lise 3 felsefe dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2014 2015

SORU: Felsefe ilk ortaya çıktığında felsefenin ana konularından hangi üzerinde durulmuştur?

CEVAP:Varlık felsefesi yani antolojidir.

 

SORU: Bilgi felsefesini (bilgi kuramını) tanımlayınız?

CEVAP:Özel bir araştırma konusu olarak insan bilgisini ele alan bilginin imkânını, kaynağını, sınırlarını ve ölçütlerini araştıran, soruşturan felsefe dalı olarak

 

SORU: Bilgi konusunu tartışma ve soruşturma konusu yapan ilk filozoflar hangileridir?

CEVAP:Parmenites, Heraklitos, Zenon, Demokritos’dur.

 

SORU: Bilgi felsefesinin temel kavramlarını yazınız?

CEVAP:Bilgi, özne, nesne, gerçeklik, doğruluk, temellendirmedir.

 

SORU: Gerçeklik (realite) kavramını açıklayınız?

CEVAP:Somut olarak nesnel dünyada var olandır. ÖR= kâğıdın doğruluğundan değil gerçekliğinden bahsedilir.

 

SORU: Doğruluk (hakikat) kavramını açıklayınız?

CEVAP:Önermenin gerçeklikle uyuşması düşüncenin çelişik olmamasıdır. ÖR= kâğıt beyazdır doğruluk önermesinde

www.sorubak.com

SORU: Temellendirme (doğrulama) kavramını açıklayınız?

CEVAP: Bir iddiayı bir önermeyi yeterli nedenler gerekçeler ve dayanaklar göstererek haklı çıkarılmasıdır.

 

SORU: Bilgi felsefesinin temel sorularını yazınız?

CEVAP: * Doğru bilginin imkânı ile ilgili sorular

* Bilginin sınırı ile ilgili sorular

* Bilginin ölçütü ve kaynağı ile ilgili sorular

* Bilginin değeriyle ya da doğruluğu ile ilgili sorular

 

SORU: Bilgi kuramı ile mantığın ilişkisini yazınız?

CEVAP: Mantıkla bilgi kuramı her ne kadar bilgiyi farklı yönleriyle ele alıyor olsalar da birbirlerini tamamlarlar. Çünkü içerik ve biçim birbirlerinden ayrı düşünülemez.

Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/11sinif-felsefe-ve-sosyoloji-dersleri-yazili-sorulari/6954-felsefe-yazilisinda-cikabilecek-sorular.html

 

SORU: Bilgi kuramı ile mantığı ayırt ediniz?

CEVAP: Bilgi kuramı bilginin içeriği ile mantık ise formuyla, şekliyle ilgili olduğu için birbirinden farklıdır.

 

SORU: Naivempirizmi açıklayınız?

CEVAP: Doğa filozofları dünyanın kendilerine göründüğü gibi olduğunu kabul etmişler ve sahip oldukları duyu organlarına dayanarak bu dünya hakkında doğru bilgilere sahip olacaklarına inanmışlardır. Bilgi konusundaki bu tavra naivempirizm denir.

 

SORU: Bilgi kuramının temel problemlerini yazınız?

CEVAP: Doğru bilgi mümkün müdür değil midir? Sorusu bilgi kuramının temel problemidir

 

SORU: Septisizmi açıklayınız?

CEVAP:Doğru genel geçer bilgi mümkün değildir diyen görüştür.

 

SORU: Dogmatizmi açıklayınız?

CEVAP: İnsan doğru genel geçer kesin bilgiyi elde edebilir diyen görüşe dogmatizm denir

 

SORU: Filozofların neden bazıları septisizme yönelmişlerdir?

CEVAP:* Duyu organlarımızın yanıltıcı olması

* Bilginin toplumdan topluma değişiyor olması

* Eskiden doğru olarak bildiğimiz konuların, yanlış olduğunun ortaya çıkması

 

SORU: Septisizmin ilk örneklerini kimlerdir yazınız?

CEVAP: Parmenites, Heraklitos, Zenon, Demokritos’dur

 

SORU: Sofistler hakkında bilgi veriniz?

CEVAP: Antik yunanda kent kent dolaşarak para karşılığında zengin ailelerin çocuklarına siyaset, hitabet dersi veren gezgin öğretmenlerdir. Doğru bilginin imkânsızlığına inanırlar.

 

SORU: Önemli sofistlerin isimlerini yazınız.

CEVAP: Protogoras, Gorgias’dır

 

SORU: Şüpheciliği ciddi ve sistemli olarak ele alan septik filozofların isimlerini yazınız?

CEVAP: Piron ve timon’dur

 

SORU: Epokheyi açıklayınız?

CEVAP: Pirona göre varlıkların bizzat kendilerini hiçbir zaman bilemeyiz. Varlıkları yalnızca bize göründükleri şekliyle bilebiliriz. O halde insan anlama ve bilme çabasından vazgeçmeli hiçbir konudan hüküm vermeyerek yargıyı askıya almaktır.

 

SORU: İlk çağda şüpheciliği ile yeniçağ şüpheciliğini karşılaştırınız?

CEVAP: İlk çağ şüpheciliğinde şüphe amaç, yeniçağ şüpheciliğinde ise araçtır.

 

SORU: Rasyonalizme göre doğru bilginin kaynağı nedir?

CEVAP: Akıldır.

 

SORU: Rasyonalistleri diğer filozoflardan ayıran nedir?

CEVAP:Bilginin doğuştan olduğunu kabul etmeleridir.

 

SORU: Rasyonalist filozoflardan 5 tanesini yazınız?

CEVAP: Sokrates, Aristo, Descartes, Hegel, Farabi

 

SORU: Sokrates’e göre bilgi nasıl kazanılır açıklayınız?

CEVAP: Deney ya da tecrübe ile kazanılmaz. Yani insan dünyaya bilgiyle doğar, fakat bu bilgilerin bilinç yüzeyine çıkarılması hatırlanması gerekir.

 

SORU: Sokrates’in yöntemini açıklayınız?

CEVAP: Diyalektik yöntem adını verdiği doğutma ve tartışma yöntemidir.

 

SORU: Platona göre kaç tür evren vardır?

CEVAP: 2 evrenin varlığını kabul eder.

  • Duyularla algılanan görünüşler evreni
  • Akıl ile kavranan idealar evrenidir.

 

SORU: Epistemeyi açıklayınız.

CEVAP: Platona göre asıl bilgi değişmez varlıkların bulunduğu idealar evrenine ait varlıklara ilişkin elde edilmiş bilgiye episteme denir

 

SORU: Aristo Thalese göre tekillerin bilgisine nasıl ulaşılır açıklayınız?

CEVAP: Aristoya göre tümel önermeler içinde tekiller olduğundan tümdengelim yöntemini uygulayarak tekellerin tümellerinden çıkarta biliriz.

 

SORU: Farabi neden rasyonalisttir açıklayınız?

CEVAP: Farabiye göre Allahın yarattığı ilk varlık akıldır. Akılda çokluk vardır Hem kendini bilir hem de Allahı bilir. Bilme aklın kendisinde vardır.

Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=6954

 

SORU: Descartes kendi varlığını nasıl ispatlıyor açıklayınız?

CEVAP: Descartes öncelikle kendisinde bulunan her türlü bilgiden şüphe eder. Tek şüphe etmediği şeyin şüphe etmek olduğunu görür. Bu ilk ve kesin bir bilgidir. Şüphe etmek düşünmeyi düşünmede var olmayı gerektirir diye düşünerek varlığını ispatlar.

 

SORU: Descartesin felsefesinin temelinde hangi önerme vardır?

CEVAP: Düşünüyorum o halde varım..

 

SORU: Hegel neden rasyonalisttir açıklayınız?

CEVAP: Akla uygun olan gerçektir. Gerçek olanda akla uygundur diyerek aklın varlığı bilebileceğini ifade etmiştir.

 

SORU: Hegelin diyalektiğini açıklayınız?

CEVAP: Değişmenin yasası olan diyalektik tez, antitez ve sentez şeklinde üçlü adımlarla hem varlığın hem de düşünmenin yasalarını ortaya koyar.

 

SORU: Empirizme göre bilgilerimizin kaynağı nedir açıklayınız?

CEVAP: Empirizme göre bilginin kaynağı deney ve tecrübedir.

 

SORU: Empirist filozofların isimlerini yazınız?

CEVAP: John Locke ve David Humedir.

 

SORU: John Locke doğuştan bilgilerin varlığını kabul eder mi açıklayınız?

CEVAP: John Locke doğuştan gelen hiçbir bilginin bulunmadığını savunur. Ona göre zihin doğuştan boş bir levnadır.

 

SORU: David Hume göre bizi nedensellik fikrine götüren nedir?

CEVAP: David Hume’ ye göre nedensellik kavramının kökeni bizdeki izlenimlerdir.Olayların artarda gelişinden ve defalarca tekrar etmesinden dolayı olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi varmış izlenimine ulaşırız.

 

SORU: Kant felsefesinin neden eleştirel felsefe diye adlandırılır?

CEVAP: Kant insan bilgisinin sınırlarını ortaya koymayı amaçlamış. Bu nedenle aklı ve duyumları ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirdiği için Kant felsefesine eleştirel felsefe denir.

 

 

 

 

SORU: Kanta göre bilgi nasıl meydana gelir açıklayınız?

CEVAP: Kanta göre algının 2 formundan (zaman ve mekan) geçerek akla ulaşan duyum verileri akıldaki 12 kategori tarafından işlenerek bilgiyi oluşturur.

 

SORU: Kanta göre bilgilerimiz neden genel geçer ve doğrudur?

CEVAP: Kanta göre akıl kalıplarının her insanda ortak olmasından dolayı bilgiler genel geçer ve doğrudur.

 

SORU: Entüisyonizmin temsilcilerini yazınız?

CEVAP: Bergson ve Gazalidir.

 

SORU: Bergsonun bilgi felsefesini açıklayınız?

CEVAP: Bergsona göre akıl ve deney maddi dünyanın bilgisini verebilir. Oysa hayat kesintisiz bir süreç sürekli bir oluştur. Buna ancak sezgi bilebilir

 

SORU: Gazaliye göre hakikate nasıl ulaşılır açıklayınız?

CEVAP: Gazaliye göre insanda iki tür akıl ya da göz vardır.

1) Fiziki göz ya da akıl

2) Kalp gözüdür.

Fiziki göz ya da akıl bilimleri ve felsefeyi kurar. Gerçek varlığı hakikati ancak kalp gözü ile kavrayabiliriz.

SORU: Pozitivizmin kurucu kimdir? Pozitivizme göre doğru bilginin ölçütü nedir?

CEVAP: AugustComte dur. Olgulardır.

 

SORU: Üç hal yasasını açıklayınız?

CEVAP: *Teolojik dönem: Olguların tanrısal güçlerle açıklanmasıdır.

* Metafizik dönem: Olgular gizli güçlerle açıklanır.

* Pozitif dönem: Olgular olgularla açıklanır ve olgular arasındaki değişmez bağlar yani yasalara ulaşılır.

SORU: Pragmatizme göre doğru bilginin kaynağı ve ölçütü nedir?

CEVAP: Pragmatizme göre doğru bilginin kaynağı faydadır. Buna fayda sağlayan ve beni başarıya götüren bilgi doğrudur diyen görüştür.

SORU: Pragmatizmin temsilcilerini yazınız?

CEVAP: William James ve John Deweydir

SORU: Analitik felsefeye göre gerçeğin bilgisine nasıl ulaşılır? Analitik felsefesinin temsilcisi kimdir?

CEVAP: Analitik felsefeye göre gerçeğin bilgisine mantıki dil çözümlemeleri yolu ile ulaşılır. Temsilcisi Ludwig WittegenŞteindir.

SORU: Analitik felsefe neden, varlık, tanrı değer gibi alanlarda görüş ortaya koymamıştır açıklayınız?

CEVAP: Analitik felsefecilere göre felsefe alanındaki varlık, değer ve tanrı gibi doğruluğu test edilemeyen görüşler ortaya konulmamalıdır.

www.sorubak.com

SORU: Fenomonoloji nedir? Temsilcilerin yazınız?

CEVAP: Fenomenoloji özün bilinemeyeceğini ileri süren bir görüştür. Temsilcisi EdmundHusserldir.

SORU: EdmundHusserl göre fenomeni açıklayınız?

CEVAP: Husserle göre fenomen varlığa bilinç tarafından doğrudan dolaysız olarak kavranan özüdür.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir