8.sınıf Vatandaşlık 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET ORTAOKULU

8/A VATANDAŞLIK ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ II. DÖNEM I. SINAV SORULARI                                                                                                                        

 Aldığı Not

                  Bu sınav; boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi soru gruplarından oluşturulmuştur. Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen soruları dikkatli okuyun!            Süre 40 da’dır.                                                                         BAŞARILAR                                                                        

 

 1. Aşağıda insan hakları ile ilgili olarak verilen ifadeleri uygun yerlerle eşleştiriniz. (yanlarına yazınız)(10p)
Düşünce ÖzgürlüğüDin ve Vicdan ÖzgürlüğüYaşama HakkıEğitim HakkıKişi Dokunulmazlığı

1- “Taraf Devletler, bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımının ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması için çaba gösterirler.”   Çocuk Hakları Sözleşmesi-24. Madde…………………………………………..……………….

2-“Hiçbir kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası–42. Madde……………………………………………….…

3-“Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır.”İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- 19. Madde………………..

4-“İşkence ve benzeri her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır.”Kanun-u  Esasi………………………….

5-“Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi…..…………………………..

 1. Aşağıdaki soruları doğru (D) ve yanlış (Y) seçeneklerini kullanarak cevaplandırınız.(5puan)

(      ) İnsanların sadece insan oldukları için doğuştan sahip oldukları haklara insan hakları denir.

(      )  Ülkemizde medeni kanun ile kadın ve erkekler evlenme, boşanma ve mirasta eşit haklara kavuşmuştur.

(      )  Farklılıklarımız birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.

(      ) Ön yargılı davranmak bireyler arası ilişkileri olumlu etkiler.

(      )  İnsanlar; fiziksel özellikleri, duygu,düşünce,ilgi ve yetenekleri bakımından aynı özelliklere sahiptirler

C-Demokratik bir vatandaşın yaptıklarından yola çıkarak hangi özellik olduğunu tablodan bularak karşılarına yazınız.(5 puan)

1)Tamer, TEMA vakfına üye olmuş ve ağaç dikme etkinliklerine katılmıştır. 
2)Fatma, çevresini korumuş ve her zaman temiz tutmaya özen göstermiştir. 
3)Mehmet, diğer insanların haklarına karşı her zaman hoşgörülü olmuştur. 
4)Halime, demokratik haklarını kullanabilmek için protesto gösterisine katılmış, yapılan toplantılarda görev almış, haklarını etkin bir şekilde aramıştır.
5)Enver, seçim zamanı başka işleri olmasına rağmen oy kullanma görevini yerine getirmiştir.

D-Demokratik ülke ile demokratik olmayan ülkeye ait bazı bilgiler verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde (x) işaretleyiniz. (10 puan)

Demokratik ÜlkeDemokratik olmayan ülke
1)Vatandaşlar düşüncelerini özgürce ifade ederler.
2)Ülkede toplumsal kuraları belirleyen kanunlar vardır.
3)Bireylerin devlete ve mahkemelere olan güveni azdır.
4)İnsanlar haklarını yasal yollarla arar.
5)Oy verme çağına gelmiş sakat olmayan, erkek bireyler seçimlere katılabilir.
1) Ben anneyim

2) Ten rengim siyah

3) Ben polisim

4) Uzun boyluyum

5) Tamirciyim

6) Çocuk bakarım

7) Mavi gözlüyüm

8)Ben ağlarım.

9)Yürümeyi severim

10)Voleybol oynarım

 

 

 

 

E-Aşağıda kadın ve erkeklere ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden bazılarına doğuştan, bazılarına ise sonradan sahip oluruz. Birinci kutuda verilen özelliklerden, doğuştan ve sonradan sahip olunan özellikleri ikinci kutuya numaralarını yazınız. (10puan)

DoğuştanSonradan
  
  
  
  
  
  

F-Bu bölümdeki her test 2 puandır. Cevaplarınızı üzerine işaretleyiniz.(30×2=60 puan)

1)     I. Dışlama

 1. Aşağılama

III. Küçümseme

Yukarıdaki davranışlarla ilgili olarak;

 1. İnsan ilişkilerini olumsuz etkilerler.
 2. İnsan haklarının temel değerlerine aykırıdırlar.

III. Toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verirler.

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I      B) I ve II       C) I, II ve III     D) II ve III

 

2) Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğine inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisinin sıkıcı olduğunu düşünür?

 1. A) Herkesin aynı sivil toplum kuruluşuna üye olduğu bir ülkenin
 2. B) Siyasi parti sayısının çok fazla olduğu bir ülkenin
 3. C) Her yıl farklı bir kulübün futbol şampiyonu olduğu bir ülkenin
 4. D) Kitle iletişim araçlarının çok çeşitli olduğu bir ülkenin

3)

Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

 1. A) Kültürler arası çatışma B) Uluslararası barış
 2. C) Eğitim farklılığı D) Toplumsal zenginlik

4) Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey
B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan
C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler
D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

5)Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

 1. A) Her insan bir dünyadır. – Herbert
 2. B) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. – Cicero
 3. C) İnsan, aklınauygunolarak davrandığı ölçüde özgürdür  – Leibniz
 4. D) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. – Friedrich Holderin

6) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir? (5 puan)

A)Çoğulculuk                                   B)Kişi egemenliği

C)Eşitlik                                           D)Özgürlük

7)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İnsanlar fiziksel özellikleri ya da duygu, düşünceleri bakımından birbirinden farklıdır.

B)İnsanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı farklılıkları doğaldır ve saygıdeğerdir.

C)Farklı özelliklere sahip bireylerin her birinin toplumda bir görevi vardır.

D)Fiziksel bakımdan hiçbir kusuru olmayan insan engelli bir insana göre daha üstündür.

8) Endonezya’da meydana gelen depremde ilk olarak yardıma koşan ülkelerin başında da Türkiye gelir; Yunanistan’da meydana gelen yangında ilk yardıma koşanların başında da Türkiye gelir.

 Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki değerlerden en çok hangisine değer verdiğini gösterir?

 1. A) Dayanışma B) Sevgi
 2. C) Adalet     D) Eşitlik

9)

İfadelerBenzerFarklı
İlgilerimizü
Yeteneklerimizü
Fiziksel Özelliklerimizü
Giyim tarzımızü
Parmak İzimizü

Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler.
 2. B) Her birey özeldir.
 3. C) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir.
 4. D) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz.

10)

NumaraDemokratik ÜlkeDemokratik Olmayan Ülke
1Demokrasi ile yönetilirTek bir lider tarafından yönetilir
2Hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştırHak ve özgürlüklere saygı yoktur
3Bireyler toplumu ilgilendiren konulara kayıtsızdırBirey toplum arasında güven duygusu fazladır
4Yasalara aykırı davranmadıkları sürece insanlar özgürdürlerÖrgütlenme olmadığından sivil toplum kuruluşları yoktur

Yukarıdaki tabloda hangi seçenekte verilen bilgiler yer değiştirirse eşleştirme doğru olur?

 1. A) 1 B) 2 C) 3                            D) 4

11)  Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

 1. A) Millet egemenliği B) Yürütme yetkisi
 2. C) Yargı bağımsızlığı D) Yasama dokunulmazlığı

 

12)Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir.

Bu anlayışı benimseyen ülkelerde, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

 1. A) Seçme ve seçilme hakkı B) Kadın ve erkek eşitliği
 2. C) Eğitim görme hakkı D) Sınırsız özgürlük

 

13)İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptirler. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda, devlet otoritesi kendiliğinden harekete geçer. Bu durumda devlet, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımını uygular?

 1. A) Ahlâk kurallarının B) Hukuk kurallarının
 2. C) Gelenek ve göreneklerin D) Din kurallarının

 

14)Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, çeşitli uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde devletin mahkemelerine başvururlar.

Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır?

 1. A) Ülke güvenliğini sağlaması
 2. B) Kararlarında bağımsız olması
 3. C) Her türlü soruna çözüm bulması
 4. D) İnsanların devletle olan ilişkilerini bozmasında

 

15)Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?

 1. A) Çalışkanlığı B) Konukseverliği
 2. C) Yardım severliği D) Cesurluğu

 

16)**Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.

** Hakim kararı olmadıkça, kimsenin konutuna girilemez.

Bu hakların bulunduğu bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. A) İnsanların dokunulmazlıkları vardır.
 2. B) Özel yaşamın korunmasına önem verilmektedir.
 3. C) Toplumda kişi özgürlüğü ve güvenliği vardır.
 4. D) Vatandaşlar yöneticilerini kendileri seçmektedir.

 

17)Demokratik bir yönetim biçiminde; insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerinin , devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle  mümkündür?

 1. A) Emniyet güçleriyle B) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla
 2. C) Anayasa ve Yasalarla D) Sivil Toplum Örgütleriyle

 

18)Bir toplumun ayakta kalabilmesi; toplum tarafından belirlenmiş yasaların korunmasına, tüm bireylerin yasalara uymak için çaba harcamasına, uymayanların da cezalandırılmasına bağlıdır.

Buna göre, bir toplumda yasaların önemli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Toplumsal gelişmeyi sağlaması
 2. B) Toplumda dayanışmayı artırması
 3. C) Toplumsal değerleri koruması
 4. D) Toplumun devamlılığını sağlaması

19)

Demokratik devletlerde hak arama yolları hukuki ve barışçıl olmak zorundadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde görülen barışçı ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?

 1. A) Dilekçe hakkını kullanmak
 2. B) Rehin alma ve tehdit etme
 3. C) Kolluk kuvvetlerine başvurmak
 4. D) Mahkemelere başvurmak

 

20)

Yukarıdaki sözlük tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

 1. A) Hak B) Sorumluluk C) Çıkar       D) Özgürlük

 

21) Kapalı alanlarda bulunan yandaki tabelanın işlevi nedir?

 1. A) İnsanın değerini azaltmak
 2. B) Özgürlükleri desteklemek
 3. C) İnsan onurunu göz ardı etmek
 4. D) Sorumlulukları hatırlatmak

 

22)Hamit’in, sadece özgürlüklerini belirten toplara vurma hakkı vardır.

Bu toplar hangi numaralarla gösterilmiştir?

 

 1. A) 1 ve 2  B) 2 ve 3          C) 1 ve 4         D) 3 ve 4

 

 

23)Demokrasi, insanın değerli bir varlık olarak görüldüğü yönetim biçimidir.

Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin bu ilkesine uygun bir uygulama değildir?

 1. A) Engelli bireylere iş imkânının sağlanması
 2. B) Kadınlara erkeklerden daha fazla hak tanınması
 3. C) Kültürel etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması
 4. D) Bireylere, yeteneklerini geliştirme imkânının verilmesi

24)**Millî Eğitim Vakfı çok sayıda okul ve eğitim kurumunun onarım ve donanımını yapmaktadır.

**TEMA Vakfı erozyonu önlemek amacıyla büyük bir ağaçlandırma kampanyası yürütmektedir.

Bu açıklamalar sivil toplum kuruluşlarının, aşağıdaki durumların hangisinde etkili olduğuna örnek oluşturur?

 1. A) Toplumdaki ihtiyaç ve sorunların giderilmesinde
 2. B) Vatandaşlara toplumsal kurallara uyma bilincinin

kazandırılmasında

 1. C) Toplumsal görüş ayrılıklarının azalmasında
 2. D) Kamu düzeninin sağlanmasında

 

25)Ahmet Bey, insan ilişkilerinde saygılı, çevreye ve

toplumsal kurallara karşı duyarlı, farklı düşüncelere ve kültürlere karşı hoşgörülü, kararlarını çevresindekilere danışıp, tartışarak alan bir kişidir. Buna göre, hangisi Ahmet bey için söylendiğinde yanlış olur?

 1. A) Demokratik bilince sahip olmadığı.
 2. B) Başkalarının düşüncelerine değer verdiği.
 3. C) İnsan haklarına saygılı olduğu.
 4. D) Toplumsal ilişkilerine önem verdiği.

 

26)Duygu, düşünce ve ortak hedefler bakımından bireylerin birbirlerine sıkı bağlarla bağlı olduğu toplumda, aşağıdaki toplumsal özelliklerden hangisi daha az görülür?

 1. A) Beraberliğin sağlanması B) Barışın korunması
 2. C) Dayanışmanın artması D) Kültürel değerlerin kaybolması

 

27)

 

Sinem’in başvurusu aşağıdakilerden hangisinin önüne geçmeye yöneliktir?

 

 1. A) Eşitliğin B) Dışlamanın
 2. C) Ayrımcılığın D) Şiddete maruz kalmanın

 

28)Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak hangisidir?

 1. A) Sağlık Hakkı B) Eğitim Hakkı
 2. C) Yaşama Hakkı D) Özel hayatın gizliliği hakkı

 

 29) *Bir anne çocuğunu; “Benim kızım doktor olacak, hastaları tedavi edecek.“ diye sevmektedir.

*Bir başka anne; “Benim oğlum komiser olacak, suçluların kötülük yapmasına engel olacak.“ diyerek sevmektedir.

Annelerin bu sözleri, çocuklarından hangi beklenti içinde olduklarını ortaya koymaktadır?

 1. A) Kişisel çıkarını koruma B) Çevresine hoşgörülü olma
 2. C) Inançlara saygılı olma D)Toplum için yararlı olma

 

 

 30)Aşağıdakilerden hangisi STK’lar’dan biri değildir?

 1. A) TSK Mehmetçik Vakfı
 2. B) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
 3. C) AKUT (Arama Kurtarma Timi)
 4. D) Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

BAŞARILAR

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.