10 sınıf tarih 2 dönem 2 yazılı soruları 2013-2014

2013-2014 ……………………………. 10.SINIF SOSYAL BİLİMLER ALANI TARİH DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARI
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(10 puan)
1- (…..) Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt fabrikası Lale Devri’nde kurulmuştur.
2- (…..) Belgred Antlaşması(1739) Karadeniz’in Osmanlı’ya ait olduğunu belirten son antlaşmadır.
3- (…..) XVIII.yy’da Avrupa’da bilimin kilisenin baskısından kurtularak bilimsel araştırmalarda akıl,deney ve gözlemin ön plana çıkmasına Aydınlanama ve Akıl Çağı denir.
4- (…..) Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden biriside gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesidir.
5- (…..) Islahat Fermanı sırasında dönemin padişahı Abdüllaziz, sadrazam ise Mustafa Reşid paşa’dır.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10 puan)
1-Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı 1718-1730 yılları arasında yaşanan,Avrupa devletleri ile barış siyasetinin sürdüğü döneme ……………………………denir.
2-Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ne isyan eden ,Osmanlı’dan ilk bağımsızlık kazanan devlet …………………………….. olmuştur.
3-Osmanlı Devleti,Mısır sorununda İngilizler’in desteğini sağladığı için buna karşılık olarak İngiltere ile ……………………………. Antlaşması’nı imzaladı.
4-Tanzimat döneminde Batı’yı daha yakından tanıyan Avrupa’da eğitim görmüş Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenen gruba …………………………. denmektedir.
5- Rusya’nın Slav asıllı bütün halkları kendi yönetimi altında toplayarak dünya Slav birliğini sağlama amacına …………………………….. denir.

C-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(10 puan)
1- 1739’da imzalanan Belgrat Antlaşması’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi Rusların emellerini bir süre daha engellendiğini gösterir?
A) Avusturya’nın aldığı yerleri vermesi
B) Belgrat’ın kurtarılması
C) Azak Kalesi’nin Osmanlı’da kalması
D) Rusların Azak Kalesi’ni yıkması
E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi

2- XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Ortodoks Hıristiyanların koruyuculuğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybettiği söylenebilir?

A) Pasarofça Antlaşması
B) Belgrad Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Ziştovi Antlaşması
E) Yaş Antlaşması

3- 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Avrupa ile ilişkiler artmıştır. Ayrıca Avrupa’dan geri kalındığı anlaşılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) Avrupa tarzı yenilikler yapılması
B) Yabancı dildeki eserlerin tercüme edilmesi
C) Şeri hukuk kurallarının uygulanması
D) Avrupa’dan uzmanlar getirtilmesi
E) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

4- Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Selim B) II. Abdülhamit
C) Abdülaziz D) I. Mahmut
E) II. Mahmut

5- İngiltere’nin geleneksel Osmanlı siyaseti “Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumak” ve “Hasta adam” tabir ettiği Osmanlı Devleti’ni Rusya ve Fransa’ya karşı zaman zaman korumak şeklinde olmuştur.
İngiltere’nin bu politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nin doğu sınırlarını eski durumuna getirmek.
B) Osmanlı hoşgörüsünden bölgenin güvenliği için yararlanmak.
C) Balkanlarda ulusçuluğun yayılmasını engellemek.
D) Yeniçerilerin halka kötü davranmasını son vermek.
E) Sömürge yolları güvence altına almak.

D- Aşağıda verilen olayların hangi dönemde olduğunu tabloya yazınız.(10 puan)
OLAY DÖNEMİN HÜKÜMDARI
Tanzimat Fermanı
Yunan İsyanı
Ermeni meselesinin ortaya çıkışı
Nizam-ı Cedit
Sened-i ittifak

E-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesinin iç ve dış nedenlerini yazınız.(10 puan)

2) Ermeni meselesinde Rusya’nın takip ettiği politika hakkında bilgi veriniz.(10 puan)

3) II.Mahmud döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan ıslahatlardan 3 tanesini yazınız.(10 puan)

4) Tanzimat Fermanı’nın önemi nedir?(10 puan)

5) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile bağlantılı olarak İngiltere politikasındaki değişim hakkında bilgi veriniz.(5 puan)

6) Yunan isyanı ile Mısır sorunu arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Açıklayınz.(10 puan)

7) Osmanlı devleti denge politikasını takip etmeye hangi olayla başlamış, ne zaman temel politika haline getirmiştir?(5 puan)

www.sorubak.com

NOT:Süre 40 dkdır. Başarılar Dilerim.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.