Eğitimde Öncü Adres

İOKBS nedir? Bir Soru Bir Cevap

İOKBS nedir?

Kısaca açıklaması İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı anlamına gelmektedir.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavıdır.

İOKBS’ye hangi sınıftaki öğrenciler başvuru yapabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıf öğrencileri ile  9, 10 ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler şartları taşımak kaydıyla bu sınava girebilirler.

İOKBS her sene mi yapılıyor?

Evet. İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavı her yıl yapmaktadır.

AÖL ve AÖO öğrencileri İOKBS sınavına başvuru yapabilirler mi?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi  ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrenciler İOKBS sınavına başvuru yapabilirler mi?

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine
devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS sınavına başvuru şartları nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 •  Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
 •  Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
 •  İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
 •  Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına  düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir

İOKBS Sınavının Kontenjan Dağılımı Nasıldır?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

 •  %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
 • %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
 •  %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
 •  %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

(b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin  çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

İOKBS kapsamı nasıldır?

İOKBS puanı nasıl hesaplanıyor? 

 • Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
  Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
 •  İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
 •  Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
 • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
 • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 •  Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 •  Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

İOKBS derslerin katsayıları

İOKBS sınav sonuçları nasıl açıklanıyor?

İOKBS sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan ediliyor.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS sınav sonuçlarına nasıl itiraz ediliyor?

 • Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
 •  Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka
  dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
 • Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
 • Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKBS Puanınızı Online Hesaplayın

 

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir