Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM TELAFİ YAZILI SORULARI (4)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI
COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM TELAFİ YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

A-AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ (2 P)

1-Kömür ………………çağda evlerin ısıtılmasında kullanılırdı.

2-Hollanda’da ………………..iklim görülür.

3-İngiltere’de akarsuların denize döküldüğü yerlerde……………….ler oluşmuştur.

4-Hindistan’da …………………………..bulunduğu KB kesimi seyrek nüfuslanmıştır.

5-……………..ve………………bölgeleri orman yangınları bakımından en hassas bölgelerimizdir.

6-Birden fazla fonksiyonun ön plana çıktığı bölgelere……………..bölgeler denir.

7-Ülkemizde deprem bakımından en tehlikesiz sahalar………..gölü’nün güneyi,…………….ovası ve……………….yarımadasıdır.

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ DOĞRU (D) YADA YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ (2 P)

1-( ) Turizm faaliyetleri özellikle II Dünya Savaşından sonra önem kazanmıştır.

2-( ) İskenderiye Feneri Orta Çağ’ın en ünlü deniz feneridir.

3-( ) Japonya,ABD ve Almanya’dan sonra dünyanın 3 büyük ekonomisidir.

4-( ) Hindistan’da yağış dağılışı büyük ölçüde yer şekillerine bağlıdır.

5-( ) Türk kültürü inancı,dünya görüşü,örf ve adetleriyle denizel etkinin izlerini taşır.

C-AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ (10 P)

1- Hindistan’ın yer şekillerini genel hatlarıyla açıklayınız?

2- Aral gölünün ortaya çıkardığı ekolojik felaketi, nedenleri ve sonuçlarıyla açıklayınız?

3- Arkansas nehri üzerinde gerçekleşen taşkınları önlemek amacıyla alınan önlemleri yazınız?

4- Aswan Barajı inşasından sonra ortaya çıkan gübreleme probleminin nedenini açıklayınız?

D-AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ (5 P)

1- Mezopotamya, Anadolu, Orta Asya ve Mısır’ ın Dünyanın en köklü kültür bölgeleri olmasında;
I – Su kaynaklarının varlığı
II – Yeryüzü şekilleri
III – Verimli tarım ovaları
IV – Deniz yollarına yakın olması
Faktörlerinden hangi ikisinin etkisi en fazla olmuştur?
A) I – IV B) II – III C) I – III
D) II – IV E) III – IV

2-Aşağıda taşların kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)İnsanoğlu taşları ilk kez mezolitik dönemde yontarak kullanmıştır.
b)İnsanlar taşları ilk olarak avcılık ve korunma amacıyla kullanmıştır.
c)Taşların kullanımı madenlerin de kullanımını doğurmuştur.
d)Taşlar günümüzde de önemini korumaktadır.
e)Neolitik çağda bazı taşların ticareti yapılmıştır

3-
I. Buhar makinesinin icadı ile
II.Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla
II.Hayvanların evcilleştirilmesiyle
Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi doğal kaynakların önemini artırmıştır?
a)Toprak-Akarsu-Ormanlar
b)Kömür demir-Ormanlar-Meralar
c)Su-Kömür demir-Meralar
d)Tarım toprağı-Akarsular-Madenler
e)Kömür demir-Akarsu-Meralar

4- Ülkemizde hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin büyük bir kısmı Doğu Anadolu Bölgemizde üretilmektedir.
Buna rağmen, üretilen enerjinin çok az bir kısmının bu bölgede tüketilmesinin temel nedeni nedir?
a)Sanayi tesislerinin az olması
b)Bölgede farklı enerji kaynaklarının kullanılması
c)Komşu ülkelerden enerji alınması
d)Yerleşmelerin az olması
e)İnsanların bilinçsiz olması

5- Madencilik ve maden işleme faaliyetleri hangi çağda önem kazanmıştır?
a)Kalkolitik b)Paleolitik c)Neolitik
d)Mezolitik e)Sanayi

6-
I. Gelişmişlik düzeyleri
II.Gelenek ve görenekleri
III.Kültürel yapıları
Yukarıdakilerden hangileri ülke ve bölge ölçeğinde doğal kaynakların kullanımındaki farklı uygulamaların nedenleri arasında sayılabilir?
a)Yalnız I b)Yalnız II c)II ve III
d)I, II ve III e)I ve III

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.