Türkçe dersi 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2014-2015

…………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,  …………………..

2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci dönem Türkçe dersi Zümre Toplantısı 10.09.2014 tarihinde, saat 12.30’da öğretmenler odasında Türkçe öğretmeni ……………………….. , ……………………….., ……………………….. ve Müdür Yardımcısı ………………………..başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim

 

………………………..                             ………………………..                                         ………………………..

Türkçe Öğretmeni                                Türkçe Öğretmeni                                           Türkçe Öğretmeni

 

 

          GÜNDEM

1  –       Açılış ve Yoklama

2  –       Öğretim Yılı boyunca yapılacak kurul toplantılarında görev alacak, bir asil, bir yedek

            kurul   yazmanının seçilmesi.

3-         Gündem maddelerinin  okunarak ilave edilecek husus varsa, gündeme madde olarak

            alınması

4  –       Bir Önceki  zümre öğretmenler  kurulu toplantılarında alınan kararların okunması ve

           Uygulama sonuçlarının   değerlendirilmesi,

5  –       Bir Önceki Öğretim Yılının Genel Sonuçlarının, İstatistiki  bilgilerin, öğrenci başarı

            durumlarının değerlendirilmesi, Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve bunların Çözüm

            Yolları ile,  bu eğitim-öğretim yılında (2014-2015) zümre  açısından, Daha Başarılı Olun-

          ması  İçin, başarıyı arttırıcı görüşlerin belirlenmesi, Alınması Gereken Tedbirler, Çözüm 

          Yolları  ve Çalışma Esaslarının  Belirlenmesi:, eğitim-öğretimin  niteliğinin yükseltilmesine

          yönelik görüş ve öneriler.

6 –        Atatürk İlke ve İnkılaplarının  Öğretim Esasları  Yönergesinin Okunması  (T.D.2104-

2212- 2457 )

7-     Problemli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılacak  çalışmaların ve işbirliği esasların belir-

        lenmesi ; Öğrencilerin Çalışma ve Eğitim İle, Çevrenin Özelliklerinin İncelenmesi ve

        Alınacak  Tedbirler.

8-        Çeşitli nedenlerle işlenilmeyen konuların ne zaman ve ne şekilde telafi edileceğinin karara

          Bağlanması; Eğitim –Öğretim Faaliyetleri   ile ilgili Planların  Hazırlanmasında Birliğin 

            sağlanması   ( Yıllık, Ünite ve Günlük Planlar ile Gezi,  gözlem,  deney ve  inceleme 

             Planlarının hazırlanması, Ders konularının işlenişi, Uygulanacak Yöntem ve

            Teknikler  v.b  arasında   birliğin sağlanması)

9-         1. dönem Yazılı sınavların yapılacağı    haftaların belirlenmesi

10 –    Sınavlarda sorulacak soruların niteliği  ve sınav  değerlendirme ölçütleri, Ders İçi

           Performans,  , uygulamalı  sınavlarda, ölçme ve   Değerlendirme   ölçütleri üzerine

          görüşler

11 –    Proje  Ödev Konularının Belirlenmesi

12-       Diğer zümre öğretmenleri  ile ilgili yapılacak işbirliği  esaslarının belirlenmesi

13-       Öğretim materyallerinin tespiti, temini ve çevrede yararlanılabilecek kaynakların

            Tespiti  İle  Dersle ilgili araç ve gereçlerin kullanılması, tespit edilmesi, ders defterler-

            inin  belirlenmesi  yardımcı kaynak araç-gereçler, Tertip ve Düzeni, Bilgisayar,

           CD  Kullanımı v.b

14-       Okul Zümre Başkanları kurulu ve  Eğitim Bölgesi Kurulları İçin   zümre başkanının seçilmesi (Belirlenmesi

15) 4+4+4 Eğitim öğretim sistemi paralelinde ortaokul kapsamına alınan 5. Sınıflara ait ders kitaplarınınve öğretim programının incelenerek değişikliklerin görüşülmesi

16) Geçen eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan TEOG’un değerlendirilmesi  ve  öneriler.

 

17)    Öğrenci  velileri ile ilişkiler. www.sorubak.com

18) Mesleki eserler ve eğitim alalındaki yeni gelişmelerin incelenmesi,  eğitime  kazandırılması

 

19)    Gündemle  ilgili dilek ve temenniler ve kapanış

 

UYGUNDUR

07/09/2014

 

……………….

Okul Müdürü

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

SEVİNDİK ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. ZÜMRE TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI TARİHİ                : 10/09/2014

TOPLANTI YERİ                    : Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ                 : 12:30

TOPLANTIYA KATILANLAR: Müdür Yardımcısı Utku KARATAŞ,Türkçe Öğretmenleri ………………………..,……………………….. ve  …………………………

 

1)Toplantı müdür yardımcısı ………………………..başkanlığında, Türkçe Öğretmenleri ………………………..,……………………….. ve  ……………………….. ’nun katılımıyla belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere başladı.

 

2) Öğretim Yılı boyunca yapılacak kurul toplantılarında görev almak üzere  asil olarak ……………………….. , yedek olarak ……………………….. kurul yazmanı olarak seçildi.

 

3) Gündem maddelerinin  okunarak ilave edilecek husus varsa, gündeme madde olarak alınması sorulmuştur ,ek madde istenmediği görülmüştür.

 

4) Bir önceki  zümre öğretmenler  kurulu toplantılarında alınan kararlar okunmuştur ve

uygulama sonuçları  değerlendirilmiştir.Buna göre önceki kurul kararları ……………………….. tarafından okundu. 1.ve 2. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar ve uygulamalar gözden geçirildi.Alınan kararların başarı ile uygulandığı gözlendi.

 

5) ………………………..  2.dönemde 7.sınıfların başarısının düştüğünü belirtti. Bunun da öğrencilerin sınav stresinde olmalarından ve ailevi sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti. ………………………..  6.,7. ve 8. sınıfların başarı ortalamalarına bakıldığında 7. sınıflarda başarının diğer sınıflara göre düşük olduğunu söyledi. 7.sınıflarda başarının istenen ve yeterli düzeyde olmadığını bu durumun düzelmesi için öğrencilerle ve velilerle görüşüldüğü halde başarının istenen düzeye çıkarılamadığını söyledi………………………… da öğrencilerin ikinci dönemde derse katılımlarında bir azalma söz konusu olduğunu belirttiler. ……………………….. 6. ve 7.sınıflarda SBS’nin kaldırılmasının öğrenciler üzerinde olumsuz bir rahatlığa yol açtığını belirtti.Velilerle daha sıkı bir diyalogun kurulması ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkçe dersinden beklenen temel becerilerin kazandırılmasına ilişkin olarak çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

2013-2014 Türkçe dersine ait  sınıfların şubeler bazındaki başarı oranı aşağıdaki gibidir.

 

6/A Sınıfı Başarı Oranı: % 100

6/B Sınıfı Başarı Oranı: % 92.63

6/C Sınıfı Başarı Oranı: % 100

7/A Sınıfı Başarı Oranı: % 91.18

7/B Sınıfı Başarı Oranı: % 87.57

7/C Sınıfı Başarı Oranı: % 86.86

8/A Sınıfı Başarı Oranı: % 91

8/B Sınıfı Başarı Oranı: % 88

8/C Sınıfı Başarı Oranı: % 90

 

………………………..  bazı derslerde kısa ve eğitici hikayelerin okunmasının öğrencinin dikkatini çekme açısından önemli olduğunu söyledi. Bu faaliyetin öğrencileri hem derse motive etmek hem de öğrencilere ahlaki ve kültürel manada olumlu davranışlar kazandırmak açısından önemini vurguladı.Bu eğitim öğretim yılında ‘Kitapla Buluşma Vakti projesi’ bağlamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırıldığını belirtti. Kitap okumada isteksiz olan öğrencilerin de önümüzdeki eğitim-öğretim yılında daha fazla kitap okumalarının sağlanması için çeşitli etkinliklere yer verilmesi gerektiğini belirtti.Sınıf kitaplıklarındaki kitap sayılarının yetersiz olduğunu ve kitapların çoğunun öğrenciler tarafından okunduğunu belirterek kitapların çeşitlendirilerek iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi………………………… okuma alışkanlığının önemine değinerek, okuma sevgisi kazandırılması konusunda tüm öğretmenlere görev düştüğünü belirtti.

……………………….. buna yönelik çalışmaların yapılmasının yerinde olacağını söyledi

 

6) Atatürk İlke ve İnkılaplarının  Öğretim Esasları  Yönergesi Okunmuştur.

7) Derslerin işlenişinde ve öğrencilere aktarılmasında çalışılan önceki yıllarda herhangi bir zorluk yaşanmadığı Türkçe Öğretmeni  ……………………….. tarafından dile getirildi. Ancak çevrede eğitime olan ilgisizlik ve ailelerin çocuklarını yeterince desteklememeleri sonucunda bazı öğrencilerde başarısızlık meydana gelmektedir. Ayrıca okulun imkanlarının kısıtlı olması ve çevrenin de ekonomik koşullarının iyi olmaması sebebiyle bazı imkanlardan yararlanılamamakta olduğu ……………………….. tarafından belirtildi.

Bütün bu sorunları çözmek için öncelikle velilerle uyumlu bir şekilde birliktelik sağlanması gereği üzerinde duruldu. Sorunların ve çözüm yollarının yapılacak düzenli görüşmelerle öğrenci velilerine aktarılması kararına varıldı. İmkanların elden geldiğince zorlanacağı, çeşitli kaynaklardan yardım alınması için çalışılacağı belirtildi.

………………………..  öğrencilerin ders çalışma metotları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ve bu konuda öğrencilere rehberlik yapılabileceği söylendi. Öğrenci velilerinin büyük kısmının annelerden oluştuğu, annelerin de eğitim durumlarının zayıf olduğu anlatıldı. Bu sebeplerin başarıyı olumsuz etkilediği ancak yapılacak etkinliklerle, toplantılarla bu konulara çözüm bulunmasına çalışılacağı belirtildi.

8) ……………………….. işlenecek konuların 8. sınıflarda daha az olduğunu belirterek bunun da yıl içine yayılmasından dolayı öğrenmenin daha kolay gerçekleştiğini söyledi. ………………………..  8. sınıflarda konuların daha çabuk bittiğini tekrara da daha fazla zaman kaldığını söyledi. Ancak 6. sınıflarda müfredatın çok yoğun olması sebebiyle öğrencilerin konuları daha kolay kavrayabilmeleri için birinci kademeden bu konuların temelini alarak gelmelerinin gerekli olduğunu belirtti. ……………………….. da aynı görüşlere katıldı………………………… 8.sınıflarda konuların ayrıntılı bir şekilde tekrar edilmesinin önemi üzerinde durdu. ……………………….. programın sınıf seviyesine ve okul şartlarına göre uygulandığını belirtti. ……………………….. yeni programın öğrenciye konuşma ve okuma fırsatı verdiğini gelecek için konuşan ve düşünen bireylerin yetişmesi için bunun öneminin yadsınamayacağını belirtti. ……………………….. bazı etkinliklerin çok zaman aldığını ve okul şartları da göz önüne alındığında bu etkinlerin yapımında zorlanıldığına değindi. Bunun içinde bazı etkinliklerin atlandığını veya okul ve sınıf şartlarına göre değiştirilerek yapıldığını belirtti.Ayrıca ………………………..: “Bu yıl da derslerde öğrencilere mümkün olduğunca yorumlama düzeyinde sorular verilmesine, onlara test tekniğini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılmasına, sınav psikolojisini yenmek için çeşitli slayt vb etkinlikler yapılmasına, konuların yetişmemesi gibi durumlar olması sebebiyle hafta içinde öğrenciye uygun olan saatlerde telafi dersleri yapılmasına karar verilmiştir.

Bu hususta meydana gelen problemler ve çözüm önerileri 5.maddede belirtilen bir yıl önceki yılın değerlendirilmesinde detaylı olarak ele alınmıştır.

 

9-10-11)

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili genelge okundu. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 32.-50.maddeleri arasını kapsayan kısım incelendi. Yapılacak sınavların bu maddelere uyularak yapılacağı belirtildi. Sınavlar yapılırken her türde öğrencilerin seviyesine göre soru hazırlanacağı söylendi. Sınavlarda klasik, test, boşluk doldurma, tamamlama gibi soru şekilleri kullanılmasına karar verildi. Ayrıca yapılacak sınavların öğrencilere 10 gün içinde duyurulmasına karar verildi. Türkçe dersinde her dönemde 3 sınav yapılmasına, bu sınavların ilk ikisinin klasik, üçüncüsünün ise sınavlara hazırlık mahiyetinde test şeklinde yapılmasına karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirlendi.

 

 

 1. DÖNEM
 2. DÖNEM
 3. SINAV
KASIM     1. HAFTA MART     4. HAFTA
 1. SINAV
ARALIK    1. HAFTANİSAN    4. HAFTA
III. SINAVOCAK     1. HAFTAMAYIS    4. HAFTA

2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ

PROJE GÖREVİ KONU LİSTESİ

NOT:5. Sınıflara ait proje görevleri  15. Maddede belirtilen tarihte yapılacak 2. Toplantıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 1. Sınıf

1)Seçtiğiniz bir çocuk edebiyatı yazarını tanıtan bir broşür hazırlama

2) Bir oyun düzenleme, planlama, icat etme.

3) Yöreye ait edebi ürünleri derleme

4) “Eğer … Olsaydım, ne olurdu? Eğer … olsaydı, ne yapardım? Eğer … olsaydı neler farklı olurdu?”tarzındaki soruları cevaplama.

5) Bir piyes yazma.

6) Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma.

7) Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

8) Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması

9) Şiirlerin hikâyelendirilmesi

10) Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)

11) Şiirlerin resimlendirilmesi

12) Beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)

13)Rize’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtan bir afiş hazırlama

14)“Doğa ve Evren” temasında dünya harikalarını tanıtan pano hazırlama

15)Çocuk yazarlarını tanıtan afişler hazırlama

16)Yunus Emre’nin hayatını anlatan afiş hazırlama, tanıtım yapma

17)Türklerin dünyaya bıraktıkları tarihi eserleri tanıtan pano hazırlama

 

 1. Sınıf

1) Bir metin ya da konuşmanın ana hatlarını yazma.

2) İki çalışmayı ( resim , müzik parçası veya oyun) karşılaştırma.

3) Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp, sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma.

4) Atatürk’ün dil ve edebiyatla ilgili görüşleri

5) Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar

6) Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti

7) Türkülerimizin hikâyeleri

8) Şiir antolojisi oluşturma

9) Yılın kitaplarını tanıtma

10)Tiyatro metni yazma (özgün)

11)“Kitap” konulu afiş hazırlama

12)Atatürk’ün hayatını anlatan pano ya da afiş hazırlama

13)Türkçe konuların içeren afiş hazırlama, ders anlatma, sunu hazırlama

14)Satrancın tarihi ve tanıtımını içeren afiş ya da pano hazırlama

15)BEP öğrencileri için okunan bir hikayeyi sözlü olarak anlatma, okuduğu metinlerden belirlenen harflerle başlayan sözcükleri bulup yazma, afiş hazırlama verilen bir yazıyı okuma

16) Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma

Seçtiğiniz yazar – şair ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayacak bir araştırma yapınız.

 1. Kişisel Özellikleri ve eğitim durumu nedir?
 2. Yaşamında nelerle mücadele etmiştir?
 3. Ne tür yazılar yazmıştır?
 4. Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir?
 5. Yazarın önemli yapıtları nelerdir?

17) Farklı öykülerden tek bir öykü oluşturma

 1. Okuduğunuz iki ya da üç öykünün adlarını belirleyin.
 2. Kahramanlarını çıkarın
 3. Bu kahramanları kullanarak yeni bir öykü yazın.
 4. Bu öyküyü oluştururken farklı olasılıklar düşünmeye çalışın.
 5. Eğer…….. Olsaydı/ olmasaydı ne olurdu? Sorularına yanıt veren bir öykü yazmaya çalışın.

 

 1. Sınıf

 1) Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma.

 2)  Belirli günler ve haftaları anlatan broşür hazırlayıp sınıfa asma

 3) Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama.

 4) Mevlâna’da evrensel sevgi anlayışı ve sema

 5) Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)

 6) Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

 7) Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi

 8) Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması

 9) Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi

10) Kitap incelemesi, tanıtımı, özeti ve eleştirisini yapma

 1. Kitabı daha iyi tanıtmak için değişik araçlardan da yararlanarak bir bilgisayar sunumu yapın
 2. Öğretmenlerinizin ve sizin birlikte belirleyeceğiniz bir kitabı okuyarak incelemeye alın.
 3. Kitabın içeriğini, olayını, kişilerini, zamanını vb. belirli bir plan dâhilinde sunun
 4. Mutlaka kitabın bir özetini oluşturun, düşüncelerinizi mutlaka bir eleştiri yazısı şeklinde sunun

11)Türkçe müfredat konularını içeren “tabu” oyunu hazırlama

12)Karagöz oyunlarını tanıtma ve örnek bir oyun hazırlama

13)BEP öğrencileri için okunan bir hikayeyi sözlü olarak anlatma, okuduğu metinlerden belirlenen harflerle başlayan sözcükleri bulup yazma, afiş hazırlama verilen bir yazıyı okuma

14)Okul panolarında sergilenmek üzere eğitici öğretici afiş hazırlama

15)Dergi hazırlama

16)Türkçe’nin ilk yazılı örnekleri olan “Göktürk Kitabeleri’ni tanıtan pano hazırlama

17)Rize ve çevresini tanıtan turizm rehberi hazırlama

18) Bir hafta boyunca televizyon izleyin ( Ödevlerinizi bitirdikten sonra) . Televizyonun dilimize olumlu

katkılarını ve olumsuz etkilerini program adı vererek örneklerle inceleyiniz. İnceleme yaparken:

 1. Hangi kanalda saat kaçta ve programın adını belirleyin.
 2. Seçtiğiniz programların tek yönlü olmamasına özen gösterin.
 3. Haber programları, magazin programları, şov programlarını dikkatle izleyin ve notlar alın.
 4. Günlük aldığınız notları derleyip belli bir düzen haline getirin. ( olumlu – olumsuz )
 5. Bu programların eleştirisini yapın.

19) Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma

 1. Bulunduğunuz yöredeki tanıtmaya değer olan güzellikleri belirleyin
 2. Bunların günümüzdeki kullanımını ve bize kattıklarını belirlemeye çalışın
 3. Bunların tarihi ve kültürel geçmişini elde etmeye çalışın
 4. Bu güzelliklere gereken önem veriliyor mu? Verilmiyorsa bize neler düşüyor?

20) Yaşanılan yerin folklorik özelliklerini ( gelenek görenek, mani, türkü, efsane…) derleme

 1. Öncelikle hangi konuyu ele alacağınızı belirleyin.
 2. Bu konuyla ilgili araştırmaları nerden yapabileceğinizi belirleyin
 3. Araştırmalarınızı hangi şekilde sunum haline getirebileceğinizi öğretmenlerinizle paylaşın
 4. Araştırmalarınızı ilgi çekecek araç gereçleri kullanarak renklendirip sunumunuzu gerçekleştirin.

21) Teknolojide kullanılan yabancı kökenli terimlerine karşılık Türkçe kelimeler üretme çalışması.

 1. Türkçesi kullanılabileceği halde yabancısı tercih edilen teknolojik kelimelerin tespiti
 2. Türkçenin kullanıldığı ve kullanılabileceği teknoloji alanlarının belirlenmesi
 3. C) Oyunun etkileyici ve öğretici bir biçimde sergilenmesi
 4. D) Bu Türkçe kelimelerin benimsenebilmesi için projeler öne sürülmesi

22) Dilbilgisi konularının oyunlaştırılmış hallerinin bulunup ya da yazılıp sahnelenmesi

 1. Kahramanlarının belirlenmesi
 2. Dilbilgisi konularından oyunlaşmış ya da oyunlaşabileceklerin belirlenmesi
 3. C) Metnin konuyu amacına ulaştırmayı sağlaması
 4. D) Teknolojik gelişmeleri yakalamak adına kullanılabilecek teknolojik Türkçe kelimeler üretme uğraşı

 

YÖNERGE

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki basamakları izleyiniz.

 1. Yukarıda verilen konuları dikkatlice okuyun ve yapabileceğiniz bir konuyu seçiniz.
 2. Seçtiğiniz konuyla ilgili bir araştırma yapın.
 3. Çalışmanız için aileniz, kitaplar, TV. İnternet…kaynaklarından yararlanabilirsiniz.
 4. Araştırma raporunuzu hazırlarken görsellerden, fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.
 5. Raporunuzu hazırlayıp sınıfa sunabilecek hale getirin.

 

DEĞERLENDİRME

Çalışmanız içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir.

NOT: Öğrencilere istekleri dâhilinde bu konuların dışında da proje görevi verilebilir.

Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı.:

Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevler kabul edilmeyecektir.

 

                               PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ  ÖRNEĞİ

         DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARIPuan
Proje Hazırlama Süreci
1.Projenin amacını belirleme5
2.Projeye uygun çalışma planı yapma5
3.İhtiyaçları belirleme5
4.Farklı kaynaklardan bilgi toplama5
5.Projeyi plana göre gerçekleştirme5
Projenin İçeriği                                                                                                                                    
1.Türkçe’ yi doğru ve düzgün yazma5
2.Bilgilerin doğruluğu10
3.Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı10
4.Toplanan bilgilerin düzenlenmesi10
5.Yaratıcılık yeteneğini kullanma10
Projenin Sunumu                                                                                                                               
1.Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma5
2.Sorulara cevap verebilme5
3.Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma5
4.Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma5
5.Verilen sürede sunuyu yapma5
6.Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma5
                                                                                                                    TOPLAM100

12) Türkçe Öğretmeni ……………………….. yöre şartlarından kaynaklanan telaffuz ve anlatım bozukluklarının düzeltilmesinde, yazılı ve sözlü anlatımlarda; düzgün cümle kurma, imla kuralları ve noktalama işaretlerine uymak konusunda diğer derslerin zümre öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi gerektiğini belirtti.Sınav kâğıtlarının kullanımında, sınıflar arası paralelliğin sağlanması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması gerektiği söylendi.

 

13) Dersin işlenişinde dört temel beceriye uygun olarak yöntem ve teknikler uygulanacağı söylendi. Özellikle öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bu tekniklerin kullanılacağını ………………………..söyledi..

Ayrıca ……………………….. :Okuma becerisinde; sesli ve sessiz okuma, özetleyerek okuma,not alarak okuma,oyunlaştırarak okuma.

Dinleme becerisinde;katılımlı ve katılımsız dinleme,seçici dinleme,empati kurarak dinleme.

Yazma becerisinde;not alma,boşluk doldurma,tamamlama,yaratıcı yazma,tahminde bulunma,yeni bir metin oluşturma.

Konuşma becerisinde ise;katılımlı konuşma,eleştirel konuşma,empati kurarak konuşma,yaratıcı konuşma,serbest konuşma,kelime havuzundan seçerek konuşma vb.

Özellikle beyin fırtınası tekniğinin derslerde yoğun olarak kullanılacağını belirtti.

 

14) Okul Zümre Başkanları kurulu ve  Eğitim Bölgesi Kurulları İçin   zümre başkanı olarak ………………………..  oybirliği ile seçilmiştir.

 

15)  4+4+4 eğitim sistemi ile okulumuz ortaokul olmuştur.Bu bağlamda ilköğretim 1. kademede sayılan 5. Sınıflar da ortaokul kapsamına alınmıştır.İlk kez uygulanacak olan sistem ile ilgili olarak 5. Sınıfların durumu il bölge zümresinin ve ders kitaplarının ayrıca incelenmesinin ardından 2. bir toplantı ile görüşülecek 1. Toplantının alınan kararlarına ek olarak ilave edilecektir.Bunun için belirlenen süre eylül ayının son haftasıdır.

 

16)………………………..:TEOG’da öğrencilerin Türkçe dersindeki başarıları oldukça iyi görünmektedir.Tüm soruları yanıtlayan öğrenci sayısının önceki yıllarla kıyaslandığında artış eğiliminde olduğunu ve bunun oldukça gurur verici olduğunu belirtti. Bunun da düzenli çalışmaya ve geçen yıl yapılan sınav tekniği konularındaki çalışmalara borçlu olduğu söylendi. Ayrıca Türkçe dersinin genel okul başarı ortalaması ise % 91.9 olarak belirlenmiştir.

 

17) Öğrencilerin ders çalışma metotları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ve bu konuda öğrencilere rehberlik yapılabileceği söylendi. Öğrenci velilerinin büyük kısmının annelerden oluştuğu, annelerin de eğitim durumlarının zayıf olduğu,parçalanmış aile sayısının oldukça fazla olmasının öğrenci motivasyonunun olumsuz etkilediği söylendi. Bu sebeplerin başarıyı olumsuz etkilediği ancak yapılacak etkinliklerle, toplantılarla bu konulara çözüm bulunmasına çalışılacağı belirtildi.

 

18) tarafından eğitim alanında her geçen gün değişimler yaşandığı belirtildi. Değişik etkinlikler ve teknikler kullanılarak eğitimin daha zevkli hele getirilebildiği günümüzde, bu değişimlere ayak uydurmanın gerekliliği konuşuldu. Bu amaçla internet, basın yoluyla bu gelişmelerin takip edilmesine karar verildi. Özellikle Türkçe dersiyle ilgili değişik, öğrencilerin ilgisini daha çok çekebilecek etkinlikler bulunduğu, bunların uygun olanlarının sınıfta uygulanacağı belirtildi.

………………………..  tarafından öğrenci psikolojisinin, öğrencinin başarısında en önemli paya sahip olduğu vurgulandı. Öğrencilere daha yakın davranarak, onları anlamaya çalışıp, onlar üzerinde daha etkili olabileceğimizi unutmamamız gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 100 Temel eserin öğrencilere ulaştırılmasının ve bu kaynakların okunmasının sağlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

 

18) Müdür yardımcısı Utku KARATAŞ:’’Bu yılın başarılı geçeceğine inanıyorum. Bunun için siz de biz de elimizden gelen gayreti gösterip, öğrencilerimizi ve okulumuzu iyi yerlere taşıyacağız.’’dedi.

İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.

 1. C) TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR:

 

 1. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığını kazandırıcı çalışmalar yapılacak,
 2. Öğrencilere sanatsal bir zevk kazandırmak amacıyla güzel şiir ve öykü çalışmaları okutulacak bunları birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak,
 3. Öğrencilere şiir, öykü yazma gibi sanat yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara da ağırlık verilecek.
 4. I. dönemde 3 yazılı yoklama yapılacak ve 3. yazılıların ortak ve test olarak yapılmasına çalışılacak.
 5. İlgi çekici ve öğrenciyi ders motive edici proje ödevi yer verilecek.
 6. Türk dilinin doğru kullanımı ile ilgili olarak bütün zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.
 7. Öğrenci-veli- öğretmen ilişkisi için öğretmen ve idare olarak gerekenler yapılacaktır.
 8. Öğrencilerin derste aktif duruma geçirecek nitelikte çalışmalara sıklıkla yer verilecek.
 9. Başarısız öğrencilerin başarılarının artırılması için çeşitli çalışmalara yer verilecek.
 10. Okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek; öğrenciler okumaya teşvik edilecek.
 11. Değişen eğitim öğretim sistemi ile ilgili her türlü gelişme yakından izlenecek,mevcut imkanlar dahilinde en iyi şekilde uygulanacaktır.Konu ile ilgili 2. bir toplantı, en kısa sürede yapılan derleme ve çalışmaların ardından yapılacaktır.

………………………..                         ………………………..                          ………………………..

Müdür Yard.                                 Türkçe Öğretmeni                            Türkçe Öğretmeni

 

………………………..

Türkçe Öğretmeni

UYGUNDUR

11/09/2014

Zeki BUDAK

Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 65 = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.