Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 12/SA SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ I.DÖNEM 3.YAZILI İMTİHAN SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi;II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Asya’da meydana gelen güçler dengesindeki boşluğun meydana gelmesi ile ilgili olamaz?
A)Komünist sistemin sonunun gelmesi B)Almanya gibi büyük devletlerin yenilmesi C)İngiltere ve Fransa gibi devletlerin galip olmalarına rağmen savaştan yıpranarak çıkmaları D)Batılı devletlerin barış tesis edildiğine inanarak ordularını terhis etmeleri E) ABD ve SSCB gibi ülkelerin savaş sonu ayakta güçlü kalabilmeleri
2. II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin ;Doğu Avrupa’da uydu devletler kurmasının sebepleri; aşağıda -kilerden hangisi değildir?
A)SSCB,bu ülkelerdeki komünist parti liderlerinin yurtlarına dönmelerine izin verdi B) Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ,SSCB ordusu kurtarıcı gibi görülüyordu C)SSCB,işgal ettiği Avrupa ülkelerinde demokratik rejimler kurdu D)SSCB,o ülkelerdeki komünist partilere destek verdi E)SSCB’nin işgal ettiği toprakları boşaltma konusunda belirleyici karaların alınmamış olması
3. I. Berlin ;SSCB tarafından ablukaya alındı
II. Şehre giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
III. Batılı devletler,hava köprüsü kurarak halka yardımcı oldular
Yukarıda sayılanlardan hangisi;SSCB ile Batı ülkeleri arasında Berlin Bunalımı sürecinde yaşanmıştır?
A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I,II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi;Doğu Blokunun oluşma sürecinde Moskova’dan bağımsız tutum izlemiş ve SSCB’nin etkisinde kalmamıştır?
A)Macaristan B)Çekoslavakya C)Doğu Almanya D)Arnavutluk E)Bulgaristan
5. I. II. Dünya Savaşı yıllarında Milliyetçiler ve komünistler savaştan sonra mücadeleye başladılar
II. ABD’nin desteklediği Çin’li Milliyetçiler sonunda başarısız oldular
III. Yine ABD’nin desteklediği Çin’li Komünistler de başarılı olamadılar
Yukarıda sayılanlardan hangisi;Çin’de komünist yönetim kurulurken yaşanmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D)II ve III E) I,II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi; II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Marshall Yardımı ve Truman Doktrini gibi SSCB karşıtı girişimlere karşı;SSCB’nin aldığı karşı tedbirlerden değildir?
A) Cominform (kominform)un kurulması B)Komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği için Comecon ku-ruldu C)SSCB,uydu ülkelerle uluslar arası ideolojik faaliyetleri tek merkezden yürütmek için girişimlerde bulundu D) SSCB,Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üyelik için başvurdu E)Varşova Paktı kuruldu
7. Çin ve SSCB başlangıçta dostça ilişkiler içerisinde iken;1960’tan itibaren ilişkiler bozulmaya başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi,bu ilişkilerin olumsuz olmasının sebeplerindendir?
A)Kore Savaşı B)ABD’nin yeni Çin yönetimini tanımaması C)Çin ile SSCB arasında liderlik iddiası
D)ABD’nin Çin’e ticari ambargo uygulaması E)Çin’in (ABD’nin teşvikiyle) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’n dan çıkarılması
8. I. Macaristan’da Fabrika işçileri,1953’te ekonomik sebeplerden ayaklandılar
II. SSCB,İmre Nagi’yi başbakan olarak atadı
III. İmre Nagi,1956 Ekim ayında SSCB askerlerini ayaklanmayı bastırmaya çağırdı
Yukarıda sayılanlardan; Macaristan’da SSCB’ye karşı ayaklanma şekline dönüşen süreçle ilgili,yanlış olan hangisidir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III
9. Truman Doktrini’nde;
I. Yeryüzünün İki bloka ayrıldığı ve SSCB-ABD mücadelesinin başladığı
II. Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki bölünme çok daha kesin çizgilerle belirlenmiştir
III. Yunan İç Savaşı’nda Truman Doktri’ni işe yaramamış ve Komünistler başarılı olmuştur
Yukarıda sayılanlardan hangisi;Truman Doktrini açısından doğrudur?
A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi;NATO’nun kurulma süreci açısından yanlıştır?
A) Batı Avrupa’nın gücü SSCB yayılmacılığına karşı yeterli idi B) ABD ‘nin bu savunma sistemini desteklemesi gerekiyordu C) 4 Nisan 1949’da 12 Batılı ülke tarafından kuruldu D)Sovyet yayılmasına karşı etkili bir set kuruldu E)Doğu Bloku’na karşı denge sağlanmış ve Batı Bloku ortaya çıkmıştı

11. I. Bir daha savaşlarda acı yaşamamak için Avrupalı devletler arasında bir bütünleşme benimsendi
II. Avrupalı devletler,kendi ekonomik potansiyellerini birleştirmek istediler
III. Önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,sonra da Avrupa Ekonomik Topluluğu kurdular
Yukarıda kaydedilen gelişmelerden ;1957 Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun oluşturulmasında yaşanan aşamalar açısından hangisi doğrudur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III
12. Aşağıdakilerden hangisi;İsrail Devleti’nin kurulması açısından yanlıştır?
A) 29 Ağustos 1897’de ilk Siyonist Kongresi toplanmış ve Yahudiler’e yurt edindirme kararı alınmıştır B)Siyonist Örgüt Başkanı Theodor Herzl,Yahudiler’in Filistin’e göç etmeleri için II.Abdülhamid’den izin iste-miştir C)Abdülhamid,Herzl’in teklifini kabul ederek,Filistin’e Yahudiler yerleşmiştir D)İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour,Kasım 1917’de İngiltere’nin Filistin’de Yahudi Devleti kurulmasını kabul ettiğini bildirdi E)İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonunda Filistin’de manda yönetimini kaldırınca İsrail Devleti kuruldu
13. SSCB ile ABD’yi Orta Doğu’da karşı karşıya getiren ve Orta Doğu’yu ikiye ayıran tarihi gelişme; aşağıdakilerden hangisidir?
A)Truman Doktrini B)Marshall Yardımı C)Eisenhower Doktrini D)Balfour Deklarasyonu E)Wilson İlkeleri
14. I. SSCB’nin ABD’yi uzak Doğu’dan uzaklaştırması amacıyla planlandı
II. Moskova’nın talimatı ile Kuzey kesim,güney kesime Haziran 1950’de saldırdı
III. ABD’nin başını çektiği Birleşmiş Milletler Gücü oluşturuldu ve Türkiye de buraya asker gönderdi
Yukarı sayılan gelişmelerin yaşandığı olay,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Arap-İsrail Savaşı B)Yemen Savaşı C)Kore Savaşı D)Vietnam Savaşı E)Pakistan-Hindistan Savaşı
15. 1945 Yılı itibariyle Çok Partili Dönem’e Geçiş aşamasında;aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?
A)Bir grup CHP milletvekili;parti programı ve kanunlarda değişiklik için teklifte(Dörtlü Takrir) bulundular B)Bu teklif CHP Grubunda reddedildi C)Bu dört Milletvekili(Bayar,Menderes,Koraltan ve Köprülü) CHP’den ayrıldılar D) 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti kuruldu E)Demokrat Parti 1946 seçimlerine katılamadı
16. I. Uyguladığı sosyal politikalar(ücretli hafta sonu tatili,işçi sendikaları vs)
II. ABD yardımlarının,ABD karşıtlığı yüzünden kesilmesi ve halktan olumlu tepki alınması
III. II. Dünya Savaşı’nın ekonomik etkilerinin azalması
gibi gelişmelerden hangisi; 1954 seçimlerinde DP’yi daha yüksek oy oranı ile iktidarda devam ettiren faktörlere dahil değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I,II ve III
17. Aşağıdakilerden hangisi;DP Dönemi’nin ekonomik uygulamaları arasında yoktur?
A)Varlık Vergisi Kanunu B)Bankaların altın satmalarına izin verilmesi C)Dışarıdan alınan kredilerle ithal makinelerin yurda getirilmesi D)Ekilen toprakların artması E)Tarımsal gelişmenin hızla ilerlemesi
18. Türkiye’de Çok Partili Dönem’de(DP Dönemi) kültürel alanda bazı değişimler olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi;bu döneme ait kültürel gelişme içerisinde gösterilemez?
A)Tüketim kültürü,toplumun alt katmanlarına yayıldı B)Münir Nurettin,Hafız Burhan gibi sanat müziği sanatçıları,plaklarında türkülere yer verdi C) Rock and Roll gibi müzikler Türkiye’yi etkisi altına aldı D)Zeki Müren,Müzeyyen Senar gibi sanatçılar yetişti E)Hollywood sineması Türkiye’yi de etkiledi
19. ‘’Doğu ve Batı Bloklarının gerginliği azaltmak için ,karşılıklı görüşmeyi tercih ettiği dönem’’ tanımı kavramı,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Soğuk Savaş B)Silahsızlanma Çalışmaları D)Barış Dönemi D)Yumuşama(detant) Dönemi E)Çöküş Dönm
20. I. Küba’da yeni kurulan Castro Yönetimi’nin ekonomiyi millileştirmesi
II. Bu olayın Küba’da faaliyet gösteren ABD şirketlerini olumsuz etkilemesi
III. ABD’nin Castro’yu yıkmak için,Küba’lı muhalifleri desteklemesi
Yukarıda sayılanlardan hangisi,ABD açısından Küba Krizi’ne giden yolu açan sebeplerdendir?
A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

NOT:Her sorunun cevabı 5 puandır

www.sorubak.com

(B)
1. II. Dünya Savaşı’nın güçlü devletlerinden olan SSCB’nin izlediği politika ile ilgili olarak;aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?
A)Savaş sonu yaptığı bütün antlaşmalarda;Avrupa’nın büyük nüfuz(etkinlik)kaybına uğradı B)Politika anlayışında doktrin ve ideolojiye yer vermedi C)Ordusunu güçlendirerek,savaş sanayini geliştirdi D)ABD-nin savaş karşıtı kamuoyunun etkisi ile kıtasına çekilmesinden yararlanamadı E)Dış politikasını barışçı esaslar üzerine kurdu
2. I. Yugoslavya ve Arnavutluk’da savaş sırasında işgal sırasında Komünist partiler direndiler
II. Her iki ülkede Almanlar’a karşı savaşarak,ülkelerinin kontrollerini ele geçirdiler
III. Bu gelişmelerde SSCB’nin hiçbir yardımı olmamıştır
Yukarıda sayılanlardan hangileri;Arnavutluk ve Yugoslavya’nın SSCB’ye karşı bağımsız hareketlerinde benzer özelliklerdendir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I,II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi;ABD ve Avrupa’lı ülkelerin SSCB yayılmacılığına karşı aldığı tedbirlere dahil değildir?
A)Marshall Yardımı B)Truman Doktrini C)Balfour Deklarasyonu D)NATO’nun kurulması E)Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşu
4. I. SSCB’nin diğer uydu devletlerde olduğu gibi,Yugoslavya’yı da kontrol altına almak istemesi
II. Yugoslav lider Tito’nun Balkanlar’da liderliği üstlenmek istemesi
III. SSCB ile Yugoslavya arasında ideolojik görüş birliği
Yukarıda sayılanlardan;ikisi de Doğu Bloku ülkesi olmasına rağmen SSCB-Yugoslav anlaşmazlığının sebeplerine dahil değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III
5. Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren,belli bir süre SSCB ile dostluk ilişkisi yaşamışlardır.aşağıdakilerden hangisi bu iyi ilişkilerin sebeplerindendir?
A)ABD’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı ilgisiz davranması B)Çin Halk Cumhuriyeti’nin SSCB’den korkması C)ABD’nin yeni Çin Yönetimi’ni tanıması D)Kore Savaşı E)Çin’in Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na kabul edilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi;SSCB’nin(Varşova Paktı’nın) 1968’de Çekoslavakya’yı işgale götüren şartların sebepleri arasında gösterilemez?
A)Halkın,ekonomik şartlar sebebiyle yönetime tepkisi B)SSCB’nin desteğini alan Çekoslovak Komünist Partisinin aldığı sert tedbirlerle ayaklanmayı bastırması C)1967’de Dubçek liderliğinde başlatılan ‘’İnsancıl Komünizm’’ isteği D)Halkın çoğunluğunun SSCB taraftarı yönetim istemesi E) 1968’de ‘’Harekat’’ programı ile,sosyalizmin demokrasi ile birleştirme gayretleri
7. I. Avrupa ülkeleri kendi aralarında ekonomik işbirliği yapmalı
II. Ekonomik işbirliğinden sonra açık ortaya çıkarsa,ABD bu açığı kapatmak için yardım etmeli
III. Her Avrupa ülkesine ABD malı, malzeme ve makine yardımını kapsıyordu
Yukarıda ifade edilen planın adı,Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marshall Planı B)Avrupa Ekonomik Topluluğu yardım Planı C) Comecon Yardımlaşma Planı D)Yoksul Ülkelere Yardım Planı E)Birleşmiş Milletler Koruma Planı
8. Aşağıdakilerden hangisi;1959’da Roma antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluğu’na giden süreç içerisinde yoktur?
A) II.Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da oluşan bütünleşme isteği B)Avrupa ülkelerinin ekonomik potansiyellerini birleştirme iradesi C)Fransız Dışişleri Bakanı Schuman Bildirisi D)Avrupa Kömür ve Çelik Topluğu’nun kuruluşu E)SSCB ekonomisi ile Avrupa ekonomisini güçlendirme eğilimi
9. İsrail’in kurulmasına karşı çıkan lider;aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sultan Abdülhamid B)İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour C)ABD Başkanı Wilson D)Siyonist lider Theodor Herzl E) İngiliz Başbakanı Lloyt George
10. I. Vietnam’da Komünistlerin güçlenmesi ve Kore Savaşı karşısında ABD’nin Uzak Doğu’da tedbir almak istemesi
II. ABD’nin Uzak Doğu’da etkinliğini arttırmak istemesi ve bölge ülkelerine yardım etmesi
gibi sebeplerle;Uzak Doğu’da ABD,İngiltere,Filipinler ve Tayland gibi ülkelerin oluşturduğu ittifakın adı nedir?
A)NATO B)SEATO(Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı) C)Comecon D)UNİCEF E)Varşova Paktı
11. Türkiye;NATO’ya katılma için ilk müracaatını Ağustos 1950’de yapmasına rağmen;İngiltere ve bazı Avrupalı devletler,buna karşı çıktılar.Daha sonra 15 Eylül 1951’de NATO Bakanlar Konseyi,bu başvuru yu onayladı.Aşağıdakilerden hangisi;bu tutum değişikliğinin sebepleri arasında yoktur?
A)Kore Savaşı sonunda oluşan kaygı verici ortam B)Türkiye’nin Kore Savaşı’nda gösterdiği başarı C)Yu-nanistan’ın Türkiye’ye karşı ılımlı tutumu D)SSCB’nin Avrupa’ya saldırma ihtimali E)Uzmanların SSCB-ye karşı en uygun üssün Türkiye olacağı görüşü
12. Aşağıdakilerden hangisi;1955’lerde kurulan Bağdat Paktı’nın üyeleri arasında yoktur?
A)Suudi Arabistan B)Türkiye C)İran D)Pakistan E)Irak
13. DP Dönemi’nde Sağlık konusu ile ilgili;Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Salgın hastalıklarla mücadele milli bir mesele olarak kabul edildi B)Kırsal kesimde yaşayan halkın yararla-nabilmesi için sağlık personeli artırıldı C)Türkiye’nin belli bölgelerinde ilk defa numune hastaneleri açıldı D)Sağlık personeli eğitim amaçlı yurt dışına gönderildi E)Bütçeden sağlığa ayrılan pay artırıldı
14. Yumuşama(detant) politikasının ortaya çıkmasında etken olan,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kore Savaşı B)NATO’nun kurulması C)Eski sömürge ülkelerinin bağımsızlık arayışı D)Konvansi-yonel silahlardan nükleer silahlara geçiş E)İsrail’in kuruluşu
15. Aşağıdakilerden hangisi;Nükleer Silahların Sınırlandırılması sürecine dahil değildir?
A)1963’de ABD,SSCB ve İngiltere arasında Nükleer Denemelerin Kısmen yasaklanması anlaşması imzalandı B)ABD,SSCB ve İngiltere’nin 1963’deki antlaşması,nükleer deneme yarışını durdurdu C)1969’da ABD-SSCB arasında Helsinki’de Stratejik Silahların sınırlandırılması(SALT-I) görüşmeleri başladı D)SALT-I’de sadece savunma füzelerinin sınırlandırılması kararlaştırıldı E)SALT-I ile sorunların barışçı yollardan çözümü süreci başlatıldı
16. I. Doğu Bloku ülkeleri;Avrupa’da güvenlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla önerdiler
II. Bloklara arası bazı sorunların çözümlenmesi üzerine;batılı ülkeler olumlu karşıladılar
III. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı toplandı
IV. Uzun görüşmelerden sonra uluslar arası ilişkilerde barış ve işbirliği kararı alındı.
Yukarıdakilerden hangileri;Helsinki Konferansı adıyla anılan bu sürece dahildir?
A) I ve II B) II ve IV C) II ve III D) I ve IV E) I,II,III ve IV
17. Aşağıdakilerden hangisi;Küba Buhranı’nın çözümüne sebep olmuştur?
A)Batı Blokunun,Doğu Blokunun baskısından çekinmesi B)ABD ve SSCB’nin karşılıklı olarak restleşmeleri C)Türkiye’deki ABD’ye ait füzelerin sökülmesi konusunda,ABD’nin SSCB’ye söz vermesi D)Küba’nın ABD isteklerine boyun eğmesi E)SSCB’nin,ABD’nin tehditlerinden çekinmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi;Vietnam Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A)SSCB ve Çin,ABD ile politik yakınlık yaşamaları antlaşmanın imzalanmasında etkili oldu B)Antlaşmaya göre ABD kuvvetleri Vietnam’ın bir bölümünden çekilecek,Güney Vietnam ABD kontrolünde olacaktı C)Esirler karşılıklı geri verilecekti D)Vietnam uzun yıllar bitki yetişmeyecek duruma gelmişti E) Ülke Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı
19. I. Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların ana sebebi Keşmir meselesidir
II. Hindistan,Keşmir topraklarının kendisi için kutsal olduğundan dolayı hak iddia ediyordu
III. Pakistan ise,halkın çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı,Keşmir’in kendi hakkı olduğunu belirtiyordu
Yukarıda Keşmir Meselesi ile ilgili sıralananlardan hangisi doğru değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi;SSCB’nin Afganistan’ı işgaline karşı gösterilen tepkiler içerinde yoktur?
A)Bir çok devlet tarafından kınandı B)Çin ve Pakistan konuyu BM’ye taşıdı C)ABD,SSCB ile yaptığı SALT-II Antlaşması’nı onaylayarak SSCB’nin işgalden vazgeçeceğini düşündü D)Afgan halkı,Sovyet işgali karşısında direnişe geçti E)ABD,Afgan Mücahitlerine yardım etti

NOT:Her sorunun cevabı 5 puandır

CEVAPLAR

A
1.A -2.C-3.E-4.D-5.B-6.D-7.C-8.C-9.C-10.A-11.E-12.C-13.C-14.C-15.E-16.B-17.A-18.B-19.D-20.E

B
1.C-2-E-3.C-4.B-5.D-6.D-7.A-8.E-9.A-10.B-11.C-12.A-13.C-14.D-15.B-16.E-17.C-18.B-19.B-20.C www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

40 + = 47

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.