Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf 2.dönem 3.türk edebiyatı yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Adı-Soyadı:                                                           Sınıf-No:

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ 11/SA SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A)      Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

B)       Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C)       Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D)      Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E)       Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir?

A)      Eski Şiirin Rüzgarıyla

B)       Kendi Gök Kubbemiz

C)       Süleymaniye Kürsüsünde

D)      Siyasi ve Edebi Hatıralarım

E)       Eğil Dağlar

 

3. …..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)      Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Reşat Nuri Güntekin

B)       Ahmet Mithat Efendi- Falih Rıfkı Atay- Reşat Nuri Güntekin

C)       Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay

D)      Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Falih Rıfkı Atay

E)       Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?

A)      Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.

B)       Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.

C)       Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.

D)      Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

E)       Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?

A)      Bir Tereddüdün Romanı

B)       Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)       Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu

D)      Kendi Gök Kubbemiz

E)       Fatih-Harbiye

 

6. 1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.

Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak  bozuklukları konu edinir.

Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?

A)      Peyami Safa — Halide Edip Adıvar

B)       Peyami Safa – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)       Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)      Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar

E)       Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)      Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.

B)       Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.

C)       Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.

D)      Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.

E)       Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.

 

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?

A)      Yusuf Ziya Ortaç

B)       Orhon Seyfi Orhon

C)       Enis Behiç Koryürek

D)      Falih Rıfkı Atay

E)       Halit Fahri Ozansoy

 

www.sorubak.com

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?

A)      Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.

B)       Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.

C)       Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.

D)      Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.

E)       Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

 

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören ………; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?

A)      Cenap Şahabettin — sembolizm

B)       Abdulhak Hamit — parnasizm

C)       Mehmet Akif — sembolizm

D)      Tevfik Fikret — parnasizm

E)       Ahmet Haşim — romantizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

A)      Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler

B)       Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

C)       Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya

D)      Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

E)       Sinekli Bakkal, Handan

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?

A)      Miskinler Tekkesi

B)       Miras

C)       Yalnızız

D)      Canavar

E)       Çağlayanlar

 

13. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A)      Yalnız Efe – Ömer Seyfettin

B)       Safahat- Mehmet Akif Ersoy

C)       Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı

D)      Fatih — Harbiye – Peyami Safa

E)       Çankaya – Halide Edip Adıvar

www.sorubak.com

14. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)      Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.

B)       Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.

C)       Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.

D)      Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.

E)       Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?

A)      Kızıl Elma

B)       Kaşağı

C)       Pembe İncili Kaftan

D)      Beyaz Lale

E)       Bahar ve Kelebekler

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A)      Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.

B)       Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.

C)       Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.

D)      Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.

E)       Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?

A)      Yaban

B)       Okun Ucundan

C)       Nur Baba

D)      Sodom ve Gomore

E)       Kiralık Konak

 

18. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A)      Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları

B)       Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Haristan ve Gülistan

C)       Mehmet Fuat Köprülü – Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar

D)      Orhan Seyfi Orhon – Peri Kızı ile Çoban Hikayesi

E)       Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi

 

19.Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i

Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi,

Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında

ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.

Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?

A) Cevdet Kudret                           B) Nihat Sami Banarlı

C) Mehmet Fuat Köprülü                                D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Vasfi Mahir Kocatürk

 

20.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)      Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.

B)       Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi

C)       Aruz vezninin kullanılması.

D)      Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.

E)       Nazmın nesre yaklaştırılması.

 

21.Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tevfik Fikret           B)  Halit Ziya Uşaklıgil     C)  Ömer Seyfettin                  D)  Hüseyin Cahit Yalçın      E)  Namık Kemal

22. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)      Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B)      Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C)      Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D)      Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E)       Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

 

23Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sanatçı özelliklerinden biri değildir?

A)      Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.

B)       Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.

C)       Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.

D)      Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.

E)       Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

 

24Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Servet – i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.
B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.
C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.
D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.
E) Ekrem’le Hamit’in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.

I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I. ve II.     B) IV. ve V.     C) III. ve IV.     D) II. ve III.        E) II. ve V.

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.

 

X   A     B      C     D     E     A     B      C     D      E
 1.  O     O     O     O      O14. O     O     O     O      O
 2.  O     O     O     O      O15. O     O     O     O      O
 3.  O     O     O     O      O16. O     O     O     O      O
 4.  O     O     O     O      O17. O     O     O     O      O
 5.  O     O     O     O      O18. O     O     O     O      O
 6.  O     O     O     O      O19. O     O     O     O      O
 7.  O     O     O     O      O20. O    O     O     O       O
 8.  O     O     O     O      O21. O    O     O     O       O
 9.  O     O     O     O      O22. O    O     O     O       O
10. O    O     O     O       O23. O    O     O     O       O
11. O    O     O     O       O24. O     O     O     O      O
12. O    O     O     O       O25. O     O     O     O      O
13. O    O     O     O       O   B  A  Ş  A  R  I  L  A  R        X

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Yorumlar
 1. melih diyor

  cevaplarrr

 2. melih diyor

  cevaplarını bilmek istiyorum cozdum ama emin değilim

 3. melih diyor

  cevap anahtarı var mı

 4. melih diyor

  cevapları anahtarı var mı