11.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

ADI SOYADI :
NUMARASI :
SINIFI :
TARSUS LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
11.SINIFILARCOĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI
YOKLAMA SORULARI
Aşağıdaki seçenekli sorulardan sadece doğru seçeneği işaretleyiniz.
Ülke Gelen turist
Sayısı (milyon) Dünyadaki Payı
(%) Turizm Geliri
(Milyar $) Dünyadaki Payı
(%)
Fransa 76,0 9,4 42,3 6,2
İspanya 55,6 6,9 47,9 7,0
ABD 49,4 6,1 81,7 12,0
Çin 46,8 5,8 29,3 4,3
Türkiye 20,3 2,5 18,2 2,7

1 -Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre düşünüldüğünde, turist başına harcamanın en az yapıldığı ülke hangisidir?
A)Fransa B)İspanya C)ABD D)Çin E)Türkiye

2-Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.
Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden
en az etkilenmiş olması beklenir?

A) İran Kültürü
B) İskandinav Kültürü
C) Mezopotamya Kültürü
D) Mısır Kültürü
E) Yunan Kültürü

3-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Erozyonun şiddetli olduğu yerlerde araziden yararlanma sınırlıdır.
B)Ovalar, ekonomik faaliyetler bakımından etkin alanlardır.
C)Ana kayanın yüzeye çıktığı kayalık alanlarda araziden faydalanma sınırlıdır.
D)Eğim derecesinin fazla olduğu alanlar, tarım faaliyetlerinin geliştiği alanlardır.
E)Yüksek düzlük alanlar hayvancılık faaliyetleri bakımından elverişlidir.

4-Ülkemizde heyelanın olaylarının daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yer şekillerinin eğimi
B)Bitki örtüsünün seyrek olması
C)Kar erimeleri ve yağış
D)Buharlaşmanın artması
E)Sıcaklıkların yükselmesi
5-Aşağıdaki tabloda Türkiye’de arazilerin eğim % derecelerine göre kullanım alanları gösterilmiştir.

Eğim ( %) Hektar Kullanım
Düz 0-2 535,895 Tarıma elverişli
Hafif 2-6 8,476,067 Tarıma elverişli
Orta 6-12 10,514,253 Kısmen ve önlemle tarıma elverişli
Dik 15-20 10,747,597 Kısmen ve önlemle tarıma elverişli
Çok dik 20-30 13,368,866 Otlak ve ormana elverişli
Sarp 30+ 23,015,669 Otlak ve ormana elverişli

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi tablodan çıkarılabilecek doğru bir bilgi değildir?
A)Ülkemizde toprakların büyük bölümü tarıma elverişli değildir.
B) Ülkemizde tarıma elverişli alanlar daha çok kıyılarda bulunmaktadır.
C)Ülkemizde dik ve sarp alanlar, toprak yetersizliği ve aşınım nedeniyle tarıma elverişli değildir.
D)Eğimin %6’nın altında olduğu alanlar tarıma en elverişli arazilerdir.
E)Eğimin %20’den fazla olduğu alanlar otlak ve ormanlara ayrılmıştır.
6-Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fas B) Kuveyt C) Tunus D) Nijerya E) G. Afrika Cumhuriyeti

7-ülkeler mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak kalkınırlar.kalkınan ülkelerde zamanla nüfus artışı sorun olmuş ve artan nufusun gıda ihtiyacını karşılamak için teknolojilerini kullanarak birim alandan en fazla verimi almaya çalışırlar.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarım da birim alandan alınan verim daha fazladır
A)Japonya- Hollanda B)Hollanda-Almanya C)Japonya-Hindistan
D)Hindistan- Hollanda E)ABD – kanada
8-Aşağıdaki adalardan hangisi Japonya.`yı oluşturan adalardan birisi değildir
A)Hokkadido B)Şikoku C)Kyuşu
D)Toyama E)Honşu
www.sorubak.com
9-…………….. Çağda insanlar madenleri işlemek içinısıdan yararlanmış ve bu olay demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.İnsanlar bu çağda madeni yerin altından çıkarmaya başlamışlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen çağ hangisidir.?
A)Kalkolitik. B)Mezolitik C)Paleolitik D)Neolitik E)Sanayi çağı

1989 yılı hidroelektrik üretimi
Ülke Üretilebilecek Enerji (GWh) Üretilen Enerji (GWh) Hidroelektrik Potansiyeli
kullanma oranı (%)
Türkiye 121.884 23.184 19
İsveç 130.000 72.110 55,5
Fransa 100.000 50.786 50,8
İtalya 65.000 37.484 57.6

10- Yukarıdaki tabloda bazı ülkelere ait hidroelektrik üretim kapasitesi, üretim miktarı ve bu üretimin kullanılma oranı gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A)İsveç’in yer şekilleri ve iklimi akarsulardan yüksek oranda yararlanmaya uygundur.
B)Hidrolik enerji potansiyelini en az kullanan ülke Türkiye’dir.
C)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkeler İsveç ve İtalya’dır.
D)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkelerin akarsu rejimleri düzenlidir.
E)Türkiye’nin ürettiği hidroelektrik enerji miktarı Fransa’nın ürettiğinin yarısına yakındır.

11-Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarının Ege ve Güney Marmara’da daha fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kalkerli yapının yaygın olması
B) Geniş ovaların varlığı
C) Arazinin kumlu ve çakıllı olması
D) Kuzey rüzgarlarının etkisiz olması
E) Yerkabuğunun kırılmalara uğraması

12-Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?
A)Coğrafi konum B)İklim özellikleri
C)Simgeler D)Komşu kültürler E)Toprak özellikleri

13-Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Bölge büyüklüğü B)Bitki örtüsü C)İklim D)Nüfus yoğunluğu E)Ekonomik faaliyetler
14-

Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.
Termik santrallerin dağılımında göz önünde tutulan
en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük şehirlere yakınlık
B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık
C) Büyük akarsulara yakınlık
D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık
E) Kavşak noktalarına yakınlık
15-
1. Maden : Fotoğrafçılık, gübre, cam sanayisinde kullanılır. Stratejik madendir. Susurluk havzasında çıkarılır. Türkiye rezerv bakımından dünyada birincidir.
2. Maden : Elazığ/Guleman’dan, Antalya/Fethiye ve Köyceğiz’den çıkarılır. Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. Türkiye, üretiminde dünyada 3. sıradadır.
Yukarıda sözü edilen madenler sırası ile hangileridir?
A) Demir-Bakır B) Krom-Kurşun
C) Nikel-Krom D) Bor-Krom
E) Kükürt-Alüminyum
16-Aşağıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Ülkede okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 0’dır
B)Ülke topraklarının yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır.
C)Ülkenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle hava yolu ulaşımı gelişmemiştir.
D)Üretilen tarım ürünleri ihtiyacı karşılayamadığından
dolayı tarım ürünleri ithal eden bir ülkedir.
E)Yüzölçümünün yarıdan fazlası dağlarla çevrilidir.

17-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir.?
A) kesici aletler paleolitik çağda keşfedilmiştir.
B) Saban kalkolitik çağda icad edilmiştir.
C) ilk kullanılan maden ler taşlardır.
D) petrol ilk çağlarda bir enerji kaynağı olarak kullanılıyordu
E) kömürün önemi buhar makinesinin icadıyla artmıştır.
18-Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgedir?
A)Edirne ve çevresi B)Balıkesir ve çevresi
C)Konya ve çevresi D)Urfa ve çevresi
E)Rize ve çevresi
19-Aşağıda, bir bölgede yetiştirilen tarım ürünleri dairesel grafikle gösterilmiştir.

Grafiğe göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur?
A) Yüzölçümü geniş bir bölgedir.B) Nüfus yoğunluğu fazladır.
C) Ülke ekonomisi tarıma dayanmaktadır.D) Çeşitli iklimler görülmektedir. E) Ortalama yükseltisi fazladır
20- Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan
madenle birlikte verilmiştir?
A) Hekimhan- Demir B) Elbistan- Linyit
C) Susurluk –Bor D) Seydişehir- Boksit
E) Murgul -Krom
21-► Ilıman okyanus iklimi görülür.
► Tarım ve hayvancılık gelişmiştir
► Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar
► Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.
– Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Almanya B) Hollanda C) Fransa D) Portekiz E) Hindistan

22-Aşağıdakilerden hangisi bir maden bölgesidir?
A)İstanbul ve çevresi B)Muğla ve çevresi
C)Batman ve çevresi D)Urfa ve çevresi
E)Muş ve çevresi
23-İzmir, İzmit ve Mersin’de petrol rafinerilerinin bulunması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?
A)Yer şekilleri B)İklim C)Nüfus yoğunluğu D)Ulaşım imkanları E)Hammaddeye yakınlık
24-Son yıllarda ülkemizin ivme kazanan ekonomik faaliyetlerinin başında turizm gelmektedir. Yıldan yıla ülkemizin turizm gelirleri artmakta, bu durumda ülkemizin kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Toplam turizm potansiyelimiz göz önüne alındığında, 2010 yılında ülkemize, 40 milyon turistin gelmesi beklenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizm faaliyetlerini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Altyapı hizmetlerini geliştirmek
B) Doğal alanları yerleşim yerine açmak
C) Tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
D) Terör sorununu çözmek
E) Kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak

25-İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?
A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması
B) Bir ada üzerinde bulunması
C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması
D) Gelişmiş ülkelere yakın olması
E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

26-Küresel ticaretin en önemli üç unsuru; ham madde, üretim ve pazardır. Bu unsurlar arasındaki bağlantı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile yapılır?
A)Tarım B)Madencilik C) İnşaat D)Turizm E) Ulaşım
27-Aşağıdakilerden hangisi önemli sanayi üretim alanlarından biri değildir?
A)ABD B)Batı Avrupa C)Orta Doğu D)Çin E)Rusya
28-İzmit, İstanbul, İzmir Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu yörelerdir.
Buna göre , bu yörelerden aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenemez?
A)Enerji tüketiminde
B)Çevre kirliliğinde
C)Ulaşım olanaklarında
D)Konut yetersizliğinde
E)Dışarıya olan göç miktarında

29– Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.
– Akdeniz iklim özellikleri görülür.
– Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yunanistan B) Avustralya C) Almanya D) Japonya E) G. Afrika Cumhuriyeti
30-Türkiye’de nadas uygulamasını azaltmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?
A)Sulama imkanları artırılmalı
B)Gübre kullanımı artırılmalı
C)Nöbetleşe ekim yapılmalı
D)Tohum ıslahı yapılmalı
E)Destekleme alımı yapılmalı

31-türkiyede elektrik üretiminde en fazla kullanılan maden……………….
32-Türklerin Orta Asyada kullandıkları çadırın adı………………………..
33-Japonya`nın en yüksek dağı……………………………………………
34-Sanayi devrimi…………………de başlamıştır.
35- Türk kültürünü simgeleyen beş örnek…………………………………………………………………………………………………………………
Mustafa KILINÇ
NOT BAREMİ:Son soru 10 puan,diğer sorular 3’er puandır. Coğrafya Öğretmeni.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1 Response

  1. asya dedi ki:

    cevap anahtarını paylaşabilirmisiniz acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 79 = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.