2015-2016 sosyal bilgiler 7.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADI VE SOYADI:                                                                      SINIFI:                                   NO:
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME

1-Sanayi İnkılabı sonucunda küçük el tezgahlarının yerini büyük fabrikalar almıştır. Köylerden sanayi şehirlerine doğru göçler yaşanmıştır.Nüfus artışı hızlanmıştır.Ulaşım alanında gelişmeler olmuş, Süveyş ve Panama Kanalları açılmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre, Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A) Ticaretin gelişmesine
B) Üretim faaliyetlerinin hızlanmasına
C) Tarım ürünleri çeşitliliğinin azalmasına
D) Kır ve şehir nüfus oranlarının değişmesine

2-Uzun bir süredir insan vücudunun iç yapısını araştırıyorum. Okuldaki rehber öğretmenim bu yönümü bildiğinden, fen lisesine gitmemi öneriyor.
Yukarıdaki metne göre söz konusu öğrencinin eğitimini, aşağıdaki meslek dallarından hangisine yönelik olarak sürdürmesi uygun olur?
A) Veterinerlik
B) Tıp doktorluğu
C) Peyzaj mimarlığı
D) Felsefe öğretmenliği

3-Aşağıdakilerden hangisi uygun bir meslek seçiminde, göz önünde bulundurulacak en önemli ölçüdür?
A) Anne ve babanın mesleği olması
B) Toplumda yaygın bir meslek olması
C) Kısa sürede çok kazandıran bir meslek olması
D) Kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun olması

4-Ahilik – Lonca – Esnaf odaları
Anadolu’da çeşitli dönemlerde, yukarıdaki teşkilatların kurulmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak
B) Vakıflardan sağlanan gelirleri paylaşmak
C) Medreselerde okuyan talebe sayısını belirlemek
D) Tımarlardan elde edilen gelirleri devlet adamlarına vermek

5-Ülkemizde kimsesiz, yetim ve bakıma muhtaç çocuklar devlet tarafından himaye edilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bu amaçla kurulmuştur.
Bu durum devletimizin hangi özelliğinin bir göstergesidir?
A) Nüfusunun kalabalık olmasının
B) Sosyal devlet olmasının
C) Hukuk devleti olmasının
D) Laik yönetim anlayışının
11-Aşağıdakilerden hangisi, ahi teşkilatında hoş görülmeyen davranışlardan biridir?

A) Sık sık meslek değiştirmek
B) Mesleğin inceliklerini öğrenmek
C) Yardımsever ve güler yüzlü olmak
D) Çırak ve kalfaların eğitimine önem vermek

12-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’’nde nitelikli devlet adamlarının yetişmesine daha çok katkı sağlamıştır?
A) Medreseler
B) Ahi Teşkilatı
C) Yeniçeri Ocağı
D) Enderun Mektebi

13-İlk Türk devletlerinde hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Tanrı tarafından verildiği düşünülen bu yetkiye kut adı verilirdi.
Buna göre ilk Türk devletlerindeki yönetim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Milli egemenlik anlayışının benimsendiği
B) Yönetme yetkisini paylaşıldığı
C) Egemenliğin dini kaynaklı olduğu
D) Seçime dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği

14-Sanayi İnkılabı ile birlikte kadın ve çocuk işçilerin çalıştırılması, fabrika sahipleri tarafından daha fazla tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun başlıca nedenidir?
A) Çalışma saatlerini kısa olması
B) Daha düşük ücretle çalışmaları
C) Çalışma isteklerini kısa olması
D) Çalışma hayatına kolay uyum sağlamaları

15-29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devletinin yönetim anlayışı belirlenmiştir.
Verilen bilgiye göre bu yönetim anlayışında aşağıdakilerden hangisinin yeri vardır?
A) Hakimiyet babadan oğula geçer.
B) Millet iradesi egemen kılınmıştır.
C) Padişahın yanında halkın da kısmen yönetime katılması sağlanmıştır.
D) Yönetilenlere sınırsız özgürlük tanınır.

6-İlk Türk devletlerinde siyasi, sosyal ve ekonomik kararların alındığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan B) Boy
C) Kurultay D) Senato

7-Türk devletlerinde;
I-Saltanat
II-Meşrutiyet
III-Cumhuriyet
rejimleri aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre uygulanmıştır?
A) I,II,III B) I,III,II
C) II,I,III D) III,II,I

8-Kendimize “Neden?, Nasıl?, Ne zaman?” gibi sorular sormaya başladığımızda biz de bilim insanı olma yolundayız demektir.
Buna göre bilimin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu vurgulamıştır?
A) Basılı eser sayısının çoğalmasının
B) Merak duygusunun
C) Yerleşik yaşama geçilmesinin
D) Zaman içinde bilgi birikimin artmasının

9- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-1982
“Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkın sahiptir.”
Bu yasanın aşağıdakilerden hangisinin güvence altına alınmasına yönelik olduğu savunulabilir?
A) Konut dokunulmazlığının
B) Düşünce özgürlüğünün
C) Devletin yönetim biçimlerinin
D) Özel hayatın gizliliğinin

10-İnsanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de yardım etme, herhangi bir ihtiyacı karşılama gibi hizmetlerde bulunurlar. Günümüz koşullarında bu faaliyetler bireysel olarak yürütüldüğü gibi kurumsal olarak da yürütülmektedir.
Buna göre toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve yardım çalışmalarını kurumsal olarak yürüten kuruluşlara genel olarak ne ad verilir?
A) Vakıf
B) Enderun
C) Medrese
D) Ahilik
16-Anayasamızın 2.maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmektedir.
Buna göre; ülkemizde seçimlerin “genel, eşit,,serbest oy prensibine göre çok partili” yapılması cumhuriyetin bu niteliklerinden hangisinin gereğidir?
A) Laik B) Demokratik
C) Sosyal D) Hukuk

17-Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarını temsil eden kurumlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Cumhurbaşkanı-TBMM-Bağımsız Mahkemeler
B) TBMM-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu-Bağımsız Mahkemeler
C) Bağımsız Mahkemeler-TBMM-Bakanlar Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi-Danıştay-Yargıtay

18-Aşağıdakilerden hangisi bir kanun yapılırken takip edilen aşamalardan biri değildir?

A) Tasarı B) Komisyon Raporu
C) Başbakanlık
D)Resmi Gazete

19-Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından yapılan yasaları inceledikten sonra veto etme yetkisine sahiptir.
Cumhurbaşkanının yasayı veto etmesi hangi anlama gelmektedir?
A) Resmi gazetede yayımlanmasına izin vermesi
B) Halk oylamasına sunması
C) Yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi
D) Hukuki olarak incelenmesi için anayasa mahkemesine göndermesi

20-Sosyal devletin bir özelliği de; ………………..
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa sosyal devlete ait özellik doğru olarak verilmiş olur?
A) Yöneticilerin bütün işlemlerinin yargı denetimine açık olmasıdır.
B) Yasama, yürütme ve yargı işlerinin bağımsız olmasıdır.
C) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır.
D) Toplum yararını gözetmesi ve ekonomik açıdan zor durumda olanlara yardım etmesidir.

Dokümanın Tam ve Görsel Halini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52 − 42 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.