11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013-2014 ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ LİSESİ
11-TM/E SINIFI COĞRAFYA DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı:…………………………………
Sınıfı-No :………………………………..B
1. Aşağıdakilerden hangisi, tüketimin üretimi etkilediğini gösterir?
A) Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfusun artması
B) Sulama olanaklarının artmasıyla tarımsal verimin artması
C) Gelir düzeyinin artmasıyla birlikte tüketimin de artmaya başlaması
D) Taş kömürü yataklarının çevresinde metal sanayinin gelişme göstermesi
E) Yağ sanayinde mısırın kullanılmaya başlanmasının Çukurova’da mısır tarımını yaygınlaştırması

2.Bir ülkede nüfus miktarının yıllara göre sürekli azalması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünleri tüketim miktarını
B) Nüfus yoğunluğunu
C) Kişi başına düşen millî geliri
D) Yerleşme tiplerini
E) Demografik yatırımların miktarını

3.
Yıllar Dünya nüfusu
1800 980 milyon
1850 1.265 milyar
1900 1.650 milyar
1950 2.530 milyar
2000 6.060 milyar
Yukarıdaki tabloda 1800–2000 yılları arasında dünya nüfusunun değişimi verilmiştir.
Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Dünya nüfusu, 1800–2000 yılları arasında 6 kattan fazla artmıştır.
B) Dünya nüfusundaki en büyük artış 1950–2000 yılları arasında olmuştur.
C) Dünya nüfusunun hızlı artışında sağlık ve beslenme şartları etkili olmuştur.
D) Dünya nüfusu arttıkça yerleşme ve beslenme ihtiyacı da artmıştır.
E) 1850–1950 yılları arasında dünya nüfusu 2 kat artmıştır.

4.
I. Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları
II. Endonezya adaları
III. Akdeniz havzası
IV. Bengal körfezinin çevresi
V. Amazon havzası
Yukarıda verilen yerlerin hangisi dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir?
A)I B)II C)III D)IV E)V

5.

Yukarıdaki Dünya haritasında yayılış alanı gösterilen biyom ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yayılış alanında yağmur en önemli faktördür.
B) Bölgede uzun boylu otlar yayılış gösterir.
C) Fil, şempanze ve zebra en önemli hayvanlardır.
D) Kurakçıl orman ve çalılar yayılış gösterir.
E) Hayvanlar genellikle açık renkli ve kürklüdür.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede uygulanan nüfus politikaları üzerinde etkili değildir?
A) Gelişmişlik düzeyi B) Dini yapısı C) Nüfus artış hızı
D) Cinsiyet dağılımı E) Eğitim düzeyi

7. Çin’de ailelerin birden fazla çocuk yapmamaları istenmekte, birden fazla çocuğu olan ailelerden ek vergiler alınmaktadır. Buna karşılık Fransa’da ailelerin çok çocuk sahip olmaları devlet tarafından teşvik edilmekte, çok çocuklu ailelere çocuk yardımı yapılmaktadır.
Bu durum, Çin ve Fransa’nın aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?
A) Yüz ölçüm B) İklim koşulları C) Tarımsal üretim
D) Nüfus artış hızı E) Nitelikli iş gücü sayısı

8. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Yapılan araştırmalara göre başta insan kaynaklı faktörlerin etkisi ile günümüzdeki tür kayıpların geçmişe göre bin ile 10 bin kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir?
A) Akarsuların sanayi atıkları ile kirletilmesi
B) Orman arazilerine yerleşim alanlarının açılması
C) Sanayileşme ile hava kirliliği ve küresel ısınmanın artması
D) Tarım alanlarının bilinçsiz ilaç ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması
E) Volkanik patlamaların etkisiyle ormanlarda yangınların meydana gelmesi

9. Yerşekilleri ulaşımı etkileyerek üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerine etkide bulunur.
Yukarıda verilen haritada numaralandırılan yerlerin hangisi yada hangileri yerşekilleri nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde olumsuz etkide bulunmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)III ve V D)I ve II E)III ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Sermaye iktisadi bir varlıktır.
B) Sermaye üretimi oluşturur.
C) Sermaye sadece para ile ifade edilir.
D) Mal ve hizmet üretmede kullanılan kaynakların tümüdür.
E) Sermaye verimliliği artırır.

11. İnsanların tüketim faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moda B) Gelir düzeyi C) Reklam
D) Teknolojik gelişme E) Tanıtım

12.
I. Modern pazarlama teknikleri
II. iletişim ve haberleşmenin gelişmişliği
III. Tarımsal faaliyetlerin zenginliği
IV. Yer altı kaynaklarının zenginliği
Yukarıdakilerden hangileri bir bölgedeki tüketimi etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)II ve IV E) III ve IV

 

13. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki tüketimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) İnsanların temel ihtiyaçları
B) Tanıtım ve kitle iletişim araçları
C) Yer altı kaynaklarının zenginliği
D) Kişi başına düşen gelir düzeyinin ilerlemiş olması
E) Moda ve teknolojik gelişmelerin ilerlemiş olması

14. Toros Dağları’nın güney yamaçları, tarım ve yerleşme faaliyetleri açısından kuzey yamaçlara oranla daha elverişlidir.
Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgarların etkisi B) Bakının etkisi C) Yükseltinin etkisi
D) Ulaşım ağlarının etkisi E) Turizmin etkisi

15. Kar kalınlığının yeterli ve yerşekillerinin uygun olduğu alanlarda kış turizmi gelişmiştir.

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisi yada hangilerinde kış turizmi gelişmemiştir?
A)Yalnız I B)II ve III C)IV ve V D)I, II ve III E) I ve IV
16.
I. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu araziler tarıma uygundur.
II. Batı Akdeniz’de topraktaki kireç oranının yüksek olması tarım faaliyetlerini olumlu etkilemiştir.
III. Doğu Karadeniz ormanlarının kesilerek fındık ve çay tarımına ayrılması toprağın verimini artırmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

17. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de mevcut arazi kullanımı gösterilmiştir.
% Hektar
Ekili-dikili arazi 36,1 27,699,003
Çayır-mera 28,3 21,745,690
Orman ve fundalık 30,6 23,468,463
Diğer 5 3,781,575
Yukarıdaki tabloya göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I) Ülkemizde mevcut arazinin 1/3’ünden fazlası tarım alanlarına ayrılmıştır.
II) Çayır ve mera alanları ile orman ve fundalık alanların toplamı mevcut arazinin yarısından fazladır.
III) Ülkemizde orman alanları daha çok kıyı kesimlerde yoğunlaşmıştır.
IV) Ülkemizde mevcut arazi 100 milyon hektardan fazladır.
A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV
D) I ve II E) II ve III

18. Aşağıda verilen bölümlerin hangisinde araziler daha çok buğday tarımına ayrılmıştır?
A) Konya Bölümü B) Kıyı Ege Bölümü
C) Orta Karadeniz Bölümü D) Orta Fırat Bölümü
E) Güney Marmara Bölümü

19..Bölgeleri ekonomik özelliklerine göre sınıflandırdığımızda aşağıda verilen illerin hangisi farklılık gösterir?
A) Konya B) Aksaray C) Şanlıurfa D) Antalya E) Manisa

20. Aşağıdaki grafikte ülkemiz arazilerinin kullanım alanları % olarak gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tarıma elverişsiz araziler, daimi çayır ve otlak arazilerinden fazladır.
B) Orman ve tarla arazileri ülkemiz topraklarının yarıdan azını oluşmaktadır.
C) Topraklarımızın 1/3’ünden fazlası orman ve korulukla kaplıdır.
D) Ülkemizde tarıma uygun olduğu halde kullanılmayan araziler %3’yakın bir oran kaplamaktadır.
E) Nadas alanları güney bölgelerimizde yaygın olarak görülmektedir.

21. Aşağıdakilerden hangisi, bir maden bölgesi değildir?
A) Zonguldak-Ereğli Havzası B) Bafra Deltası
C) Artvin-Murgul Yöresi D) Elazığ-Malatya Yöresi
E) Eskişehir çevresi

22.
I. Antalya çevresi
II.Ürgüp-Göreme çevresi
III.İzmir ve çevresi
IV. İzmit çevresi
Yukarıdaki bölgelerin ekonomik özellikleri düşünüldüğünde hangilerinin sanayi bölgesi olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

23. Ülkemizde sanayileşme adına en büyük adım 1923 yılındaki “İzmir 1. İktisat Kongresi’nde atılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, sanayinin gelişmesi için bu kongrede alınan kararlardan biri değildir?
A) Yollar ve ulaşım araçlarının geliştirilmesi
B) Kredi saplayacak bankaların kurulması
C) Yurt dışına işçi gönderilmesi
D) Sektörlere eleman sağlayacak eğitim öğretim kurumlarının açılması
E) Fabrikalarda kullanılacak makinelerin ithalatından gümrük vergisi alınmaması

24. Bitki örtüsü bakımından bölgeler oluşturmak isteyen bir araştırmacı, harita üzerinde işaretlenen yolu izleyerek Akdeniz kıyısından Karadeniz kıyısına ulaşmıştır.

Buna göre, araştırmacı aşağıda verilen bitki bölgelerinden hangisi üzerinden geçmiş olamaz?
A) Maki Bölgesi B) Orman Bölgesi
C) Savan Bölgesi D) Bozkır Bölgesi
E) Dağ Çayırı Bölgesi

25. Ticaretin yoğunlaştığı bölgeler, o bölgelerde bulunan ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dünyadaki önemli ticaret bölgelerinden biri değildir?
A) Kuzey Amerika B) Kuzeydoğu Asya
C) Batı Avrupa D) Doğu Asya
E) Güneydoğu Asya
26. Aşağıdaki tabloda ülkemizde 1990 – 2005 yılları arasında bazı arazi kullanım oranları verilmiştir.
Arazi (%) 1990 1995 2000 2005
Tarla arazisi 18.2 19.6 21.3 23.7
Nadas 9.5 8.2 6.5 4.8
Orman Arazisi 27.2 27.1 27.4 27.8
Çayır ve Mera 26.7 25.9 24.5 21.5
Tablodaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz arazi kullanımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru bir yargı olamaz?
A) Ülkemizde tarla arazilerinin oranı sürekli artmıştır.
B) Yıllar arasında en az değişim nadas alanlarında olmuştur.
C) Çayır ve mera alanlarındaki azalma büyük baş hayvancılığın gerilediğini göstermektedir.
D) Nadas alanlarındaki azalma ülkemizde sulama imkanlarının artmasıyla ilgilidir.
E) Nadas alanlarının azalması tarla alanlarının oranını artırır.

27. Türkiye toprak dağılım haritasına baktığımızda ülkemizde tek tip toprak yerine özellikleri birbirinden farklı çok çeşitli toprakların olduğunu görmekteyiz.
Türkiye’de toprak çeşitliliğinin fazla olmasında;
I. Yüzölçümünün büyük olması
II. İklim çeşitliliği
III. Bitki örtüsü
IV. Akarsu varlığı;
Faktörlerinden hangisi yada hangileri etkili olmuştur?
A) II – III B) Yalnız II C) II – III – IV
D) I – II – III E) II-IV

28. Türkiye’de 1923 – 1932 dönemindeki ekonomik gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu
B) Tarımı geliştirmek amacıyla aşar vergisinin kaldırıldığı
C) Ekonomik bunalımların yaşandığı dönemde yüksek gümrük
vergilerinin konulması
D) Milliyetçi ve dışa açık ekonomi politikalarının uygulandığı
E) Dönemin sonunda Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz
nedeniyle ekonomiye devlet müdahalelerinin arttığı
29. Arazi kullanımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Erozyonun şiddetli olduğu yerlerde araziden yararlanma sınırlıdır.
B) Ovalar, ekonomik faaliyetler bakımından etkin alanlardır.
C) Ana kayanın yüzeye çıktığı kayalık alanlarda araziden faydalanma sınırlıdır.
D) Eğim derecesinin fazla olduğu engebeli alanlar, tarım faaliyetlerinin geliştiği alanlardır.
E) Yüksek düzlük alanlar hayvancılık faaliyetleri bakımından elverişlidir.

30. Doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara “Bölge” denir.
Yeryüzü üzerinde bölge sınıflandırılması yapılırken, sabit ve değişken özellikler göz önünde bulundurulmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sabit değişkenlerden biri değildir?
A) Matematik konum B) Nüfus yapısı ve miktarı
C) Jeolojik yapı D) Yer altı kaynakları
E) Yeryüzü şekilleri

31. Birinci Coğrafya Kongresi’nde tespit edilmiş bölge sınıflandırılması haricinde nüfus yoğunluklarına göre de bölgeleri seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu bölgeler olarak sınıflandırabiliriz.

Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerin hangisi nüfus yoğunluğuna göre diğerlerinden ayrılır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
32.
Bölge 1990 1991 1992 1993
I 200 100 250 150
II 150 120 160 170
III 150 160 150 155
IV 100 120 140 250
V 200 140 180 130
Yukarıdaki tabloda beş bölgede yıllara göre ilkbahar aylarında düşen yağış miktarları mm olarak gösterilmiştir. Bölgelerin sulama imkanlarından yoksun olduğu düşünülürse hangi bölgede tahıl üretimindeki dalgalanmalar en az olmuştur?
A) I B) II C) III D) IV E)V
33. Türkiye ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer dördünün nedenidir?
A) Orta kuşakta yer alması
B) İnsan yaşamı için ideal özellikler barındırması
C) Ülkede çok sayıda medeniyetin kurulması
D) İklim koşullarının nüfus ve yerleşmeye elverişli olması
E) Eski devirlerden beri medeniyetlere beşiklik yapması
Not: Her sorunun doğru cevabı 3 puandır..

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.