Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar

 • Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurdular.
 • Göktürk isyanı nedeniyle bağımsızlıklarını kay­bettiler.
 • Göktürklerin saldırısı sonucu bugünkü Macarista­n’a göç ettiler. Macaristan’da etkili bir devlet kurdular.
 • Sasanilerle birleşerek iki kez Bizans’ı ku­şattılar, ancak başarılı olamadılar.
 • Avarlar, Frankların saldırısıyla bağımsızlıklarını kaybettiler ve Slav kavimleri arasında eriyip siyasi ve kül­türel kimliklerini yitirdiler.

 

Kırgızlar

 • Uygur devletine son vererek tarih sahnesine çıktı­lar. Cengiz Han’ın başlattığı saldırılar sonucu bağımsız­lık­larını kaybettiler.

 

Sibirler

 • Sibirya’nın batısından başlayan ve Kafkasya’ya uzanan coğrafyada yaşamışlardır.
 • Sasani ve Avar saldırılarıyla bağımsızlıklarını kay­bettiler.

 

 

Akhunlar (Eftalitler)

 • Kökenleri Çinlilerin baskısı üzerine İran’ın doğu­suna ve Afganistan’ın güneyine göç eden Hunlara da­yanmıştır.
 • Hindistan’a giden ipek ticaretinden yararlanmış­lardır. Göktürk ve Sasani saldırıları sonucu bağımsızlık­larını kaybetmişlerdir.

 

Hazarlar

 • Karadeniz’in kuzeyinden başlayarak, Kafkasya ve Hazar denizine kadar uzanan topraklarda yaşamışlardır.
 • Karadeniz kıyılarına giden ipek ticaret yolundan büyük kazanç elde etmişlerdir.
 • Hazar hakanları ve çevresi Museviliği benimse­mişlerdir.
 • Hz. Osman ile Emeviler zamanında Kafkasya’ya yönelen İslam ordularının ilerleyişini engellemişlerdir.
 • Peçeneklerin saldırılarıyla zayıflayan Hazarların siyasi varlığına Ruslar son vermiştir.

 

Bulgarlar

 • Karadeniz’in Kuzeyinde büyük bir devlet kurdular. Hazarların saldırısıyla Tuna Bulgarı ve Volga (İtil) Bulgarı olmak üzere ikiye ayrıldılar
 • Tuna Bulgarları zamanla Slav kavimleri arasında eridiler. Volga (İtil) Bulgarları ise Abbasilerin yardımla­rıyla İslâmiyet’i benimsediler. Volga Bulgarları daha son­raları Moğol egemenliğine girdiler.

  

Türgişler

 • II. Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra kendi devletlerini kurdular.
 • Emevilerin Orta Asya’ya yaptıkları saldırıları en­gel­lediler.
 • Karlukların saldırılarıyla bağımsızlıklarını kay­betti­ler.

 

Karluklar

 • Uygurların yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Talas Savaşı’nda İslam ordusuyla birlikte Çinlilere karşı savaştılar.
 • İslâmiyet’i kabul eden ilk Türk boyu oldu­lar.

Peçenekler 

 • Balkanlara yerleşenleri Bizans’a karşı savaştılar ve sonraları Bizans ordusunda ücretli askerlik yaptılar.
 • Bizans ordusundaki Peçenekli askerler Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu ordusuna katıldılar.

 

Oğuzlar 

 • Maveraünnehir’in doğusunda bir devlet kurdular.
 • Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’ni kurdular.
 • İslâmiyet’i seçen Oğuzlara Türkmen denilmiştir.

 

Kumanlar (Kıpçaklar)

 • Balkaş gölü ile Ural dağlarına kadar uzanan coğ­rafyada etkili oldular ve Ruslarla savaştılar.
 • Moğolların egemenliğine girmek zorunda kaldılar.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.