Bakanlar Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu

– Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.
– Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Bü-yük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
– Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya  milletvekili  seçilme  yeterliğine sahip olanlar  arasından  Başbakanca  seçilir  ve Cumhurbaşkanınca   atanır ;  gerektiğinde Başbakanın  önerisi  üzerine   Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

Güvenoyu
– Güven  istemi,  ancak   üye   tamsayısının   salt
– çoğunluğuyla reddedilebilir.
– Görev ve siyasî sorumluluk
– Başbakan, Bakanlar  Kurulunun başkanı ola-rak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel  siyasetinin  yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu  siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.
– Her  bakan, Başbakana  karşı  sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin    eylem   ve  işlemlerinden  de sorumludur.
– Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara  uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
– Bakanlar  Kurulu  üyelerinden milletvekili ol-mayanlar; 81 inci  maddede  yazılı  şekilde Millet Meclisi  önünde  andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları  sürece  milletvekillerinin tabi  oldukları kayıt  ve  şartlara  uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar.

Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
– Bakanlıkların  kurulması,  kaldırılması,  görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
– Açık  olan  bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.
– TBMM kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer.  Başbakanın  Yüce  Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
– Herhangi  bir  sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.