Matematik dersi 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2014-2015

 1. YIL ORTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

 

TOPLANTI TARİHİ: …./09/2014

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

BAŞKAN: Bülent SUNAY

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:  Tuncay ALCI,Abdurrahman SÜRÜCÜ,Halil ÇETİN,Ayten AYTEMİZ

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1)Açılış,yoklama ve yazman seçimi.

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.

3)İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünün okunması.

4)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi.

5)Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

6)Matematik dersinin amaçları.

7)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

8)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

9)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

10)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.

11)Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

12)Performans görevi ve Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi.

13)Yazılı, ders içi performanslarda birlik ve beraberliğin sağlanması.

14)Matematik dersinin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda işlenmesi.

15)Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

16)Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1)Açılış ve yazman seçimi:

 

Matematik dersi zümre öğretmenler kurulunda yazman olarak Halil ÇETİN seçildi.

 1. Yıl Ortaokulu matematik öğretmenleri Abdurrahman SÜRÜCÜ, , Tuncay ALCI, Ayten AYTEMİZ ve Halil ÇETİN, Zümre başkanı Bülent SUNAY’ın çağrısı ile toplanarak 2012/2013 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir yıl olması için; neler yapılması gerektiği üzerinde görüş ve düşüncelerini aşağıdaki şekilde açıkladılar:

 

2) 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu.

 

Buna göre;

 1. a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlâki, insani ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görevini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek,
 2. b) Beden, zihin, ahlâk, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilikte, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, bir meslek sahibi yapmak.

 

3) İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 35):

 

İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenlerri ile ilgili maddeleri okundu. (Madde 95):  Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.

 

4) Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi: (Madde 35)

 

Matematik zümre öğretmenleri bir önceki yılın zümre kararlarını gözden geçirdiler. Alınan bütün zümre kararlarına uyulduğuna karar verildi.

 

5) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması :

 

Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;

 1. Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,
 2. Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,
 3. Öğretmen kılavuzlarında ünitelendirilmiş matematik yıllık planlarından yararlanılabilir. Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi. Matematik öğretmen kılavuzlarındaki yıllık planlara uyulacaktır.

 

6) Matematik dersinin amaçları:

 

İlköğretim Matematiğinin Amaçları

İlköğretim sonrasında öğrencilerin bir kısmı öğrenimi bırakıp hayata atıldığı için, ilköğretim Programları günlük hayatın gerektirdiği hemen her türden bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlarlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri durumunda da, eğitimleri için gerekli olacak temel matematik bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmıştır. İlköğretim Matematik Programı, ilköğretim Matematik Dersinin Amaçlarını 23 madde olarak vermiştir. Bunlar bazı maddeleri birleşik ifade etmek suretiyle şöyle

Özetlenebilir:

 • Matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayabilme, matematiğe karşı Olumlu tutum geliştirebilme,
 • Günlük hayatta gerekli olan yazılı ve zihinden hesap yapma becerisini kazanabilme,
 • Problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirebilme,
 • Günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik, plan ve çizelgelerden yararlanabilme,
 • Yüzde, faiz, kâr, zarar, indirim gibi günlük hayatta sık karşılaşılan hesaplamaları Yapabilme,
 • Geometrik şekil ve cisimleri tanıma, bunların arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimlerini hesaplayabilme,
 • Sayı sistemini kavrayabilme,
 • Cebirsel işlemler becerisi edinebilme, denklem ve denklem sistemlerini kavrayabilme ve bunları günlük hayattaki problemlere uygulayabilme,
 • Basit trigonometri bilgisine sahip olabilme,
 • Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını anlayabilme, bilgi ve düşüncelerini Anlatmada bunlardan yararlanabilme,
 • Tümevarım ve tümdengelim ile düşünebilme, yaratıcı ve eleştirici düşünme Yeteneğini geliştirebilme,
 • Karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama, çözme ve bu çözümleri değerlendirebilme.

 

Matematik dersinin genel amaçları içinde olan düzenli, dikkatli olma, analiz etme, öğrencilerin düşüncelerinin verimini arttırmada sayı ve işlem kavramını geliştirmek ve pekiştirmek, öğrencilere zaman, mekân ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında kesin ve açık fikirler kazandırmak, günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayacak bir düşünce yolu kazandırmak için öğrencilerin gayretli çalışmalarının arttırılması gerektiğine karar verildi.

 

7) Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.):

 

Halil ÇETİN: Derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti.

Ayten AYTEMİZ: Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir, dedi.

Tuncay ALCI  :Ders içinde konulara uygun araç , gereç ve kaynaklardan yararlanılmalı,öğrencilerinde yararlanması sağlanmalıdır.Çok basit olarak yapılabilecek bazı araç ve gereçler (küp,dikdörtgenler prizması,kare, üçgen,çember,…vb) sınıf içinde kullandırılabilir,dedi.

 

8) Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi:

 

Öğrencilerin derslere hazırlık için çalışma kitaplarını amaçlarına uygun olarak yapmaları gerektiği    Bülent SUNAY   tarafından belirtildi.Abdurrahman SÜRÜCÜ ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemelidir görüşünü belirtti. Öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır.

Ders öğretmeni konuyu anlatmadan önce öğrencilerinin derse hazır olup olmadığını kontrol eder. Ders kitabından bazı kavramlar hakkında öğrencilerine soru sorar. Öğrencilerin anlatacağı konu hakkında bilgileri olup olmadığını anlamaya çalışır.

 

9) Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi):

 

Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; Matematik dersi öğretmenleri diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunluluk kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.

 1. a) Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, SBS sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için Türkçe dersi zümre öğretmenlerinden,

 

b)Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir,prizmalar,kümeler,perspektif,cisimlerin görünümleri,fraktallar,geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri,Geometrik Cisimlerin kodları, Geometrik Cisimlerin simetri düzlemleri, Geometrik Cisimlerin arakesitleri,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; Görsel sanatlar dersi zümre öğretmenlerinden,

 

c)Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler  (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,…vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı…vb gibi konular Fen ve teknoloji dersi zümre öğretmenlerinden,

 

 1. d) Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ve ölçekler, harita bilgisi Sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenlerinden,

 

 1. e) Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (Vuruşlar) Müzik dersi zümre öğretmenlerinden,,

 

 1. f) Saha Çizimi (Voleybol, basket, futbol sahalarının… Çizimi) ile çokgenlerin ilgisini Beden eğitimi dersi zümre öğretmenlerinden,

 

Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir. Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir.

 

 

10) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik:

 

Öğrenci başarıları anında ve öğrencilerin hepsinin huzurunda değerlendirilmelidir. Yazılılar çok sorulu ve kısa cevaplı, ders içi performans ise; sınıf içinde anında değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır.

1.Dönem 3 yazılı sınav yapılmalı ve en az 1 Ders içi performans notu verilmelidir.

 

İlköğretim yönetmelik bilgisi:

 

 1. a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,
 2. b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,
 3. c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi Esastır.

Her dönem bir tane ortak sınav yapılmalıdır. Matematik zümre öğretmenleri 3.yazılı sınavın ortak olarak yapılmasının daha uygun olacağına karar verdiler.Sınav tarihlerinde koşullara değişiklik yapılabilir.

 

11) Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi:

 

Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini ,aktif ,fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.Bunun için ; zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi,konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını  ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,…vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.Öğrenci merkezli bir eğitim yönteminin benimsenmesine karar verildi.

 

12) Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi:
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 1. b) PROJE GÖREVLERİ:

Proje konuları ve proje değerlendirme ölçeği aşağıda verilmiştir.

 

 1. YIL ORTAOKULU …/…. SINIFI

….. DÖNEM PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 1. YIL ORTAOKULU
6,7,8.SINIF PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARIMATEMATİK
SıraNoAdı SoyadıHAZIRLAMA SÜRECİ

30

İÇERİK

40

SUNU

YAPMA

30

TOPLAM 100 PUANPuanlama 1-2-3-4-5Derecedeki Açıklama
 1. amacını belirleme ve Çalışma planı yapma (10)
Görev dağılımı yapma, konunun önemini belirtme (10)P.sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak İstendiğini ortaya koyma  (10) P.bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma(10)P.bilgileri analiz etme, çıkarımda bulunma (10)P.resim, video, fotoğraf, gazete, vb materyal ile destekleme (10)Türkçeyi doğru kullanma, kaynakları belirtme (10)Sunuyu materyalle destekleme, konuyu ilgi çekici hale getirme (10)Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma (10)Sunuyu verilen sürede bitirme (10)
5  ÇOK İYİ
4  İYİ
3  ORTA
2  KABUL EDİLEBİLİR
1  ZAYIF

 

13) Yazılı, ders içi performanslarda birlik ve beraberliğin sağlanması.

 

Zümre öğretmenleri her dönem 3 yazılı sınav yapılmasına karar verdi. 3.yazılı ortak olarak yapılacaktır. Yazılı sınavlar öğrenciye en az 1 hafta önceden duyurulmalıdır. Ders içi performans ise; yönetmelik gereği anında öğrencilerin çalışması değerlendirilerek ödüllendirilmelidir. Yazılı sınav sonuçları 10 gün içinde öğrencilere duyurulmalıdır.

 

SINAV TARİHLERİ
SINIFLARSINAVTARİH
5,6,7,81.YazılıEkim ayı 4.Hafta
5,6,7,82.YazılıKasım ayı 4.Hafta
5,6,7,83.YazılıAralık ayı 4.Hafta

14) Matematik dersinin Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda işlenmesi:

Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.

 

15) Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler:

 

Tuncay ALCI  ; “Matematik dersinin öğrenciye sevdirilmesi için ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli ve soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda matematiğin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır.” dedi.

Bülent SUNAY ; “Öğrencinin velisi ile görüşülmeli, matematiğe nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyaloğunun iyi kurulması gereklidir. Öğrenci velisinin okul ile irtibatı kesilmemelidir. “dedi

Ayten AYTEMİZ ; “ Öğrencilerin güdülenmesi ve eğitim sürecine aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması amacıyla yarışma gibi çeşitli etkinlikler dönem içinde yapılmalıdır.” Dedi.

Abdurrahman SÜRÜCÜ  ; “Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesi gereklidir” dedi.

Halil ÇETİN : “ Ders içi ve dışı faaliyetlerde öğrencileri teşvik edici etkinlikler yapılacağını,örnek olarak ; Bilgi yarışmaları,ödüllü sorular ve matematik sergisi gibi etkinliklerle eğitim öğretim yılı daha keyifli hale dönüştürülmelidir “ dedi.

 

16) Dilek ve temenniler: 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantı kapatıldı.

Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır :

 

 1. dönem başında öğrencilerin hazırbulunuşluklarını ölçmek ve yıllık planlarda gerekli düzeltmeleri yapmak adına her şubede Seviye tespit sınavları yapılmasına karar verilmiştir.
 2. Sene sonunda öğrencilerin yıl boyunca hazırlamış olduğu performans ve proje görevlerinden oluşan bir sergi düzenlenmesine karar verilmiştir.
 3. Aralık ayı içerisinde şubeler arasında matematik bilgi yarışması düzenlenmesine ve olan gruba ödül olarak matematik dersi performans puanlarından birine 100 verilmesine karar verilmiştir.
 4. Matematik bilgi yarışmasında dereceye giren sınıflara okulumuz salonunda film izlettirilecek ve çeşitli etkinlikler yapılacaktır.Bunun yanı sıra dereceye giren sınıflarımıza başarılarını temsilen kupa verilecektir.
 5. Koridorda ki panolardan birinin matematik panosu olarak belirlenmesine ve matematik dersiyle ilgili çeşitli çalışmaların sergilenmesine karar verilmiştir.
 6. Öğrencilere her hafta zeka soruları sorularak,soruyu bilen öğrencilere ders içi performans puanına ek 5 puan verilmesine karar verilmiştir.
 7. Öğrencilere TEOG kursları düzenlenmesine ,yeni sınav sistemi ve etkili,programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verilmiştir.
 8. Kitap kurdu faaliyetinde başarılı olan öğrencilere performans puanı olarak 100 verilmesine karar verilmiştir.
 9. Dönem içerisinde ,3 yazılı yapılmasına (3.yazılı ortak)  ve ders içi performans  puanı verilmesine karar verilmiştir.

 

Bülent SUNAY             Tuncay ALCI            Ayten AYTEMİZ        Halil ÇETİN        Abdurrahman SÜRÜCÜ

Zümre Başkanı             Mat. Öğret.               Mat. Öğret.             Mat. Öğret.             Mat. Öğret.

 

UYGUNDUR

                                                                     …./ 09 / 2014

 

                                                                 Ali ORHAN PEHLİVAN

                                                                          Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 73 = 82

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.