12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-B SINIFI II.DÖNEM TELAFİ YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR
ADI: SOYADI:
NUMARASI: PUANI:
1. Taşıma sistemlerinde birim başına yük taşıma
maliyeti en azdan, en fazlaya doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kara yolları – Demir yolları – Deniz yolları
B) Deniz yolları – Demir yolları – Kara yolları
C) Demir yolları – Kara yolları – Deniz yolları
D) Kara yolları – Deniz yolları – Demir yolları
E) Deniz yolları – Kara yolları – Demir yolları

2.Dış ticaretimizde aşağıdaki ülkelerden hangisi ilk
sırada yer alır?
A) İngiltere B) İtalya C) Fransa
D) Almanya E) ABD

3.Yerşekillerinin engebesi artıkça yol yapım maliyetide artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde aynı standarttaki yollarda birim uzunluğun yapım maliyeti daha azdır?
A)Ergene bölümüB)Yukarı Kızılırmak bölümü
C)Menteşe bölümü C9Orta Karadeniz bölümü
E)Yukarı Fırat bölümü

Ülke Turist sayısı(Milyon9 Turist gelirleri
(Milyar dolar9
İsviçre 11.7 5.6
Fransa 38.3 13.8
İspanya 35 16.7
İtalya 26.2 12.3
Yunanistan 7.8 2.4
Türkiye 3.6 2.4
4.Yukarıdaki tabloda belli bir yılda bazı ülkelere gelen turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir verilmiştir.
Sadece bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri söylenemez?
A)En çok turist fransaya gelmiştir.
B)Truzmden en fazla geliri İspanya elde etmiştir.
C)Türkiye ve Yunanistan!a gelen toplam turist sayısı İsviçreden azdır.
D)Dağ truzminden en fazla geliri İsviçre ve Fransa elde etmiştir.
E)Türkiye ve Yunanistanın turizm gelirleri eşittir.

5.Türkiyenin ihraç ürünleri arasında hangisinin payı daha azdır?
A)Bakır B)Krom C)Bor D)Demir E)Mermer

6.Başka ülkelerin Türkiye’deki limanlardan ve karayollarından geçerek yapmış oldukları ticarete transit ticaret adı verilir.
Buna göre Türkiye’de transit ticaretin gelişmesinde;
I.ortalama yükseltinin fazla olması
II.üç tarafının denizlerle çevrili olması
III.iklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesi
IV.stratejik öneme sahip boğazların bulunması
Özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ive II B) II ve III C)II ve IV D) II ve IV E) Ive IV

7.–Yukarıdaki grafikte ülkemizde değişik yıllardaki nüfus artış hızı gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 1945 yılında nüfus artış hızı, bir önceki döneme göre azalmıştır.
B) 1975 yılında ülkemizdeki nüfus miktarı, bir önceki dönemle aynıdır.
C) Ülkemizde nüfus artış hızı hiçbir zaman % 10’un altına inmemiştir.
D) Nüfus artış hızının azaldığı dönemlerde de nüfus artmıştır.
E) 1960 yılında sonraki dönemde nüfus artış hızı azalmıştır.

8.Aşağıdaki illerden hangisinde ekonomik faaliyetlerin yeterince gelişmemesi yer şekillerinin engebeli olmasına bağlanamaz?
A)Giresun B)Hakkari C)Artvin
D)Gümüşhane E)Şanlıurfa

9.Türkiye’de bölgesel kalkınma projelerinde, kaynakların öncelikle bölgenin avantajlara sahip olduğu sektör ve mekanlar için kullanılması planlanmaktadır.
Buna göre Doğu Anadolu Projesi’nde kaynakların öncelikle aşağıdaki alanların hangileri için kullanılması daha uygundur?
A)Tarım ve hayvancılık B)Truzm C)Ormancılık
D)Sanayi E)Ulaşım

10.Ülkemizde bazı bölgelerde uygulanan kalkınma projelerinin başarıyla uygulanması, bu bölgelerde aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A)İşsizliğin azalmasına
B)Tarımda verimin artmasına
C)Sanayi üretiminin artmasına
D)Ulaşım olanaklarının artmasına
E)Bölge dışına yapılan göçlerin artmasına

11.Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak havzası gelişim Projesinin amaçlarından biri değildir?
A)Planlı kentsel gelişimi sağlamak
B)İnşaat ve ulaştırma hizmetlerini geliştirmek
C)Tarım ve sanayinin entegrasyonunu sağlamak
D)Hayvan soylarını ıslah ederek hayvancılığı geliştirmek
E)Yeşilırmak havzasındaki kırsal nüfus miktarını azaltmak

12.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini daha çok arttırmıştır?
A)İklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olması
B9Yeraltı kaynaklarının çeşitinin fazla olması
C)Çeşitli tarihi değerlere ve doğal güzelliklere sahip olması
D)Nüfus yoğunluğunun bölgelere ve yörelere göre farklılık göstermesi
E)Dünya’daki enerji kaynaklarının %70’inin Türkiye çevresindeki ülkelerde bulunması

13.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?
A)Irak sorunu
B)Kıbrıs sorunu
C)Batı Trakya sorunu
D)Makedonya sorunu
E)Kıta sahanlığı sorunu

14.Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin uluslar arası alanda yürüttükleri siyaseti etkileyen faktörlerden biri değildir?
A)Coğrafi konum B)Askeri güç
C)Kültürel bağlantılar D9Ekonomik güç
E)Nüfus yoğunluğu
I.Kıta sahanlı
II.Adaların silahsızlandırılması
III.Karabağ sorunu
IV.Fener Rum Patrikhanesi sorunu

15.Yukarıda verilen sorunlardan hangisi veya hangileri Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan sorunlar arasında yer almaktadır?
A?YalnızI B) II ve III C)II,III ve IV D)I, IIve IV E) I,II ve III

I.Petrol
II.Taş kömürü
III.Doğal gaz
IV.Krom
16.Nijerya yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri bakımından daha zengin rezervlere sahiptir?
A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV e)III ve IV

17.Nijerya’da aşağıdaki durumların hangisinde, ekvatoral iklimin görülmesinin doğrudan etkisi vardır?
A)Mera hayvancılığının yaygın olmasında
B)Akarsu akış hızlarının fazla olmasındsa
C)Kereste üretiminin fazla olmasında
D)Yer altı kaynak ihracatının yüksek olmasında
E)Tarımda geleneksel metotların kullanılmasında
18.Aşağıdakilerden hangisi Almanya ya ait özelliklerden biri değildir?
A) Batlık Denizi ile Kuzey Denizine kıyıları vardır.
B) Akarsuların ağızlarında haliçlere rastlanılır.
C) Kuzey kesimindeki ovalar buzul hareketlerinden etkilenmiştir.
D) Ülkenin kuzey kesimlerine göre güney kesimleri daha engebelidir.
E) Ülkenin farklı bölgelerinde tektonik hareketlerle oluşmuş çok sayıda göl vardır.

19.Çin halk cumhuriyetinin yurt dışı alımlarında ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güney Kre B)ABD C) Japonya
D)Almanya E)Brezilya

20Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında petrol taşımacılığında kullanılmaktadır?
A)İran B)Suriye C)Irak Azerbaycan E)Gürcistan

21 .2002 yılında tamamlanmış olan bu hat 1252km uzunluğunda oup hattın 376km’si deniz altından geçmektedir.2010 yılında tam kapasite ile çalışması beklenen Rusya ve Türkiye arasındaki bu doğal gaz boru hattının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şah deniz B)Nabucco C)Mavi akım
D)B.T.C boru hattı E)Trans- Kafkasya

22. 3400km uzunluğunda, yıllık 30 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip bu boru hattı Hazar bölgesi doğal gazının Türki’ye üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya ulaştırmayı amaçlayan ve Avrupanın Rus gazına olan bağlılığını azaltacak doğal gaz boru hattı projesidir?
Yukarıda bazı özellikleri verilen boru hattı projesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Şah deniz B)Nabucco C)Mavi akım
D)B.T.C boru hattı E)Trans- Kafkasya

23.Aşağıda verilen ülkelerden hangisi BM taşkilatı içerisinde veto hakkına sahip ülkeler arasında yer almamaktadır?
A)Fransa B)Rusya ) Çin D)İngiltere D)Almanya

24.BM teşkilatıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Üye sayısı bakımından en fazla üye’ye sahip kuruluştur.
B)Genel sekreterlik veto hakkına sahir ülkelerden oluşmaktadır.
C)BM’in yargı işlerini uluslararası adalet divanı üstlenmiştir.
D)Teşkilatın ekonomik ve sosyal konulardaki çalışmalarını ekonomik ve sosyal konsey yürütmektedir
E)Cemiyet-i Akvanın devamı niteliğindedir.

25.Türkiye aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye değildir?
A)Dünya bankası B)IMF C)KEİ D)NAFTA E)OECD

26.BM’in sağlık örgütünün kısa ismi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)UNICEF B)FAO C)WHO D)İLO E)UNESCO

27.Avrupa birliğine katılamayan veye katılmak istemeyen ülkelerin B’ne karşı oluşturmuş oldukları kuruluşun kısa ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) OECD B)AGİK C)NAFTA D)EFTA E)İKÖ

28.Aşağıda verilen ülkelerden hangisi AB kurucu ülkeleri arasında yer almamaktadır?
A)Almanya B)Fransa C)Lihteynştayn
D)Hollanda E)Belçika

29.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası sıcak çatışmala neden olan beşeri ve ekonomik nedenlerden biri değildir?
A)Sınır sorunları B)Bağımsızlık istekleri
C)Toprak potansiyeli D)Geçmişe dayanan sorunlar
E)Önemli ulaşım yollarının kontrolü

30.Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerinde sıcak çatışmaların sıkça rastlandığı bölgeler arasında yer almamaktadır?
A)Kafkaslar B)Orta Asya C)Güney Avustralya D)Orta Doğu E)Kuzey Afrika

31.Kutup bölgelerinde düşen yağış miktarı son derece az olmasına karşılık kullanılabilir sişi başına düşen su miktarının fazla olma sı ne ile açıklanabilir?
A)Ekvatora uzak olmasıyla
B)Buharlaşma miktarının az olmasıyla
C)Bitki örtüsünün cılız olmasıyla
D)Nüfusun seyrek olmasıyla
E)İklim şartlarıyla

32.Küresel ısınmanın şiddetinin arttığı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden hangisinin daha az etkilenebileceği söylenebilir?
A)Afganistan B)Türkiye C)Avusturya
D)Brezilya E)Fas

33.Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımından kaynaklanan ekolojik sorunlar daha fazladır?
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynak kullanımından kaynaklanan ekolojik sorunlar daha fazladır?
A)Kanada B)İsveç C) Güney Kore
D)Arjantin e)Avustralya
SORU NUMARASI A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Not:1-32 .sorular arası 3puan 33.sorunun değeri ise 4puandır.

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


92 − = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.