11.sınıf felsefe dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİNİN
ADI:
SOYADI:
NO: www.sorubak.com

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11/F SINIFI NOTU:
(A) FELSEFE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Aşağıdaki soruları doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 1 puan)
1-) Felsefe Bilgisi test edilebilir, doğrulanabilir bir bilgidir. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
2-)Epistemoloji varlığın ilk nedenlerini, ana maddeyi araştırır. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
3-) Metafizik bilgiler olgulara dayanarak açıklanamaz [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
4-) Etik, bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
5-)Felsefe Tarihinin kabul edilen ilk filozofu Thales’dir. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ

B—Aşağıdaki sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 1 puan)
1. Felsefi Düşüncenin gelişmesinin temelinde …………………………………………………………………. . …vardır
2. Felsefenin, düşünme üzerine düşünme olarak tanımlanması……………… bir bilgi olduğunun göstergesidir.
3. Doğru bilginin varlığını fayda ile temellendiren görüşe ………………………………………..adı verilir.
4.Felsefenin Yunanda ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri de………………………………………dır.
5.Felsefe sorularının diğer sorulardan farkı……………………………………………………………………………………….dır.
C-Tanımı yapılan ifadeleri karşılarına yazınız
1-Antik yunan mitolojisine göre Sisyphos’un cezası, tepeye her yaklaştığında aşağı düşen bir taşı, tekrar tepeye çıkarmasıdır.
Sisyphos ile filozofun kaderinin benzer olduğu söylenir. Bu benzerlik felsefenin hangi özselliğine göre kurulmuştur?
2- Aynı soruya birkaç farklı yanıt verilebilir. Bu durum, filozoflar için doğal hatta neredeyse zorunludur.”
Bu durum felsefi bilginin hangi özelliği ile ilgilidir
3- Ankara ile İstanbul’un arası kaç kilometredir.” diye sormak felsefi bir problem değildir. Buna karşılık “uzaklık nedir” sorusu felsefi problemdir. Bu açıklama felsefi soruların hangi özelliğini dile getirir?
4) . A. Comte, algılanamayan varlıklara, deney ve gözlemle ulaşılamayan bilgilere güvenilemeyeceğini savunmuş, ruhun ve tanrının varlığı gibi konuların bilinemeyeceğini felsefenin bu tür içerikten arındırılması gerektiğini ileri sürmüştür.
A. Comte, bu iddiaları Felsefenin hangi alt dalına eleştiri niteliğindedir?
5-“Eğer her şeyi doğuştan bilseydik, bir dede torunundan daha fazla şey bilmezdi’ ’savı
A) hangi görüşü eleştiriyor

 

6- Bir insan etkinliği olarak felsefe, insan için bir ihtiyaçtır. Soru
Sormadan, merak etmeden, düşünmeden yaşayamayan insan felsefeye Her zaman ihtiyaç duyacaktır Bu açıklama hangi felsefe sorusuna yanıt niteliğindedir?
7)Felsefenin Var olan Her şeyi konu edinmesi hangi özelliğe sahip olduğunun göstergesidir?

8) Zamanda ve mekânda var olanların tümüdür. Yani nesnenin kendisidir. Tanımı yapılan kavramı yazınız?

9) herkesin üzerinde birleşebileceği bir bilginin olamayacağını savunan görüşe ne ad verilir?
10)Sokrates bilginin doğuştan olduğunu temellendirmek için hangi yöntemi uygulamıştır.
11) Tüm bilgi türlerinin ortaya koyduğu sonuçların, belli bir yorumla bir bütün halinde açıklanması” felsefi bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?
12) “Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan, insan zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve tüm bilgilerimizin duyum ve tecrübelere dayalı olarak elde edildiğini savunan felsefi akım” hangisidir?
13) . Platon’un dünyası somut nesnelerden değil matematiksel nesnelerden oluşur. Bu dünyaya fiziksel yoldan değil akıl yoluyla ulaşabiliriz.
Buna göre, Platon’un aşağıdakilerden hangisini savunması beklenir?
A) Gerçeğin bilgisine ulaşılamaz.
B) Bilginin kaynağı duyumdur, deneyden gelmeyen bilgi yoktur.
C) İnsan zihni başlangıçta boş bir sayfa gibidir.
D) Gerçek bilgi ancak zihinsel etkinlikle elde edilir.
E) Bilmek için inanmak gerekir.
14) . Sofistler doğa konusundan çok insana ve topluma yönelmişlerdir. Ama yine de mutlak ve değişmez olan ile “değişen” arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Temel olarak bilginin kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma ve insandan insana değiştiğini söylemişlerdir Buna göre, Sofistler’ in bilgi anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bilgi anlayışları rölatiftir.
B) Felsefi düşünceleri dogmatiktir.
C) Ana varlık sorununu konu edinmişlerdir.
D) Nesnel bilgilerin olduğunu savunmuşlardır.
E) Bilginin kaynağı olarak sezgiyi kabul etmişlerdir.
15) Felsefe, belli türden sorular sormakta ve bunlara yanıtlar aramaya çalışmaktadır. Bu sorular günlük yaşamda karşılaşılan türdeki sorulardan farklıdır.- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorularından biri değildir
A) Varlık nedir?
B) Güzel nedir?
C) İnsan için en üstün iyi nedir?
D) Ay’ın Dünya’ya uzaklığı ne kadardır?
E) İdeal bir toplum düzeni ne olabilir?
16) “Mevcut verilerden yola çıkarak, gelecekte ortaya çıkabilecek olayları tahmin etme” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
a) Paradigma
b) Tümdengelim
c) öndeyi
d) Determinizm
e) Hipotez
17) Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özellikleri arasında sayılamaz?
a) Duyularla elde edilmesi
b) Sezgiye dayanması
c) Düzenli ve sistemli olması
d) Günlük yaşama anlam yüklemesi
e) Kesin olmaması
18) . İnsan yaşamında önemi ve değeri farklı birçok bilgi türü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilgi türlerinin farklılığının sebeplerinden biri olamaz?
a) Farklı yöntemlerle elde edilmeleri
b) Bilgi edinme araçlarının farklılık göstermesi
c) Obje- süje arasındaki bağın farklı yollarla kurulması
d) Elde ediliş biçimlerinin değişiklik göstermesi
e) İnsanın bilinçli bir varlık olması
19) Aşağıdakilerden hangisi bilim adamından çok filozofa ait bir özelliktir?
a) Gözlem ve deneyler yapmak
b) Varsayımlar oluşturmak
c) Sınırları belirli bir alandaki olaylar grubunu incelemek
d) Doğa olaylarını incelemek ve bunlardaki neden sonuç bağını saptamak
e) Varlığın bütününe yönelik temel bilgiye ulaşması
20) Temellendirme, ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe bulma işlemidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki yargılardan hangisi temellendirilmiştir?
A) Çocuklar sevgi ister.
B)Dershaneler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası oldu.
C)Arabayı dikkatli kullanmalısın.
D) Dersleri iyi dinlediğinden sınavı kazandı.
E) Bu yaz çok sıcak geçti.

21) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel bilimler için söylenemez?
A) Doğa olaylarıyla ilgilenmezler.
B) Temel metot olarak tümdengelimi kullanırlar.
C) Olguları konu edinmezler
D) Deney en önemli veri kaynağıdır.
E) Zaman ve mekândan bağımsız konularla ilgilenir

 

22. “Bilimde bulgu kadar o bulguya nasıl ulaşıldığı da önemlidir.” Yargısı, aşağıdakilerden en çok hangisinin önemini vurgulamaktadır?
a) Bilimsel doğruluğun b) Bilimsel kuşkunun
c) Bilimsel yöntemin d) Bilimsel hoşgörünün
e) Bilimsel gelişmenin

23. Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?
a) Gerçekten güzel ya da çirkin diyebileceğimiz bir şey yoktur
b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
d) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek yeti akıldır
e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez

24 Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin görüşleri içinde yer almaz?
a) Olayları yönetenin doğa kanunları olduğu savunulur
b) Yaşanılan çağda tek yol gösterici bilimdir
c) Yalnızca olguların güvenilir bilgisine ulaşılır
d) Deney ve gözlemler yolu ile güvenilir bilgiler elde edilir
e) Doğa olayları soyut güçlerle açıklanır

25) Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğunu savunur?
a) Rasyonalizm
b) Septisizm
c) Pozitivizm
d) Empirizm
e) Pragmatizm

26) Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?
a) Bilginin kaynağı akıldır
b) Bilmek hatırlamaktır
c) Doğru bilgi mümkündür
d) Bilginin kaynağı duyumlardır
e) Doğuştan gelen bilgi vardır

27) Aşağıdakilerden hangisi “bilginin kaynağı” ile ilgili bir soru değildir?
a) Bilgi nasıl meydana geliyor?
b) Bilginin yaşamdaki yeri ve önemi nedir?
c) Suje-obje bağlantısı ne aracılığı ile kurulabilir?
d) Bilgi doğrudan doğruya aklın ürünü müdür?
e) İnsanın bilgi yetileri değişir mi?

28) “Tüm bilgi türlerinin ortaya koyduğu sonuçların, belli bir yorumla bir bütün halinde açıklanması” felsefi bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Akılcı olma
b) Eleştirel olma
c) Birleştirici olma
d) Evrensel olma
e) Rasyonellik

29.) Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar. Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) İdea
B) Diyalektik
C) Biçim
D) Yokluk
E) Fenomenoloji
30)İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales suyu, Anaksimenes havayı, Herakleitos ateşi göstermiştir.”
Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales, Anaksimenes ve Herakleitos’ un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?
A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme
B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma
C) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama
D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme
E) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama
NOT: Tek kişilik eğlence olması dileğiyle. Başarılar
Sevim hazar

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1 Response

  1. nihat dedi ki:

    soruların cevaplarına nerden bakabiliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 60 = 64

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.