11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

  2015-2016  EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI ………….. ANADOLU LİSESİ 11. SINIF                            

SEÇMELİ TARİH  1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA

B

ADI-SOYADI:                                                                                                                                                                                                                     SINIF:         NO:

SORULAR

1-Osmanlı Devletinde siyasi partiler ilk kez aşağıdakilerin hangisi ile kurulmuştur?

a-Sened-i  İttifak                      b-Tanzimat Fermanı

c-Islahat Fermanı                     d- I. Meşrutiyet

e- II. Meşrutiyet

2-Osmanlı Devletinde çıkan 31 Mart olayı aşağıdakilerden hangisi desteklememiştir?

a-Avcı Taburları                         b-Hareket Ordusu

c-Serbesti Gazetesi                   d-Volkan Gazetesi

e- Ahrar Fırkası

3-Yeni Türk devletinde kadınlara;

-1930’da Belediye seçimlerine katılma,

-1933‘de Muhtarlık seçimlerine katılma,

-1934’te milletvekili seçme seçilme hakkı verilmiştir.

Kadınlara verilen bu haklar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

a-Kadınlar ile erkeklerin sosyal alanda eşit olmasını sağlamak

b-Kadınlara haklar vererek Avrupa’ya hoş gözükmek

c-Kadınların bu haklar ile meslek sahibi olması amaçlanmıştır

d-Kadınların siyasi alanda aktif olmalarını sağlamak

e-Kadınların özgür olmalarına yardımcı olmak

4–  I.-Sert iklim şartları

II.-Elverişsiz toprak yapısı

III.-Sıcak denizlere göç etme isteği

IV.-Çin Baskısı

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerine neden olmuştur?

a-I-II                           b- II-II                      c- I-II-III

d- I-II-IV                        e- II-III-IV

5-Aşağıdaki Orta Asya toplum yapısı ile ilgili kavram ve tanımlarından hangisi yanlıştır?

a-Anne-ülüş       b-baba-kang          c-çadır-keregü

d-Düğün yemeği-Türün              e-çeyiz-eğne 

6–   I.-Balbal  II.-Kurgan  III.-Yuğ

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri Orta Asya Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunu kanıtlar?

a-I                                  b-I-II                             c-I-III

d-II-III                       e-I-II-III

7-Aşağıda verilen devlet ve benimsediği dinler arasında hangisi yanlıştır?

a-Hun-Göktanrı                   b-Bulgarlar-Hristiyanlık

c-Hazarlar-Musevi               d-Peçenekler-Zerdüştlük

e-Karluklar-İslamiyet

8-Tutmaç-keşkek-sucüv-bulamaç aşağıda verilenlerden hangisine aittir?

a-Çalgı    b-Yönetici    c-Yemek   d-Sanat    e-Silah

9–   I.-Veziriazam     II-Kazasker  III-Kadı

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri Osmanlı yönetici sınıflarından İlmiye sınıfına mensuptur?

a-I               b-II         c- I-II             d-I-III           e-II-III

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Lonca teşkilatının görevlerinden değildir?

a-Fiyat tespiti yapmak

b-Lonca üyelerine kredi vermek

c-Esnaflar arasında hammaddeyi adil paylaştırmak

d-Kaliteli mal üretilmesini sağlamak

e-Yabancı tüccarlara dükkan açma belgesi vermek

 

11-Osmanlı Devletinde ‘ben tebaamın Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, Musevi olanları havrada görmek isterim’ sözünü söyleyen padişah kimdir?

a-II. Osman              b-IV Murat             c-II Mahmut

d-Abdülmecit                        e-Abdülaziz

 

12-Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faydalarından değildir?

a-Gerektiğinde vakıf haklarını devretmek

b-Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetleri belirlenmesi

c-Özellikle kuruluş döneminde iskan faaliyetlerinde bulunma

d-Ulaşım için gerekli yol, kervansaray, han yapımını gerçekleştirme

e-Sosyal devlet anlayışını gerçekleştirme 

13-Osmanlı devletinde köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş, hastaların iyileştirilmesi borçluların borcunun ödenmesi gibi görevlileri üstlenmiş olan vakıf hangisidir?

a-Avarız vakfı       b-Ağnam vakfı       c-Ahali vakfı

d-Ahrar vakfı             e-İspenç vakfı

14-18 ve 19 yy değişmeler ve yapılan ıslahatlar ile kadın hakları konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde ilk Osmanlı kadın hakları savunucusu kim olmuştur?

a-Halide Edip Adıvar                b-Fatma Aliye

c-Latife Hanım                         d-Afife Jale

e-Sabiha Gökcan

15-  I- II. Abdülhamit tarafından kurulmuş

II-ilk çocuk hastanesi

III-1922’de Şişli çocuk hastanesi adını almış

Yukarda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a-Darüşşafaka              b-Hamidiye etfal hastanesi

c-Darülaceza                d-Hilali ahmer

e-Darüleytam

16-Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinde eğitim alanında yapılan yeniliklerden değildir?

a-Tevhidi tedrisat kanunu

b-Takvim saat değişikliği

c-Türk dil kurumu kurulması

d-Türk tarih kurumunun açılması

e-Harf inkılabı

17-İlk Türk devletlerinde siyasi ve sosyal yaşamı düzenleyen kurallara aşağıdakilerden hangisi denirdi?

a-Kanun   b-Anayasa   c-Berat      d-Töre    e-Buyruk

18-İlk Türk devletlerinde yazılı hukuk kuralları ilk kez hangi devlet zamanında yapılmıştır?

a-Hazarlar            b-Karahanlılar         c-Göktürkler

d-Hunlar                    e-Uygurlar

19-Aşağıdakileden hangisi Türk İslam devletlerinde şeri hukukun kaynaklarından değildir?

a-Sahabe                b-Kuran-ı Kerim           c-Kıyas

d-Sünnet                        e-İcma

20–    I.-Uçmağ      II.-Tamu    III.-Kam

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi yada hangileri Orta Asya Türk devletlerinin dini ile ilgilidir?

a-I              b-II         c-I-III         d-II-IIII            e-I-II-III

              BOŞLUK DOLDURMA

21-Orta Asya Türk devletlerin kağanın çadırında kurultay ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yere __________________denir.

22-Orta Asya’da ilkbaharın gelişi olarak kutlanan, baş ay, yeni gün olarak kutlanan güne ________ _________ denir.

23– Hazar devletinde aynı anda kilise, cami, sinegog bulunması ve insanların özgürce ibadetini yapabildiği döneme______________________________________________________denir

24-Sosyal yardımlaşmada devlete yardım eden ahlak ve mesleği birleştirmiş teşkilata______________________denir.

25-Büyük Selçuk devletinde ilk darülşifa _______________tarafından kurulmuştur.

26-Tarihin ilk kanunları ___________________ kanunlarıdır.

27-Osmanlı yönetici sınıfları arasında devletin bürokrat kısmını oluşturan maliye ve yazı işleri ile uğraşan sınıfa__________________________denir

28-Osmanlı devletinde tüccarlardan alınan ithalat vergisine____________________denir

29-Osmanlı devletinde fertlerin sınıflar arası geçişlerden faydalanıp statüsünün değişmesine ______________________denir.

30-Osmanlı devletinde vakıflara vakfedilen mala ____________________denir.

NOT: İlk 20 soru 4 puan boşluk doldurmalar

 2 puandır.BAŞARILAR

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Esra dedi ki:

    Ya bunların cevapkarını nerden bulabiliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

26 + = 31

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.