10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 4 PUANBASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(     )1- Felsefe ilerleyen bir bilgi türüdür.

(     )2-Bilginin temelinde yaşantı ve tecrübenin varlığını savunan görüş Emprizimdir.

(     )3-“Tüm varoluşu vücuda getiren tek gerçek “Fenomenlerdir”.”Görüşünü savunan Demokritos’tur.

(     )4-Bir davranışın ahlaki olmasının temelinde özgür istenç vardır.

(     )5-Sorumluluk için özgürlük zorunlu bir koşul değildir. 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 4 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)Aşağıda verilenlerden hangisi bilginin en doğru tanımı olur?

A)Çeşitli etkinlikler sonucu elde edilen şey

B)objenin süje üzerinde edindiği izlenimler

C)obje ile suje arasındaki bağdan(ilişkiden) ortaya çıkan ürün

D)insanın bilgi birikimleri

E)Deney ve gözlem sonucu elde edilen kümülatif her şey 

2-)Bilgi Felsefesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir? 

A) Ontoloji  B)aksiyoloji             C)metafizik             D)mitoloji            E)epistemoloji

 3-)Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorabileceği bir soru değildir?

A) Ne kadar bilebiliriz

B)bilginin sınırları nelerdir       

C)Bilgi nereden kaynaklanır

D)var olan her şeyin mahiyeti nedir     

E)bilgilerimizin değeri nedir 

4-)Septiklerin doğru bilginin imkansızlığını savunması aşağıdaki yargılardan hangilerine dayandırılır?

 I-Bazı bilgilerin değişmesi

II-Her bilginin ispatlanamaması

III-İnsanların duyularındaki yanılmalar 

A)I ve III                      B)I-II-III                C)Sadece I      D)I ve II             E) Sadece III  

5-) “Benim Zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan başka bir şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu beyaz sayfa yavaş yavaş kirlenecek ve zamanla dolacaktır.” Görüşünü savunan biri aşağıdaki bilgi kuramlarından hangisini savunuyor olabilir?

  1. A) rasyonalizm B)kritisizm C)entüisyonizm         D)fenomenoloji          E)ampirizm 

6-)Tüm bilgilerin kaynağı benim, ben olmadan dünya anlamsız kalır. Doğuştan yetenekliyim bilgiyi üretmeye ve bilgiyi öğrenmeye, ayrıca kimi bilgileri de beraberimde getiririm. Tanıdınız mı beni? Benim adım nedir?
A)Entuisyonizm                        B) empirizm                          C)rasyonalizm            

D)kritisizm                                 E)septisizm 

7-) 10-G sınıfında bazı öğrenciler “felsefe dersini öğretmenimiz değil, biz konuları aramızda paylaşarak, biz öğrenciler hazırlanalım ve biz anlatalım.” Görüşünü ortaya atmış ve sınıfın çoğunluğu tarafında bu görüş kabul görmüştür.

Yukarıdaki ifade ile bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi ile açıklanabilir?

 A)Uygunluk              B)Tutarlılık             C)Apaçıklık               D)Yarar            E)Tümel uzlaşım. 


8-)”Sevgili öğrenciler biliyorsunuz çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Örneğin 90 yaşında ama köyünden hiç çıkmamış başka yerleşim yerlerinin farkında dahi olmayan Satılmış Bey ile 25 yaşında ama dünyanın her yerini gezmiş olan Havva hanımın edilmiş olduğu bilgileri karşılaştırdığımızda zaman; Havva hanımın bilgi birikiminin Satılmış Bey’in bilgi birikiminden kat kat fazla olduğunu göreceksiniz. Bu da benim bilgi konusundaki görüşlerimi destekliyor.” diyen Ziya öğretmenin savunduğu bilgi kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) rasyonalizm B)septisizm C)kritisizm          D)entüisyonizm     A)ampirizm.  

9-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilim felsefesinin bilimlerin ele aldığı yönlerinden biri değildir?

A) yapısı B)doğası C)işleyişi                 D)kavramları                E)tarihi  

10-) Aşağıda verilenlerden hangisi bilim insanında görülen bir özellik olamaz? 

A)Mantıklılık                                B)Önyargılı olmak                          C)Azimli olmak           

D)Kuşkucu olmak                        E)Gözlemci olmak. 

11-) Aşağıda verilenlerden hangilerinin tamamı sosyal bilimler arasında yer almaktadır?

A)Antropoloji –Psikoloji- Tarih

B)mantık -sosyoloji -siyaset bilimi

C)matematik- biyoloji- psikoloji

D)astronomi –ekonomi- antropoloji

E)Tarih-Sosyoloji-Mantık 

12-) Barut, yol ve baraj yapımı sırasında kullanılabildiği gibi ,savaşlarının kazanılması için mermi,bomba yapımında da kullanılabilmektedir. Bu örnek bilimin hangi yönüne örnek oluşturmaktadır? 

A) Faydası B)Değeri C)Zararları            D)Alanı                E)İlerlemesi.

 13-) Aşağıda verilmiş olan yargılardan hangisi bilim ve Felsefe için daha doğru bir yargı olur?

A)Karşılıklı olarak bir birini beslerler

B)Bilim felsefeyi geliştirir

C)Felsefe bilimin gelişimini sağlar

D)Tüm bilimler felsefeden çıkmak zorundadır

E)Bilimin sürekliliği felsefenin sürekliliğine bağlıdır 

14-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A)Olgusal olma                  B)Mantıksal olma

C) Genellemeler yapma    D) Subjektif olma

E)Birikimli olma

15-)Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Vicdan      B)Ahlak yasası      C)Özgürlük        D)Mutluluk     E)Erdem

 16-)Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım si, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!

Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?

A)Empirizm                              B)İdealizm                         C)Hümanizm                            

D)Pragmatizm                         E)Sezgicilik 

17-) Zihinsel bir etkinlik olan felsefe için hangisi ya da hangileri söylenebilir?

I-Cevaplarla değil sorularla var olur

II-Düşünmeyi öğrenmenin yöntemidir.

III-Kendi kendini sorgulama yeteneği vardır.

IV-Birleştirici özelliğe sahiptir.

A)I-II                              B) I-III-IV                           C)II-III-IV

  1. D)I-II-III-IV              E)III-IV                                                         

18-) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.

Anaksimandros : Doğada var olanların “apeiron – belirsiz” adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen havadan oluşmuş tur.

Empedokles : Her şeyin dört  temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.

Buna göre adı geçen filozoflar,felsefe alanında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?

A) Evren değişir mi?

B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?

C) Bilgimiz ne ile başlar?

D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?

E) Sonsuz olan nedir?   

19-)”Çocuklar, yılbaşı günü ödül kahramanı Noel Babanın gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Ancak yetişkinler   arasında da varlığın sadece maddeden ibaret olmadığını savunanlar vardır.”

Aşağıdakilerden hangi görüşü savunan biri, Noel Babanın mevcudiyetine inanmasa  bile,  ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?

A) Pragmatist

B) İdealist

C) Varoluşçu

D) Materyalist

E) Entuisyonist 

20-) Aşağıda ahlak felsefesine ait kavramlar verilmiştir. Bu kavramlardan hangileri bireyin davranışlarında hiçbir koşulda özgür olamayacağını vurgulamaktadır?

A)Otodetermenizm-Fatalizm            B)Determenizm-İndetermenizm

C)Fatalizm-Determenizm                   D)İndetermenizm-Fatalizm

E)Otodetermenizm-İndetermenizm 

Cevap anahtarı        Y-D-Y-D-Y

1-C  2E  3D  4B  5E  6C  7E  8E  9E  10B  11A  12B  13A   14D  15A  16A  17D  18B  19B  20C

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.