşmenin başladığı XVIII. Ve XIX. yüzyıllarda
Osmanlı Devleti’nin gelir kaynakları içerisinde sanayinin olmaması
aşağıdakilerden en fazla hangisine dayandırılabilir?
A) İhracat ürününe ihtiyaç duyulmasına
B) Tarımsal ürünlerin ithal edilmesine
C) Sanayileşmiş devletlere verilen kapitülasyonlara
D) Sanayi üretiminin gerçekleşmesine
E) Osmanlı topraklarının stratejik öneme sahip olmasına

S–5) Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyılda güç de olsa bazı yerleri fethe-
debilmiş, XVIII. Yüzyıldan itibaren ise toprak kayıplarını önlemeye
çalışmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti’ni yönetenleri aşağıdaki alanların
hangisinde yenilikler yapmaya yönelttiği savunulabilir.*
A) Yönetim B) Hukuk C) Maliye
D) Eğitim E) Ordu

S–6) Osmanlı Devleti’nde kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ocaklık B) Paşmaklık C) Mukataa
D) Yurtluk E) Mülk

S–7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunu oluşturan kapıkulu askerlerinin tımarlı sipahilerden farklı olan özelliklerinden değildir?
A) Ulufe denen maaş almaları
B) Devşirme kökenli olunması
C) Başkent ve sarayın güvenliğinin sağlanması
D) İstanbul’da bulunması
E) Her an savaşa hazır bulunması

S–8) Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi al-
tında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka
arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başka-
larına verebilirdi.
Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir.
A) Toprak sahiplerinden vergi almak
B) Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını karşılamak
C) Toprak üzerindeki haklarını korumak
D) Üretimin sürekliliğini sağlamak
E) Üreticilere yardımcı olmak

S–9) ** *Osmanlı Devleti’nde II. Mehmet kendi adıyla bilinen
Kanunnamesinde hükümdara iktidarın korunması için “kardeş
katli” hükmünü yasallaştırmıştır.
* * * *** * I. Ahmet ise veraset sistemini değiştirerek hanedanın
en yaşlı ve en akıllı üyesinin hükümdar olması kuralını getirmiştir.
Buna göre;
* I.* *Devlet, hanedanın ortak malı sayılmıştır.
* II.* Saltanat kavgalarına son verilmek istenmiştir.
* III. Şehzadelere devlet deneyimi kazandırılmak istenmiştir.
* IV. Saray masrafları azaltılmıştır.
* V. Valide sultanların saltanatı başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) III ve IV B) I ve II C) yalnız I
D) yalnız III E) III ve IV

S–10) Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü yere
Divan-ı Hümayun denilmiştir. Başlangıçta divan üyelerinin sayısı
Az iken zamanla bu üyelerin sayısında artış görülmüştür.
Bu artışın sebebi;
* *I. Padişahın yetkilerinin azaltıldığının
* *II. Sınırların genişlemesiyle yeni ihtiyaçların doğduğunun
* *III. Divan’ın devlet yönetimindeki etkinliğinin azaldığının*
Yukarıdakilerden hangilerinin kanıtı olabilir?
A) yalnız I B) yalnız II yalnız III
C) I, II ve III E) II ve III

S–11) Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki zanaatkârlar “lonca”
Denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçer-
ler ve aynı esnaf grubundan olanlar birbirlerine destek verirlerdi.
Buna göre;
* *I. Zanaatkârlar arasında dayanışma olduğu
* *II. Loncaların devlet yönetiminde etkili olduğu
* *III. Loncalarda demokratik anlayışın olduğu
Yargılarından en çok hangilerine ulaşılabilir?
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) II ve III E) I ve III

S–12) Osmanlı Devleti’nde kesinlikle satılamayan ve başkasına
bağışlanamayan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülk * *B) Dirlik * * * *C) Vakıf
D) Tımar * * * * * * * * E) Has

S–13) Osmanlı Devleti’nde, Müslüman olan halk askerlik, tarım
ve hayvancılıkla ilgilenirken; gayrimüslim halk ticaretle ilgilen-
miştir.
Gayrimüslimlerin ticaretle ilgilenmeleri aşağıdakilerden hangi-
sine dayandırılabilir?
A) Halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olmasına
B) Müslümanların ticarete olan ilgisinin az olmasına
C) Şehirlerde oturanların genellikle gayrimüslim olmasına
D) Gayrimüslimlerin devlet memuru ve asker olma haklarının olmamasına
E) Devletin gelirinin ticarete dayanmasına

S–14) Osmanlı Devleti’nde ikilikler yaşanmasında;
* *I.* * Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren okullar açılması
* *II.* *Şer’i mahkemelerin dışında açılan mahkemelerde batılı tarzda hukuk kurallarının geçerli olmaya başlaması
* *III.* Orduda alaylı subayların yanı sıra okuldan yetişen subayların görev yapması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir.
A) I, II ve III B) yalnız I C) Yalnız II
D) I ve II E) yalnız III

S–15) Osmanlı Devleti’nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese B) Enderun C) Süleymaniye
D) Sahn-ı Seman E) Sıbyan Mektepleri

S–16) ** Padişah adına fermanlara tuğrasını çeker
* Devlet topraklarının kaydını tutardı
Bu vazifeler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Vezir B) Defterdar C) Nişancı
D) Müftü E) Kazasker

S–17) 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’nin ilanı ile başlayıp 14 Şubat 1878’de Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasına kadar süren döneme I. Meşrutiyet Dönemi denir.
Bu dönemde;
* I.* * Halkın yönetime katılımı vardır.
* II.* *Milli iradenin sona ermesi I. Meşrutiyet Dönemini de sona erdirmiştir.
* III.* Demokrasi, yönetime egemen olmuştur.
Yukarıdaki yargılardan hangileri söylenebilir?
A) yalnız I B) yalnız II * * C) yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

S–18) Aşağıda verilenlerden hangisi vakıf sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Eğitim ve sağlık kurumlarının ihtiyacının giderilmesi
B) Yardıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının giderilmesi
C) Osmanlı yerleşim yerlerinin bayındır hale getirilmesi
D) Sosyal dayanışmanın artması
E) Hazine gelirlerinin artırılması

S–19) Osmanlı Devleti’nde;
* I.* * Kazalar kadıların idari görevler üstlendiği yerlerdi.
* II.* *Köylerde kadılar en büyük amir olarak bulunuyordu.
* III.* Eyaletlerde askerde ve idari teşkilatlanmanın başında beylerbeyi bulunmaktaydı.
* IV.* Sancakbeyleri savaş zamanında sancağındaki askerlerle savaşa katılmaktaydı.
Taşra yönetim birimleriyle ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu savunulamaz?
A) Yalnız II B) Yalnız I * *C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

S–20) Osmanlı Devleti’nin üst düzey yönetim organı Divan-ı Hümayun’du. Divan’da devletin yönetimini üstlenen sınıfların temsilcileri bulunmaktaydı.
Bu yargıya;
* I.* *Askerlik işiyle uğraşanlar
* II.* Esnaf birliklerinin yöneticileri
* III. İlim ve eğitim işiyle uğraşanlar
* IV. Yazışmaları ve fermanları hazırlayanlar
Sınıflarından hangileri örnek gösterilemez?
A) yalnız II B) I ve II * * * * * * *C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III

www.sorubak.com
Not: Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.