7.sınıf 1.dönem ŞÖK kararları 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İRFAN-FATMA MANDALI İLKÖĞRETİM OKULU 7/B  SINIFI 1. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No:1

Toplantı Tarihi:08/10/2014

Toplantı Saati:12.15

Toplantı Yeri:Öğretmenler Odası

 GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin incelenmesi
 4. 2008-2014 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
 5. Sınıfın derslere karşı ilgisi ve genel başarısı
 6. Öğrencilerin sağlık ve ekonomik durumları.
 7. Öğrencilerin başarısızlık nedenleri ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemler.
 8. Öğretmen-öğrenci ilişkileri.
 9. Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.
 10. Ders araç-gereçleri ve bunların kullanılması.
 11. Temizlik,kılık ve kıyafet.
 12. Velilerle ilişkiler.
 13. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği
 14. Zararlı alışkanlıklara karşı öğrencilerin bilgilendirilmesi.
 15. Mesleki rehberlik.
 16. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.Okul müdürü Zeki Altunbaş başkanlığında ; okulumuz öğretmenler odasında 08/10/2014 tarihinde saat 12.15’te Ş.Ö.K toplantısı başladı.Yapılan yoklamada 7/B sınıfında derse giren Matamatik Öğretmeni Gülşen Köseoğulları, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sema Gacal, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Fırat, Bilişim Teknolojileri  Öğretmeni  Ebru Kenar ,Türkçe Öğretmeni Mehmet Sağlam,İngilizce Öğretmeni Hatice Gamze Serin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İslam Özçiftçi ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emel Karataş’ın  hazır bulunduğu görüldü.Başarılar dilenerek toplantı başlatıldı.

 

2.Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

 

3.İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 96. maddesi olan şube öğretmenler kurulu bölümü incelendi.

Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

         Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47. maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 1. Geçen yılın değerlendirilmesi Sınıf Rehber Öğretmeni Sema Gacal tarafından yapıldı. Geçen yıl sınıf tekrarı yapacak öğrenci olmadığı ve sınıfta bulunan tüm öğrencilerin bir üst sınıfa geçtiği belirtildi.

5.7/B sınıf Rehber Öğretmeni Sema Gacal, sınıfın genel durumunun orta düzeyde olduğunu fakat öğrencilerin  derslere karşı ilgili, öğrenmeye istekli ve gayretli  olduğunu,yapılacak doğru yönlendirme ve motivasyon ile sınıf başarısının arttırılabileceğini belirtti.7/B sınıfında bazı öğrencilerin ise istenilen başarının altında olduğu belirtildi.İngilizce Öğretmeni H.Gamze Serin, İngilizce dersini müfredata uygun olarak işlediğini fakat öğrencilerin İngilizce dersi hazırbulunuşluklarının eksik olmasından sürekli eski konulara dönmek zorunda kaldığını ,bu durumun da başarıyı olumsuz etkilediğini belirtti.

7/B sınıfında bulunan;

Tayfun Aksakal’ın Okuma bozukluğu olduğu ve bu nedenle derslerde yeteri kadar başarılı olamadığı ve bu konuda ilgili tedbirin alınması gerektiği Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Fırat tarafından belirtildi.

Ünzile Ertürk’ün arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde problem olduğu ve bu durumun sınıfta huzursuzluk yarattığı belirtildi.

Murat Kaçmaz’ın genel başarı düzeyinin düşük olduğu ve özellikle İngilizce derslerinde devamsızlık yaptığı H.Gamze Serin tarfından belirtilerek bu konuda idare ile işbirliği yapılarak öğrencinin denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Emirhan Çay’ın genel başarı durumunun çok düşük olduğu Sema Gacal tarafından belertildi ve bu öğrencinin okula gelecek rehberlik uzmanı ile görüştürülmesi gerektiği söylendi.

Mehmet Kaya’nın genel olarak başarılı bir öğrenci olduğu fakat çekingenliğinden dolayı derse katılmadığı belirtildi.Bu öğrencinin sosyalleşmesi ve çekingenliğini yenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Şeyma Güven’in başarılı bir öğrenci olduğu ve SBS sınavında 400 üstü puan aldığı belirtildi.Bu öğrenciye gerekli yönlendirmeler yapıldığında başarısının arttırılabileceği vurgulandı.

Ayrıca sınıfta bulunan bazı öğrencilerin öğleden sonraki derslere geç kaldığı, bazı öğrencilerin ise öğleden sonra devamsızlık yaptığı belirtildi.Bu öğrencilerin uyarılmasına, davranışın devam etmesi durumunda ise ailelerin durumdan haberdar edilmesine karar verildi.

 

6.7/B  sınıfında önemli bir sağlık problemi bulunan öğrenci bulunmadığı Sema Gacal tarafından belirtildi.Okuldaki çoğu öğrenci gibi 7/B sınıfının da ekonomik olarak yeterli düzeyde olmadığı, çocukların ailelerinin maddi zorluklar yaşadığı, bazı ailelerin yardım alarak geçindiği belirtildi.

 

 1. 2014 SBS sınavında sınıfta bulunan 34 öğrenciden yalnız birinin 400 üstü puan aldığı belirtilerek genel SBS başarısının düşük olduğu vurgulandı.Matemetik Öğretmeni Gülşen Köseoğulları Başarısızlık nedenlerini şöyle sıraladı: dikkat eksikliği, geçmiş yıllara ait altyapı eksikliği, Okuduğunu anlamama, anladığını doğru ve açık bir biçimde ifade edememe,SBS’yi yeteri kadar önemsememe,test çözme alışkanlığının olmaması

Sosyal Bilgiler öğretmeni Özlem Fırat öğrencilere test çözme alışkanlığının kazandırılması gerektiğini bunun için öğretmenlerin konu bitimlerinde kazanım ölçme testleri yapmaları gerektiğini ayrıca belirlenen zamanlarda öğrencilere SBS denemeleri uygulanarak  öğrencilerin bu konuda eksikliklerinin giderilebileceğini belirtti.

Başarının arttırılması için öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda da bilgilendirilmesi  ve bu konuda velilerle işbirliği yapılması gerektiği Sema Gacal tarafından belirtildi.

Türkçe öğretmeni Mehmet Sağlam öğrencilerin okuma bozukluğuna değinerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sema Gacal  başarıyı arttırmak için problem yaşayan öğrencilere ek etkinlikler yaptırılarak ön öğrenme eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.Ayrıca  ilgiyi arttırmak için ders işlenişi sırasında günlük hayattan örnekler vermenin, konuyu günlük hayatla bağdaştırmanın kalıcılığı arttıracağı vurgulandı. Günlük hayattan verilen örneklerin öğrencilerde merak duygusunu uyandırıp ilgiyi arttıracağı söylendi. Velilerden alınacak destek ile problemin ortaklaşa çözümüne karar verildi.

 

8.7/B sınıf rehber öğretmeni Sema Gacal  Öğretmen- öğrenci  ilişkileri konusunda 7/B sınıfının bugüne kadar önemli bir problem  yaşamadığını belitti.

Matamatik öğretmeni Gülşen Köseoğulları öğrencilerde görülecek olumsuz davranışların görmezden gelinmemesini, öğrencilere gerekli uyarılarda bulunarak yanlış davranışların düzeltilmesi gerektiği ni söyledi.

 

9.Okul müdürü Zeki Altunbaş , başarısızlığın önemli nedenlerinden birinin de nasıl ders çalışmak gerektiğinin öğrenciler tarafından bilinmemesi olduğunu söyledi.Bu nedenle öğrencilere ve velilere verimli ve etkili ders çalışma konusunda rehberlik edilmesine, öğrencilere uygulayabilecekleri çalışma programları hazırlanmasına, böylelikle başarının arttırılmasına karar verildi.

 

10.Teknoloji ve Tasarın dersi öğretmeni Emel Karataş , ders için gerekli materyallerin bazı öğrenciler tarafından getirilmediği ve bu durumun dersin işlenişinde sorun yarattığını belirtti.

İngilizce öğretmeni  H.Gamze Serin  derslerin ilgi çekici olabilmesi için  mümkün olduğunca somut öğelere ve hayattan örneklere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

7/B sınıf rehber öğretmeni Sema Gacal, öğrencilerin ilgisini çekebilmek için eldeki imkanlar doğrultusunda mümkün olduğunca görsel öğelere yer verilmesi, uygun araç-gereçlerin ve laboratuvarların kullanılması,slaytlardan ve diğer materyallerden yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Bilişim Teknoloji Öğretmeni Ebru Kenar Bilişim Teknolojileri Laboratuvarının kullanılmasında bazı öğrencilerin sorumsuz davranarak bilgisayarlara zarar verdiğini ve bu öğrencilere gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini belirti.

 

11.Okul  müdürü Zeki Altunbaş; öğrencilerin temizlik konusunda titiz davranmadığını,daha ilk dersten itibaren sınıfıların çöp dolduğunu belirtti.

7/B  sınıf rehber öğretmeni Sema Gacal, sınıf temizliğinin sağlanabilmesi için sınıf nöbetçiliği uygulamasına geçileceğini, görevini yerine getirmeyen ve sınıfı temiz tutmayan öğrencilerin daha etkili bir şekilde uyarılacağını, bu sorumluluk bilincinin öğrencilerilere kazandırılması gerektiğini söyledi.

7/B  sınıfının genel olarak kılık-kıyafet konusunda temiz ve düzenli olduğu fakat bazı öğrencilerin okul forması üzerine farklı hırkalar giydiği ,bu öğrencilerin uyarılması gerektiği belirtildi.

Okul genelinde bazı kız öğrencilerde bit olduğu Sosyal Bilgiler öğretmeni Özlem Fırat tarafında belirtildi. Bu konuda öğrencilere gerekli uyarıların yapılmasına ve belli aralıklarla sınıflarda bit kontrolü yapılmasına karar verildi.

 

 1. Sınıfın başarısında idare-öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden, 7/B sınıf rehber öğretmeni Sema Gacal ,velinin de eğitim-öğretimin içine çekilmesi gerektiğini belirtti.Özellikle okul dışındaki kontrolün veli tarafından yapılması, internet kafelerden çocukların uzak tutulması ,ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğü, bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasının başarıyı olumlu yönde arttıracağı belirtildi.Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni  Emel Karataş  isteyen velilerle her hafta belirlenen günde saat 15.00’ten sonra görüşmeler yapılacağını ve bu görüşmelere velilerin katılmasının sağlanması gerektiğini belirtti. Sema Gacal bu görüşmelerin dışında belirlenen tarihlerde genel veli toplantılarının yapılacağını ve böylelikle velilerle sürekli irtibat halinde kalınacağını belirtti.

13.Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını belirterek toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini söyledi.

 1. 14. Okul müdürü Zeki Altunbaş, öğrencilerin kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlar kazanmaması için tüm öğretmenlerin iş birliği içinde olmaları ve derslerde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkçe öğretmeni Mehmet Sağlam öğrencilerin içinde bulunduğu ergenlik dönemine dikkat çekerek Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması ,zararlı maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.
 2. 15. Mesleki rehberliğe önem verilmesine, öğrencilerin SBS, ortaöğretim okulları ve meslekler konusunda bilgilendirilmesine karar verildi.

 

16.7/B sınıf  rehber öğretmeni Sema Gacal , toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.Okul müdürü Zeki Altunbaş, başarılı bir dönem geçirilmesi temennisiyle toplantıyı bitirdi.

ALINAN KARARLAR

 1. Öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanacak.
 2. Öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için tüm imkanlar kullanılacak.
 3. Öğrencilerin ilgisini çekmek için değişik yöntem ve teknikler uygulanacak.
 4. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılacak.
 5. Okulun ve sınıfların temiz tutulması için gerekli çalışmalar yapılarak öğrencilere temizlik alışkanlığı kazandırılacak. Öğrencilere belirli aralıklarla temizlik kontrolü yapılacak.
 6. SBS’ye yönelik veli ve öğrenciler için bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılacak.
 7. Öğrencilerin SBS başarısını arttırmak için kazanım ölçme ve SBS deneme sınavları yapılacak.
 8. Belirlenen gün ve saatlerde veli görüşmeleri yapılacak,velilerin bu görüşmelere aktif katılımı sağlanacak.
 9. Olumsuz davranış gösteren öğrencilerin davranışlarının olumlu yönde değişmesi için gerekli tedbirler alınacak, velilerle bu konuda işbirliğine gidilecek
 10. Derslerden önce araç-gereç kontrolü yapılarak bu konuda disiplinsiz davranan öğrenciler uyarılacak.
 11. Öğrenciler okul araç gereçlerini düzgün kullanma konusunda uyarılacak.
 12. Öğrencilere etkili ve verimli ders çalışma konusunda rehberlik edilecek, uygun çalışma programları hazırlanacak.
 13. Derslerde problem yaşayan başarısız öğrencilere ek etkinlikler yaptırılarak eksiklikler giderilecek, başarının arttırılması sağlanacak.
 14. Öğrencilerin derslere zamanında girip çıkması sağlanacak, devamsızlık yapan öğrenciler uyarılarak aileleriyle irtibata geçilecek.
 15. Öğrencilerin okula okul kılık ve kıyafetiyle gelmesi sağlanacak;farklı kıyafet giyen öğrenciler uyarılacak.
 16. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve bu alışkanlıkları kazanabilecekleri ortamlardan uzak kalmaları ; bu konuda bilinçlendirilmeleri sağlanacak.
SIRA NOŞUBE ÖĞRETMENLERİNİN

ADI SOYADI

 

BRANŞ

 

İMZA

1Hatice Gamze Serinİngilizce Öğretmeni
2Mehmet SağlamTürkçe Öğretmeni
3Gülşen KöseoğullarıMatematik Öğretmeni
4Özlem FıratSosyal Bilgiler Öğretmeni
5Sema GacalFen ve Teknoloji Öğrt.
6İslam ÖzçiftçiDin Kültürü ve Ahlak  Bilgisi Öğretmeni
7Zeki AltunbaşBeden Eğitimi Öğrt.
8Ebru KenarBilişim Teknolojileri  Öğretmeni
9Emel KarataşTeknoloji Tasarım Öğrt.

08/10/2014

U Y G UNDUR

Zeki Altunbaş

Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

88 − = 82

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.