Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

YENİŞEHİR LİSESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI X .SINIFLAR COĞRAFYAS DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARI .
ADI SOYADI : TARİH
SINIFI : / 01 / 2014
NO : SORULAR.
S/1.Dünyanın derin kısımlarındaki kızgın maddeler zaman zaman sıvı haline geçerek yerkebuğu içine sokulur veya yeryüzüne kadar yükselerek orada soğur.Bu yolla oluşmuş kayalara PÜSKÜRÜK(Katılaşım) Kayalar denir.
Aşağıdaki verilen kayaç türlerinden hangisinin oluşumunda bu sürecin bir etkisi yoktur.
a) Andezit b) Bazalt c) Taşkömürü d)Volkan tüfü e) Granit

S/2. Canlı kalıntılarının birikip taşlaşmasıyla oluşan kayaçlara Organik tortul taşlar denir.
Buna göre aşagıdakilerden hangisi organik tortul taşlardan değildir?
a)Taşkömürü b)Mercankaya c)Linyit d)Tebeşir e)Kayatuzu

S/3. Ürgüp-Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?
a)Kalker b)Bazalt c)Granit d)Tüf e)Obsidiyen

S/4. 12. Aşağıdaki haritada Dünya’daki deprem bölgeleri gösterilmiştir.

Bu yerler ile;
I. Genç kıvrım dağları
II. Yanardağlar
III. Kırık hatları
IV. İklim tipleri
V. gibi özelliklerden hangileri arasında bir paralellik olduğu görülür?
A) I ve II B) l, II ve III C) II, III ve IV
D) II ve IV E) l, III ve IV
S/5.Yeryüzündeki volkanik alanlar ile depremlerin yaygın olduğu alanlar arasında paralellik görülür.
İskandinavya ve Kanada da bu tür oluşumların görülmemesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski jeolojik devirlerde oluşmuş olmaları
B) Fay hatlarına yakın olmaları
C) Engebeli bölgeler olmaları
D) Aşınarak deniz seviyesine yaklaşmış olmaları
E) Genç kıvrım dağlarının bu alanlarda yaygın
olması
S/6. Yerin derinliklerine sızan suların, yerin iç sıcaklığının etkisiyle ısınarak yeryüzüne çık¬ması sonucunda oluşan sıcak su kaynak¬larına aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilir?
A) Artezyen
B) Ilıca
C) Tabaka kaynağı
D) Vadi kaynağı
E) Karstik kaynak S7/.. Artezyenler ile gayzerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suların çok sıcak olması
B) İnsan eliyle yüzeye çıkarılmış olması
C) Suların yüzeye basınçla fışkırarak çıkmış ol¬ması
D) Yalnızca volkanik arazilerde oluşabilmeleri
E) Sularının çok kireçli olması

S/8. Türkiye akarsularında akım değişmelerinin bölgelere göre farklılık göstermesinde;
I. Yağış biçimi
II. Yağış rejimi
III. Yağış miktarı
IV. Bitki örtüsü
faktörlerinden hangisi ya da hangileri en çok etkili olmuştur?
A) Yalnız III B) III ve IV C) I ve II
D) I ve IV E) Yalnız IV

S/9. Aşağıdaki göllerimizden hangisi tektonik bir çukurluğun önünün lavlarla kapanması sonucunda oluşmuştur?
a)Eğirdir b)Burdur c)Ulubat d) Büyük çekmece e) Van Gölü

Gece Gündüz
I 15 18
II 10 17
III 3 11
IV 5 20
V 4 10
S/10.
S/10.

 
Yukardaki tabloda gece ve gündüz sıcaklık ortalaması verilen beş yörenin hangisinde mekanik çözülmenin fazla olması bek-lenir?
A) l B) II C) III D) IV E)V

S/11.Soğuk nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklardır.Yıkanma fazla olduğundan mineral bakımından fakirdirler.
Bu tanım aşağıdaki hangi toprak tipine aittir?
a)Laterit b) Tundra c) Podzol d) Çernezyom e) Kırmızı topraklar
S/12.
Yöre iklimi göz önüne alındığında. yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinin topraklarının diğerle¬rine göre yıkanmış ve daha az kireçli olması beklenir?
A) I B) I C) III D) IV E) V
S/13.Aşağıda verilen bitki örtülerinden hangisinin sıcaklık ve yağış isteği daha azdır?
a) Tundra b) Savan c) Maki d) Kızılçam e) Geniş yapraklı orman

S/14. Yazları sıcak ve kurak olup en çok yağış ilkbaharda görülür. Yıllık yağış miktarı, 500 mm’nin altındadır.
Yukarıda sözü edilen İklimde, hakim bitki örtüsü aşağıdakiIerden hangisidir?
A) Step B) Tundra C) Orman D) Savan E) Maki

S/15. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?
A) Sanayi ürünleri üretimin fazla olması
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması

S/16. . Nüfusu hızla artan ve ortalama ömür süresi kısa olan bir ülkenin, yaş gruplarına göre dağılışını gösteren nüfus piramidi, aşagıdakilerden hangi¬sine benzer?

S/17.

Yukarıda iki ülkenin yaş piramitleri verilmiştir.Yaş piramitleri dikkate alındığında aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?
A) Ortalama ömür I. ülkede daha uzundur.
B) II. ülkenin nüfus artışı hızı I. ülkeden fazladır.
C) I. ülkenin eğitim seviyesi daha yüksektir.
D) II. ülke gelişmemiş bir ülkedir.
E)I. ülkenin nüfus miktarı II. ülkenin nüfus mikta¬rından azdır.
S/18. Aşağıda iki ayrı ülkenin aynı dönemi kapsayan nüfus piramitleri verilmiştir.

milyon milyon
kişi 864202468 864202468 kişi
I II
Yalnızca piramitlerin incelenmesiyle, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) I. ülkenin yaşlı nüfus sayısı II.’den fazladır.
B) Son 15 yılda I. ülkede doğum oranı azalırken II. ülkede artmıştır.
C) I. ülkede bebek sayısı II. ülkeden fazladır.
D) II. ülkede genç nüfus yaşlı nüfustan çoktur.
E) I. ülkede düşük doğum oranı aşıldıktan sonra
doğum oranı yeniden artmıştır.

S/19. Yeryüzünde nüfusun dağılışında;

I. Yükselti
II. Engebelilik
III. Sıcaklık
IV. Kuraklık
V. Ulaşım
gibi faktörlerin etkisi vardır.
Bu etkenlerden hangileri üzerinde insanların
değiştirme ve iyileştirme etkisi daha fazladır?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız IV
D) II ve III E) IV ve V

S/20. Aşağıdakilerden hangisi siyasi bir göçtür?

A) Türklerin Orta Asya’dan göçü
B) Katrina kasırgasından sonra New Oreleans’taki göç.
C) Nüfus mübadelesi
D) Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçilerinin göçü.
E) Avrupa’dan Amerika’ya göç.
..CEVAP ANAHTARI….
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOT BAREMİ: Her soru 5 Puan değerindedir. Muttalip MERCAN Ahmet ASLAN
SÜRE : 30 DAKİKA Coğr. Öğret. Coğr. Öğret.
www.sorubak.com

BAŞARILAR DİLERİM

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.