11.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

1- I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 4 (dört) tanesini yazınız? (3+3+2+2)

a)Sanayileşmenin gerektirdiği hammadde ve pazar arayışında devletlerin çıkarlarının çatışması,

b)Sömürge arayışında çıkar çatışmasının devletleri hızlı bir silahlanma yarışına götürmesi,

c)Çıkar çatışması yaşayan devletlerin “Üçlü İttifak” ve “Üçlü İtilaf” olarak iki blok oluşturmaları ve gerginliği arttırmaları, d)Fransa-Almanya Savaşı sonrası Fransa’nın yenilerek kömür deposu olan Alsas-Loren Bölgesini geri almak istemesi e)Balkanlarda, Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun politikalarının çatışması

f)Almanya’nın İngiltere pazarlarını ele geçirme düşüncesi g)Almanya’nın çıkarı gereği, Rusya’nın Güneydoğu Avrupa ve Ön Asya’da Panslavizm politikasını engellemek istemesi

h)Avusturya-Macaristan İmp.’nun Sırbistan topraklarını yıkmak veya kendine bağlama isteği

2- Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun nedenlerinden 4 (dört) tanesini yazınız? (3+3+2+2)

1-Yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın yükü hafifleyecekti, 2-Boğazlar kapatılmış olacağından, İngiltere ve Fransa, Rusya’ya Karadeniz’den yardım edemeyecek, bu durum Rusya’yı zor durumda bırakacaktı,

3-Osmanlıların insan gücü ve hammaddelerinden yararlanmayı istiyordu, 4-Almanya’nın jeopolitik öneminden dolayı Osmanlı elindeki İngiltere’nin sömürge yollarını ve Boğazları denetim altında tutma isteği, 5- Berlin-Bağdat demiryolu hattı kullanılıp Musul-Kerkük petrollerinden yararlanılacaktı 6-Osmanlı Padişahı’nın halifelik nüfuzundan yararlanarak İngiltere’nin Müslüman halklı sömürgelerinde ayaklanma çıkarılabilir ve İngiltere zor duruma sokulabilirdi.

3- Osmanlı Devleti’nin, Birinci Balkan Savaşı’nı kaybetmesinin nedenlerinden 3 (üç) tanesini yazınız? (4+3+3)

1-Büyük devletlerin Balkan devletlerini desteklemesi, 2-Orduya siyasetin girmesi ve bu nedenle disiplinin bozulması, 3-Balkanlarda savaştan önce 65.000 askerin terhis edilmesi, 4-Osmanlı ordusunun eğitimsiz olması ve gerekli planlamaların yapılamaması etkili olmuştur.

4- Üçlü İttifak devletlerini yazınız?

Almanya, Avusturya-Macaristan İmp. , İtalya

5- Kanal Cephesi’nin açılış amacını yazınız?

Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek, İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekti.

 

6-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en önemli maddesi olan 7. maddeyi yazınız?

İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdi.

www.sorubak.com

7-Pontus Rum Cemiyeti’nin kuruluş amacını yazınız?

Samsun merkez olmak üzere İnebolu’dan, Batum’a kadar uzanan sahada bir Rum Pontus Devleti kurmağa çalışıyordu.

8- Aşağıda verilen bilgilerdeki boş yerleri doldurunuz?

a- Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan milleti Arnavutluk’tur.

b- Çukurova ve çevresini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak amacıyla Kilikyalılar cemiyeti kurulmuştur.

c- II.Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 İstanbul

Antlaşması imzalanmıştır.

d- Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’ni (Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu’na başlamıştır.

e- İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet’in tekrar ilan edilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

9- Aşağıda verilen cümlelerin başlarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.

a- ( Y ) Osmanlı Devleti’nde üyelerini halkın seçtiği meclise Meclis-i Ayan denirdi.

b- ( D ) Mustafa Kemal, ilk görevine başladığı Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.

c- ( D ) I. Balkan Savaşı’na Romanya katılmamıştır.

d- ( Y ) Trablusgarp savaşı sonrası Osmanlı ile İngiltere arasında Uşi Antlaşması imzalanmıştır.

e- ( D ) I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile Versay Antlaşması Antlaşması imzalanmıştır.

 

 

 

 

10- Aşağıda verilen test sorularını yapınız?

 

a- “Dünyanın her yerinde meydana gelen bilimsel gelişmelerden ve ilerlemelerden yararlanılmalıdır. Ancak temel kendi içimizden çıkmalıdır.” diyen Mustafa Kemal, Türkiye’de arzulanan uygarlaşmanın aşağıdaki hangi özelliğini vurgulamaktadır?

 

 1. A) Batı tarzında ve modern B) Çağdaş ve ulusal C) Gelenekçi ve ulusal
 2. D) İslami geleneklere dayalı ve dinamik E) Batı tarzda ve gelenekçi

b- Mustafa Kemal Paşa’nın,

I- Çanakkale Savaşı’nda başarı kazanması,

II- Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtarması,

 

 

III- Yıldırım Orduları Komutanlığı’ndan ayrılması

faaliyetlerinden hangilerinin Türk ulusunun Mustafa Kemal Paşa’ya güveninin artmasında etkili olduğu savunulamaz?

 

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 

c Wilson İlkeleri’nin;

 

 1. Devletler arasında eşitlik sağlanacaktır.
 2. Ülkeler arasındaki silahlanma yarışı sona erecektir.
 3. Devletler arasındaki sorunları çözmek amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacaktır.

hükümlerinden hangileri kalıcı barışı sağlamaya yöneliktir?

 

 1. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

d- II.Abdülhamit’in 1909’da tahttan indirilmesinde;

 

 1. Mebuslar Meclisi’ni kapatması
 2. Basına sansür uygulaması

III. Otuz Bir Mart olayını desteklemesi

 1. İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle uzlaşamaması

 

gerekçelerinden hangisi ya da hangileri neden göste¬rilmiştir?

 

 1. A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III
 2. D) II ve III E) Yalnız IV

 

e-

Osmanlı tarihinde görülen meşruti idarenin ilânında Avrupa’daki demokratik değişimlerden etkilenen aydınların önemli bir katkısı vardır.

 

Birincisi 1876’da ikincisi 1908’de ilân edilen bu yöne¬tim anlayışında aşağıdaki hangi akımın doğrudan kat¬kısının olduğu söylenebilir?

 

 1. A) Osmanlıcılık B) Ümmetçilik C) Federalcilik
 2. D) Turancılık E) Ulusçuluk

 

NOT: İlk Üç soru 10’ar puan, 4,5,6,7. sorular 5’er puan,

 1. soru (5 X 4) 20 puan, 9. soru ( 5 X 2) 10 puan, BAŞARILAR DİLERİM

10 soru (5 X 4) 20 puan olup toplam 100 puandır.

Süre 1 ders saatidir.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

“11.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015” üzerine bir yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.