2014-2015 11.sınıf inkılap tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

2014-2015 ________________________________________
1. I.İnsan ve insanlık sevgisi
II.Akılcılık ve bilimsellik
III.Ulusal egemenlik
IV.Barışçılık
V.Çağdaşlaşma
Yukarıda verilenlerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi ilkedir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

2.Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa Kemal ısrarla “Manda ve himaye kabul edilemez” sözlerini kullanmaktadır.
Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nda ön plana çıkan ilke hangisidir?
A)Halkçılık
B)Çağdaşlaşma
C)Devletçilik
D)Ulusal bağımsızlık
E)Ulusal egemenlik

3.Atatürk’e göre; “Dünya da saygın ve sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız.”
Atatürk’ün bu sözleri O’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A)Cumhuriyetçilik
B)Milliyetçilik
C)Devletçilik
D)Halkçılık
E)İnkılapçılık

4. I.Yeni Türk Tarih Tezi’nin okullarda öğretilmeye başlanması
II.İlim ve Fenin dışında yol gösterici aramanın cahillik olduğunun kabul edilmesi
III.Hukuk önünde tüm vatandaşların eşit kabul edilmesinin benimsenmesi
Bu gelişmeler milliyetçilik, akılcılık ve bilimsellik, halkçılık ilkeleriyle ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Milliyetçilik Akılcılık ve Bilimsellik Halkçılık
A)I III II
B)II I III
C)II III I
D)III II I
E)I II III

5.Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Irak sınırı ve Musul sorunu Türkiye’yi hangi devletle karşı karşıya getirmiştir?
A)Fransa B)İngiltere C)Sovyet Rusya
D)İtalya E)ABD
www.yazilisorulari.org
6.Yunan saldırıları üzerine İnönü Muharebeleri yapılmış, TBMM Ordusu bu saldırıya başarıyla karşı koymuştur.
Buna Göre, İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?
A)Düşmanın elindeki esirleri kurtarmaya
B)Batı Cephesi Savaşlarına son vermeye
C)Yunanlıların daha fazla ilerlemesini engellemeye
D)İstanbul Hükümeti ile anlaşma sağlamaya
E)Düzenli ordunun başarısını kanıtlamaya

7.Birinci İnönü Zaferi’nden sonra kuruluşları yeni olan iki devletin müşterek düşmanlara karşı ortak hareket etme isteği aşağıdaki sonuçlardan hangisini getirmiştir?
A)Gümrü Antlaşması
B)Kars Antlaşması
C)Ankara Antlaşması
D)Moskova Antlaşması
E)Uşi Antlaşması

8. Bir toplumda demokratik kuralların işlemesi, halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması, toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar.
Buna göre, aşağıda verilen temel ilkelerden hangisi bu uygulama için ön şarttır?
A)Halkçılık
B)Lâiklik
C)Milliyetçilik
D)Devletçilik
E)Cumhuriyetçilik

9. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
A)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir.
B)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C)Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D)Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E)Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.

10. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şeyh Sait ayaklanması
B)Menemen olayı
C)Atatürk’e suikast girişimi
D)İngiliz çıkarlarına hizmet etmeleri
E)Mahalli seçimlerde usulsüzlük yapmaları

11. 1683 tarihinde Viyana önlerinde yenilen Türkler , Avrupa devletlerinin saldırıları karşısında geri çekilmeye başladılar.
Bu geri çekilmeyi durduran askeri zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A)I.İnönü Muharebesi
B)Büyük Taaruz
C)II.İnönü Muharebesi
D)Aslıhanlar Muharebesi
E)Sakarya Meydan Muharebesi
www.yazilisorulari.org
12. Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?
A)Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
B)Saltanatın kaldırılmasıyla
C)Cumhuriyetin ilanı ile
D)Halifeliğin kaldırılması ile
E)Medeni Kanun’un kabulü ile

13. Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Resmi nikah yapma
B)Mirastan eşit pay alma
C)Seçme ve seçilme hakkı
D)Şahitlikte erkeklerle eşit olma
E)Boşanma hakkı

14. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?
A)Kılık – kıyafet yasası
B)Miladi takvimin kabulü
C)Medreselerin kapatılması
D)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

15.Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
B)Kapitülasyonların kaldırılması
C)Türkiye İş Bankası’nın kurulması
D)Aşar vergisinin kaldırılması
E)Ziraat Enstitüsü’nün açılması

16.1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticaretten sağlanan geliri artırmak
B)Köylüye ucuz kredi sağlamak
C)Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
D)Ticareti geliştirmek
E)Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmak

17. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
A)Yunanistan
B)Romanya
C)Türkiye
D)Bulgaristan
E)Yugoslavya
18. Montrö Sözleşmesine konu olan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sınırlar
B)Azınlıklar
C)Kapitülasyonlar
D)Boğazlar
E)Savaş Tazminatı

19. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?
A)İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
B)Ordu mensuplarından
C)İnkılâpları destekleyen halktan
D)Kuva-yi Milliyecilerden
E)Ulusçu akımı destekleyenlerden

20. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik E) İnkılâpçılık

21. Kurtuluş Savaşında muharebelerin en yoğun olduğu yıllar , aşağıdakilerden hangisidir?
A)1918-1919
B)1919-1920
C)1920-1921
D)1921-1922
E)1922-1923

22. Aşağıdakilerden hangisi Batı cephesinde kazanılan askeri zaferlerin sonunda imzalanan bir antlaşma değildir?
A)Moskova Antlaşması
B)Ankara Antlaşması
C)Gümrü Antlaşması
D)Lozan Antlaşması
E)Kars Antlaşması
23. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?

A)Halifeliğin kaldırılmasıyla
B)Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C)Medeni kanun’un kabul edilmesiyle
D)Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
E)Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıyla
24. Birinci İnönü Muhaberesi kazanılınca TBMM’nin kendine olan güveni artmış. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (ilk anayasa) ve İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Yeni bir devletin kuruluşundaki gelişmelerin
B)Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin
C)Milli birlik ve beraberlik için milli marşın öneminin
D)Yeni bir rejime geçildiğinin
E)Türk halkının milli davaya olan bağlılığının

25. Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi
B)Meclis üyelerinin halk tarafından seçilmesi
C)Bir anayasanın olması
D)Hem meclis hem de anayasanın varlığı
E) Meclis başkanı ve başbakanın bulunması
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:

DOĞRU SAYISI:
ALDIĞI NOT:
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1 Response

  1. Büşra dedi ki:

    Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

75 − = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.