11.sınıf inkılap tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR
A GURUBU
1. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi

2. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini ortak sömürge alanı olarak gördüklerini açıkça gösterir?

A) Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan’a bırakılacaktır.
B) Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına gecenler tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklar.
C) Osmanlı ordusu 50700 kişiden oluşacak.
D) Boğazları içinde Türk temsilcinin olmadığı bir komisyon yönetecek.
E) Galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfuz bölgeleri kurabilecek.

3. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek, Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.

İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?

A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
C) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür

4. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

A) TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B) Türk halkının morali yükselmiştir.
C) İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapılmıştır.
E) İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.

5. İtilaf Devletleri’nin, Lozan Konferansı’na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırma
B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma
D) Vahdettin’i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

6. Birinci İnönü Muhaberesi kazanılınca TBMM’nin kendine olan güveni artmış. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ( ilk anayasa ) ve İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yeni bir devletin kuruluşundaki gelişmelerin
B) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin
C) Milli birlik ve beraberlik için milli marşın öneminin
D) Yeni bir rejime geçildiğinin
E) Türk halkının milli davaya olan bağlılığının

 

7. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Musul
D) Kapitülasyonlar
E) Batı Trakya

8. Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan ancak Cumhuriyete karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cumhuriyet Halk Fırkası
B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C. Serbest Cumhuriyet Fırkası
D. İttihat ve Terakki Fırkası
E. Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası

9. -31 Mart isyanı
—Şeyh Sait isyanı
—Menemen isyanı
Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi
D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanının sonuçlarından biri değildir?
A) Devlet yönetimi laikleşmiştir.
B) Rejim kargaşası ortadan kalkmıştır.
C) Hükümeti, Başbakan kurmaya başlamıştır.
D) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olmuştur.
E) Kabine sistemine geçilmiştir.

11. İtilaf devletlerinin Londra Konferansını toplamaktaki başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Antlaşmasını biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek
B) TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasında ikilik yaratmak
C) TBMM Hükümetinin öne sürdüğü barış koşullarını görüşmek
D) Yeni Türk Devletinin haklarını onaylamak
E) Yunanlılara gerekli askeri desteği sağlamak

12. Lozan Konferansı’nda görüşülen bazı sorunlar şunlardır;
I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Boğazlar sorunu
III. Osmanlı borçları
IV. Musul sorunu
V. Nüfus mübadelesi
Bu sorunlardan hangilerinin İtilaf Devletleri’nin genelini ilgilendirdiğini söyleyemeyiz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) IV ve V
E) III ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye hareketinin sağladığı yararlardan biri değildir?
A. Millete mücadele bilinci aşıladı
B. Her gücün milletten geldiği düşüncesinin yerleşmesine katkıda bulundu
C. TBMM’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında etkili oldu
D. TBMM hükümetine zaman kazandırdı
E. Yunanlıların yurttan atılmasını sağladı

14. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?
A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
B) İstanbul Hükümeti’nin
C) Merkezden yönetimin
D) Ülkedeki egemenlik anlayışının
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

15. Yeni türk devletini resmen tanıyan devletlerden ilk ikisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sovyetler birliği-Fransa
B) Fransa-İngiltere
C) Sovyetler Birliği-İtalya
D) İtalya-Fransa
E) Sovyetler Birliği-İngiltere

16. Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan’a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
—Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen¬dirmesinin engellenmesi
—Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as¬keri durumunu denetlemesi
Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
I. Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
II. Yunanistan’ı gözetmişlerdir.
III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

17. Kurtuluş Savaşı döneminde Türk vatanının milli sınırları Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Misak-ı Milli
C) Amasya Görüşmeleri
D) Erzurum Kongresi kararları
E) Sivas Kongresi kararları

18. Mustafa Kemal ,
I. Ateşkes hükümlerine uyulmaması
II. İşgallerin, İtilaf Devletleri nezdinde proesto edilmesi
III. Yurtta direniş azminin yaygınlaştırılması
IV. Halkın sesini her fırsatta duyurulmasını
Sağlamak amacıyla verdiği emirler ilk kez aşağıdakilerden hangisinde duyurulmuştur?
A) Havza Genelgesi
B) İstanbul’un işgali sonrasında
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi öncesinde
E) Sivas Kongresi sonrasında

19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Grubu
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Reddd-i İlhak Grubu
D) Vahdet-i Milliye Grubu
E) Müdafa-ı Hukuk Grubu

20. İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve yöresini hangi savaştan sonra terketmeye başlamışlardır?
A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Kütahya ve Eskişehir Savaşları
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

21. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile
I. Batı Trakya
II. Doğu Trakya
III. Ege Adaları
Yörelerinden hangilerinin geleceği kesinlikle belirlenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
22. I.Doğu Anadolu Bölgesi’nde bozulan huzuru sağlamak amacı ile Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılmıştır.
II. İstiklâl Mahkemeleri tekrar kurulmuştur.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik ilk isyan bastırılmıştır.
IV. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır.

Şeyh Sait ayaklanmasının yukarıdaki sonuçlarından hangileri Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarısızlığa uğramasında etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I,II ve III
D) I ve IV E) II ve III

23. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal’i seçmesi
C) Kongre’ye katılan üyelerin ittihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

24. Erzurum Kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” karan alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

25. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümeti tarafından, milli mücadeleye karşı mücadele eden Ahmet Anzavur’un ordusuna verilen addır?

A) Kuvayı Seyyare
B) Kuvayı Milliye
C) Kuvayı Muhammediye
D) Kuvayı Seyyare
E) Hareket Ordusu

26. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen ayaklanmalar karşı TBMM bir takım önlemler alma gereği duymuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?

A) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Takrir-i Sükûn Kanunu
D) Şeyhülislam fetvasına karşı fetva yayınlanması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

27. I. Mebuslar Meclisi’nin kapatılması
II. Misak-ı Milli’nin kabulü
III. İstanbul’un resmen işgali
IV. TBMM’nin açılması

Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulursa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) I-III-II-IV B) III-II-I-IV C) II-III-I-IV
D) IV-I-III-II E) IV-III-II-I

28. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongre ye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü er almıştır.

Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. gizli maddeleri olma,
III. birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir? (2003 ÖSS)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

29. Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı “Adli idare Beyannamesi’nde, TBMM Hükümeti’nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti’nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,
II. Türkiye’nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği

görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? (2003 ÖSS)

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II E) II ve III

30 Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.

Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? (1999 ÖSS)

A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
C) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

31. Anlaşma Devletleri,
I. 1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti’nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II. 1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır.

Bu iki durum, 1921 den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletleri’nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir? (1999 ÖSS)

A) Sevr Antlaşması’nın geçerliği
B) Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı
C) Anadolu Hareketi Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
D) TBMM’nin gücü
E) Konferansa katılacak taraflar
32. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? (2007 ÖSS)

A) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
B) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

33. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? (2007 ÖSS)

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin
C) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun

34. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklinde bir madde yer almıştır. Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

35. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli’yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri’nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

36. Birinci TBMM’de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) TBMM’nin yetkilerini artırmak
B) .Kurtuluş Savaşı’nın yönetimini kolaylaştırmak
C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek
D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak
E) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni uygulamak

37. 12 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.
Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?
A) İtilaf Devletleri’yle işbirliği içinde olduklarını göstermek
B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak
C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek
D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak
E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak

38. Mustafa Kemal’in 7-8 Ağustos 1921’de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bazı maddeleri şunlardır:
– Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak
– Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak
– Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak
Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
II. TBMM tarafından yayınlanmıştır.
III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız III E) I ve III
39. Kuvay-ı milliye birliklerinin;
I. Halktan kanunlara aykırı olarak yiyecek ve eşya almaları
II. Suçlu gördüklerini kendilerine göre cezalandırmaları
III. TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaları bastırmaları
Girişimlerinden hangileri merkezi otoriteyi sarsıcı etkiye sahip olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

40. Türkiye, Musul sorununun devam ettiği dönemde çıkan Şeyh Sait isyanının önlenmesine ağırlık verilmiştir.
Buna göre Türkiye’nin,
I. Yeni rejimin ve inkılapların korunması
II. Devlet otoritesinin sağlanması
III. Toplumsal birliği bozucu faaliyetlerin engellenmesi
durumlarından hangilerine öncelik verdiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I,II ve III

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2 Responses

  1. BURÇİN dedi ki:

    Cevaplarıda eklerseniz sevinirim yada mailime gönderin

  2. emel dedi ki:

    cevapları yok mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

38 − = 30

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.