Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DESİ 2.DÖNEM YAZILI YOKLAMASI

AD:                                                               SOYAD:            NO:      SINIF:

1) Salt-II Anlaşmasının Amerikan parlamentosu tarafından onaylanmamasına neden olan olay nedir?
a) 1956 Süveyş Buhranı
b) 1964 Vietnam Savaşı
c) 1949 Nato’nun kurulması
d) 1979 Sovyetlerin Afganistan’ı işgali
e) 1968 Sovyetlerin Çekoslovakya’yı işgali

2) Dehşet Dengesi’nin ortaya çıkmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) II. Dünya Savaşı
b) Japonya’ya atom bombasının atılması
c) 1962 Küba Buhranı
d) Varşova Paktı’nın kurulması
e) 1949 Arap İsrail Savaşı

3) II. Dünya Savaşından sonra ikiye ayrılan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru oalrak verilmiştir?
a) Hindistan- Vietnam- Japonya
b) Vietnam- Kore-Almanya
c) Vietnam- Almanya-Hindistan
d) Çin- Kore- Tayvan
e) Almanya- Kore- Japonya
4) Salt I Anlaşması aşağıdakilerden hangi anlaşma ile imzalanmıştır?
a) 1979 Viyana
b) 1975 Helsinki
c) 1968 Washington
d) 1972 Moskova
e) 1956 Kahire

5) Bağlantısızlar grubu aşağıdaki konferansların hangisinde  kurulmuştur?
a) 1946 Kahire konferansı
b) 1943 Tahran konferansı
c) 1955 Bandung konferansı
d) 1960 Delhi konferansı
e) 1968 Paris konferansı

6) Amerika ve Sovyetler birliği arasında imzalanan yeraltında 150 kilotondan fazla nükleer silahların depolanmasını ve kullanılmasını yasaklayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dış Uzay Anlaşması
b) Deniz Yatağı Anlaşması
c) Eşik Anlaşması
d) Salt I Anlaşması
e) Salt II Anlaşması
7) Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur?
a) 1960 Atina Anlaşması
b) 1959 Ankara Anlaşması
c) 1960 Londra Anlaşması
d) 1960 İstanbul Anlaşması
e) 1959 Kıbrıs Anlaşması

8) 1955 yılında kurulan Bağdat Paktına aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir?
a) Türkiye
b) İngiltere
c) Pakistan
d) Afganistan
e) İran

9) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Varşova Paktına üye değildir?
a) Bulgaristan
b) Yugoslavya
c) Çekoslovakya
d) Romanya
e) Polonya

10) Sovyetlerin Güney Doğu Asya’da yayılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
a) Cento
b) Nato
c) Sadabad Paktı
d) Manilla Paktı
e) Pekin Paktı

11) Batı Avrupa Birliğinin kurulmasına ortam hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sovyetlerin Afganistan’ı işgali
b) Varşova Paktının kurulması
c) Yunanistan’da bir iç savaşın çıkması
d) Sovyetlerin Çekoslovakya’yı işgali
e) Çekoslovakya’da komünizmin yayılması

12) Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin Orta Doğu’da komünizmi yayma girişimine karşılık aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monreo Doktrini
b) Balfaour Doktrini
c) Marshall Planı
d) Truman Doktrini
e) Eisenhover Doktrini
13) Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin Avrupa’daki yayılmacı amaçlarına karşı oluşturulmuş ilk askeri tedbir özelliğini gösterir.
a) Nato
b) Batı Avrupa Birliği
c) Cento
d) Seato
e) Birleşmiş Milletler

14) Sovyetlerin Boğazlar,Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki yayılmacı hedeflerine karşı alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marshall Planı
b) Truman Doktrini
c) Schuman Planı
d) Eisenhover Doktrini
e) Cento

15.     2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan,
I. ABD’nin savaşa girmesi,
II. Türkiye’nin tarafsızlığını ilan etmesi,
III. BarbarossaHarekâtı’nın başarısız olması
gelişmelerinden hangileri savaşta müttefik devletlerin güç kazanmasını sağladığı ileri sürülemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

16) Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Almanya daha
çok aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin feshine
yönelik adımlar atmıştır?
a) Nöyyi
b) Trianon
c) Versailles
d) BrestLitowsk
e) Rethondes

17) Paris Barış Konferansı’nda kurulan Milletler Cemiyeti’nin tüm üye ülkeler arasında eşitlikçi bir politika izlememesi ve bazı devletlerin izlediği saldırgan politikayı önleyememesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
a) Balkan Antantı’nın imzalanması
b) II. Dünya Savaşı’nın başlaması
c) Rus – Japon Savaşı’nın ortaya çıkması
d) MeijiRestorasyonu’nun hayata geçirilmesi
e) ABD’nin Monroe Doktrini’ni yayınlamaması

18) Moskova Konferansı’ndan sonra yayınlanan bildirilerde Müttefik devletlerin düşmanın kayıtsız-koşulsuz teslim olmasından sonra, barışı sürdürebilmek için bütün barış seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri
bir örgüt kurulmasına karar verilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
a) Birleşmiş Milletler
b) Milletler Cemiyeti
c) Avrupa Birliği
d) NATO
e) Varşova Paktı

19. Potsdam Konferansı’nın toplanmasının temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barışın nasıl sağlanacağını görüşmek
b) Savaşın gidişatını değiştirmek
c) ABD’yi savaşa girmek için ikna etmek
d) Japonya’nın teslim olma koşullarını belirlemek
e) SSCB’nin saldırganlığına karşı tedbir
www.sorubak.com

20) Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda işgal ettiği ülkeler
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) Norveç
b) Polonya
c) Danimarka
d) Çekoslovakya
e) İspanya

TARİH ÖĞRETMENİ
1)D 2)C 3)B 4)D 5)C 6)C 7)C 8)D 9)B 10)D 11)E 12)E 13)B 14)B 15)B 16)C 17)B 18)A 19)A 20)E

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.