11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 ………………..ANADOLU LİSESİ 2.DÖNEM 2.FELSEFE SORULARI
1.Aşağıdaki tanımları yazınız.(10p)
Birey:

Bürokrasi

Meşruiyet:

Hedonizm:

Liberalizm:

2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(22p)
-Doğru bilginin ulaşacağına kuşkuyla bakan felsefe denir.
-Tabula Rosa ya ait felsefi görüştür.
-A. Comte epistemolojide yi savunarak felsefenin bilimselleşmesini istemiştir.
-Varlığın ‘öz’lerden oluştuğu savunan görüşe ı denir.
-Platon ontolojide iken epistemolojide idi.
– insan eylemlerinde onu kısıtlayan, davranışlarını sınırlayan hiçbir engel yoktur.
– ‘Kötülük bilgi eksikliğindendir.’ demiştir.
– güzelliği tartışan disiplindir.
– ortak estetik yargıları reddetmiştir.
– ‘İnsan insanın kurdudur’ diyerek devleti yapay bir varlık olarak görmüştür.
3.Aşağıdaki kavramları tek kelime ile açıklayınız(10p).
Politeizm:
Nihilizm:
Düalizm.
Pragmatizm:
Egzistansiyalizm:
4.Aşağıdaki cümlelerin doğru-yanlış biçiminde belirtiniz.(5p) ( )Felsefe akıl yürütme yöntemiyle sorgulayarak kesin sonuca ulaşır. ( )Ontoloji varlığın varlığı ve yapısıyla ilgilenen disiplinidir. ( )Egoizm evrensel ahlak yasasını kabul eder. ( )Deistler tanrıyı kabul eder. ( )Sosyalistler eşitliği kabul ederler.

5.Aşağıdaki ütopyaların kimlere ait olduğunu belirtiniz.(8p) -Medinetü’l Fazıla: -Güneş Ülkesi: -1984: -Yeni Dünya:
6.Siyaset felsefesi ile siyaset bilimin karşılaştırnız.(5p)

7.Size göre ideal bir toplum düzeni var mı?Siyaset felsefesinin kavramlarıyla belirtiniz.(10p)

8.’Devlet birey içindir.’ anlayışına sahip olan bir devletin özelliğini belirtiniz.(5p)

9.Bilimsel yöntemin özellikleri nelerdir?(5p)

10.Aşağıdaki testleri yandaki kutucuğa cevaplandırınız.(20p)
1-) Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilirler.
Parçada bilimin hangi özelliğinin üzerinde durulmuştur?
A)Öngörülülüğü B) Nesnelliği C)Birikimliliği D) Deneyselliği E)Akılcılığı
2-)” Bizim bu dünyadaki davranışlarımız isteğimize göre şekillenmez ; Çünkü üzerimizdeki baskı öyle davranmamıza neden olmaktadır, seçimlerimizi belirleyen şartlar bizde değil, dışımızdadır.” Diyen biri aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasın yapmış olabilir?
A) Liberteryanızm B)Otodeterminizm C)İndeterminizm D) Fatalizm E) Determinizm

3-) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”
Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hedonizm B)Egoizm C) Anarşizm D)Fayda ahlakı E)Sezgi ahlakı

4-) “Ben işime başlarken , üzerimdeki önlüğü çıkarır , düşüncelerimi kapıda bırakırım.” Diyen bilim adamı aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Pragmatizim B) Emprizm C) Rasyonalizim D) Bilim etkinliktir E) Bilim üründür

5-)I-Sanatta estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten’dir.
II-Sanat , estetik kavramını içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
III-Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koyar.dersimiz.com
IV-Sanatı oyun olarak gören filozof Schelling’dir
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?
A)I-III-IV B)I-III C)I-II-IV D)I-II-III-IV E)II-III-IV
6- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olandır. Bu mükemmelliği hayal gücünü ,yaratıcı yanını kullanarak sanatçı kendisi yaratı diyen …………………….
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Platon B) Croce C) Aristo D) Schiller E) Kant

7-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını tanrı tarafında verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.
-Liderde üstün niteliklerin var olduğunu inanılır ve sorgusuz itaat edilir.
Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?
A)Geleneksel B) Karizmatik C) Oligarşi D) Demokratik E)Aristokrasi

😎 Kuhn’a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn …………………….. olarak adlandırır.
Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?
A) Bilim etkinliktir B) Bilimsel devrim C) bilim üründür D) Paradigma E) Doğrulanabilirlik
9-) . ”Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir.” Diyen akılcı öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deizm B) Panteizm C) Teizm D)Teoloji E) Agnostisizm

10-)-İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.
-Yapılması istenmeyen ,değersiz, faydasız olan.
– Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.
-Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.
Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?
A)Vicdan B) Erdem C) Kötü D) Ahlak yasası E) Ödev

Başarılar Dilerim…

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görsel Halini İndirmek İçin Tıklayınız

“11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016” üzerine bir yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.