11.sınıf hadis 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013-2014

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı SİLİFKE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  HADİS DERSİ

11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

A) AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ KULLANARAK CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI TAMAMLAYINIZ ( 10 puan)

 

“esbab-u vürudi’l-hadis”        “adalet”           “Muhtelif’ul-Hadis”       “zabt”            “metin”

 

  1. Görünüşte içerikleri birbirine zıt görünen ancak dikkatle incelendiği zaman bir çelişkinin olmadığı anlaşılan

hadislere …………………………………………denir.

2. Ravinin duydğu sözü iyi muhafaza etmesine ……………………..denir.

3. Senedin kendisinde son bulduğu hadisn asıl kısmına ……………………denir

4. Hadis rivayet eden kişinin güvenilir olmasına …………………………denir.

5. Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarının hangi sebeplere dayandığını araştıran , hadislerin söyleniş sebepleri

anlamına gelen geleneksel hadis ilmine ……………………………………………..denir.

 

B) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERE DOĞRU- YANLIŞ İŞARETİ KOYUNUZ. (10 Puan)

(         )  “Garibu’l-hadis” hadis metinlerinde yer alıp anlaşılması zor olan kelimelerin ve kavramların doğru

anlaşılmasına hizmet eden bir ilim dalıdır.

(         )  Birbiriyle çelişkili olan hadislerden biri Hz. Peygambere ait olmayabilir. Eğer birbiri ile çelişen iki

hadisten biri Kur’an , sünnet, akıl ve tarih gibi kıstaslardan herhangi birine ters düşüyorsa bu

hadislerin arasını uzlaştırma gibi bir çaba gösterilmez ve o hadis “sahih” kabul edilmez.

(         ) Hadis metinlerinin başında yer alan hadisi kimlerin naklettiğini gösteren isimler zincirine senet denir.

(        ) Hadis ve sünneti doğru anlayarak Hz. Peygamberin amacını kavramaya “fıkhu’l-Hadis” denir.

(       ) Kur’an bizlerden Hz. Muhammedi örnek almamızı değil taklit etmemizi istiyor
C) VERİLEN KELİMELERİN TANIMINI YAPINIZ. ( 20 puan)

İslam alimleri , dinin anlaşılmasında ve yorumlanmasında hadis ve sünneti üç kısımda ele almışlardır . Diğer ikisini yazınız ? Hadiste Yerellik ve Evrensellik  kavramları hakkında bilgi veriniz ?
1.Kur’an doğrultusunda hüküm getiren ve onun hükümlerini teyit eden sünnet. 

D) AŞAĞIDAKİ HADİS meallerinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız(20)

1-  Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır ?

A) “Hile yapan bizden değildir”

B) “ Her (meşru ve) güzel iş sadakadır.”

C) “Biriniz sırtüstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.”

D) “Doğru olunuz , doğruluğa yöneltiniz.”

E) “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız?

2-  Aşağıdakilerden hangisi “Ravinin zabtı” ile ilgili tenkit noktalarından biri değildir?

A) Kesrettu’l-Galat (Ravinin rivayetinde çokça hata yapması

B) Fartu’l-Gafle (Ravinin gaflet göstermesi)

C) Suu’l-Hıfz (Ravinin hafızasının zayıf olması)

D) Vehm (Ravinin çokca yanılgıya düşmesi)

E) Kizbu’r-Ravi (Ravinin rivayetinde yalancılığı)

 

   3-  Aşağıdakilerden hangisi “Ravinin adaleti” ile ilgili tenkit noktalarından biri değildir?

A) Muhalefetu’s-Sikat (Ravinin sika ravilere ters düşmesi

B) Fısku’r-Ravi (Ravinin günahkar olması)

C) Bid’atu’r-Ravi (Ravinin bid’at ehlinden olması)   

D) İttihamu’r-Ravi bi’l-Kizb(Ravinin yalancılıkla itham edilmesi)

E) Cehaletu’r-Ravi (Ravinin özelliklerinin bilinmemesi)

    4- Aşağıdakilerden hangisi “hadis metninin dilinin tutarlı olması” ilkesiyle çelişir ?

A) Metnin kulağı tırmalamaması.

B) Metnin dil bilgisi kurallarına uyması

C) Metnin anlaşılır olması

D) Metnin akla uygun olması

E) Metnin abartılı olması

   5- Kur’an-ı Keri,m’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz ?

A) Yeme, içme ve giyim tarzı

B) İnsanlar arasından seçilmiş olması

C) Yüce bir ahlak sahibi olması

D) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması

E) Müminlere çok merhametli olması

   6- Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimlerinden birisi değildir?

A)Garibu’l-Hadis ilmi          B) Mevzu  hadis  ilmi

C) Fıkhu’l-hadis ilmi            D) Muhtelifu’l- hadis  ilmi

E) Esbabu’ vurudi’l- hadis  ilmi

    7- Aşağıdakilerden hangisi adil bir ravide aranan özelliklerden birisi değildir?

A)Takva sahibi olması          B) Akıllı olması

C) Kuvvetli olması               D) Buluğa ermiş olması

E) Müslüman olması

8- Aşağıdakilerden hangisi zabt sahibi bir ravide aranan  özelliktir ?

A) Çok konuşması                B) İyi giyinmesi

C) Zengin olması                   D) Şakacı olması

E) Ezberinin kuvvetli olması

www.sorubak.com

 

                           BAŞARILAR DİLERİM                           

                                                                                                                                             İsa OĞAN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


62 + = 69

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.