10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

NAZIM BİÇİMİ NAZIM BİRİMİ UYAK DÜZENİ KONUSU
GAZEL
KASİDE
RUBAİ www.sorubak.com
ŞARKI
MURABBA
TERKİBİ BENT

S1.Yukarıdaki şemayı en uygun şekilde doldurunuz.(18p)
I. Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.
III. Uyak düzeni aa-bb-cc-dd-… şeklindedir.
IV. İlk beytine matla, son beytine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.
S2.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?) (5 puan)
A) III. ve V B) III. ve IV C) IV ve V D) II ve IV E) II ve III
“Miskin âdemoğulları
Ekinlere benzer gider 3) Yandaki dörtlükte altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenene en uygun olan sözcükler
Kimi biter kimi yiter aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (5 puan)
Yere tohum saçmış gibi.”
A)Doğmak – ölmek B)Ölmek – yaşamak C)Doğmak – çalışmak D)Ölmek – büyümek E)Yaşamak – yaratmak

Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün (bağban: bahçıvan, gülzar: gül bahçesi)
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su (tek: gibi)


Su yolın ol kuydan toprağ olup dutsam gerek (kûy: mahalle)
Çün rakibümdür dahı ol kuya koyman vara su

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile (reng: hile)
Gül budagunun mizacına gire kurtara su

Hak-i payine yetem der ömrlerdür muttasıl (hâk-i pâ: ayağının toprağı, muttasıl: durmaksızın)
Başını daşdan daşa urup gezer avare su (avare: başıboş, aylak
S4. Yukarıdaki beyitleri açıklayarak söz sanatlarını bulunuz.(4.5:20p) Yukarıdaki sol boşluklarda açıkla- sağ boşlukta sanatları bul.
S5.Makalat ve Mantıku’t Tayr adlı eserlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirterek bu metinleri hangi başlık altında işlediğimizi yazınız. (4+3:7p)

(I)Dede Korkut Hikâyeleri, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. (II)Nazım ve nesir karışımı on iki hikâyeden oluşur. (III)Hikâyelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve olağanüstü güçlerle savaşları anlatılmaktadır. (IV)Her hikâye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikâyenin sonunda Dede Korkut bulunur .(V)Hikâyelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
S6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? (5 puan)
A) I B) II C) III D) IV E) V
S7. Mevlid’in bölümlerini yazarak bölümlerde anlatılanları birer cümle ile ifade ediniz.(2.5:10p)

*
*
*
*
*

Yücesinde namlı namlı karın var
Seni yaylayacak zamanım dağlar
Başımdan aşmaya yoktur takatim
Kalmadı dizimde dermanım dağlar.

Nâm ü nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan
Düşdü çemende berg-i dıraht i’tibardan

Eşcâr- ı bâğ hırka-yı tecrîde girdiler
Bâd-ı hazan çemendeel aldı çenârdan.

S8.Yukarıda verilen şiirleri verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. (16p)

Nazım birimi …………………………………………… ……………………………………………………………….

Dili ……………………………………………. ..……………………………………………………………..

Ölçüsü ……………………………………………. ..……………………………………………………………..

Ait olduğu gelenek ……………………………………. ……………………………………………………………….

S9. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p)
.
*Risaletü’n-Nushiyye, ………………………………………tarafından yazılmıştır.

*Cemşid ü Hurşid mesnevisi, …………………….…….tarafından yazılmıştır.

*Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır.Buna da ………………………………denir.

*En önemeli eseri Makalat olan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şair …………………………………dir.

*Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme …………………. asıl övgünün yapıldığı bölümüne……………………….. denir.

*Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış kaside çeşidine ……………….. denir

*Türklerin yaratıp Divan şiirine kazandırdığı nazım şekilleri ………………… ve ………………… dır.

*Fuzuli,Baki,Nedim vb gibi isimler ………………………………………… geleneği ile şiirler yazmışlardır.

S10.Aşağıdaki Divan şiiri özelliklerinden doğru olanına (D),yanlış olanına (Y) yazınız. (5p)

( ) Divan şiirinin kökleri Arap şiirine dayanır.

( ) Ölçü aruz ölçüsüdür, son zamanlarda az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır.

( ) Konular genellikle gerçek hayattan seçilmiştir.

( ) Şairin büyüklüğünü, söyleyiş orijinalliği ve güzelliği sağlar
( ) Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Başarılar Dilerim.
Erol AYDIN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


8 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.