Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf edebiyat 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları 24 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

10.sınıf edebiyat 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları

ADI:

SOYADI:                      NO:                    SINIF:                          10 TM-C

( TEST SORULARI DÖRDER PUNDIR.)

1. Sığır törenlerinde şölenlerde, kopuz denilen Türk sazıyla çalınıp söylenen manzumelere ne ad verilir?

a- Sav       b- Sagu        c-Koşuk        d- Divan-ı Hikmet        e- Semai

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslami dönem destanlarındandır?

a- Şu Destanı      b- Manas Destanı         c- Türeyiş Destanı       d- Ergenekon      e- Göç Destanı

 

3. Türk Edebiyatının ilk önemli yazılı ürünleri ve hitabet türünün ilk örnekleri hangi kaynaktadır?

a- Divan-ı Lugati’t Türk  b- Divan-ı Hikmet   c- Göktürk Yazıtları  d- Atabetü’l Hakayık  e- Hiçbiri

 

4. İnsana dünya ve ahirette mutlu olabilmek için izlenecek yolu gösteren eserin adı nedir?

a- Divan-ı Hikmet    b- Kutadgu Bilig      c- Koşuk     d- Koşma     e-Atabetü’l Hakayık

 

5. Edebiyatımızda ilk hamse meydana getiren şairimiz hangisidir?

a- Ali Şir Nevai                 b- Fuzuli                  c- Baki                          d- Nef’i                     e- Nâbi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Vesületün Necat!in bölümü değildir?

a- Velâdet             b- Risâlet                c- Rıhlet             d- Miraç              e- Fahriye

 

7. 15. y.y.’da Türkçenin Farsça karşısındaki üstünlüklerini gösteren eserin adı nedir?

a- Divan-ı Lugati’t Türk   b-Muhakemetü’l Lügateyn   c- Kitab-ı Miglâte  d- Hiçbiri   e-Tazarruname

 

8. Klâsik Edebiyatımızda süslü nesir yolunu açan şairimiz kimdir?

a- Fuzuli          b- Nef’i              c.Sinan Paşa           d. Bâbûr Şah        e- Bâki

 

9.Sultanü’s Şuara olarak anılan şairimiz kimdir?

a- Bâkî      b- Fuzulî        c- Güvani        d- Köroğlu       e- Nef’i

 

10.Aşağıdakilerin hangisi kasidenin bölümlerinden değildir?

a- Fahriye          b- Övgü              c- Münacaat            d- Nesip          e- Dua

 

11.Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyündendir. Asıl adı Haydar’dır. Kanunî Sultan Süleyman döneminde İran Hükümdarı Şah Tahmasp adına çıkarılan bir ayaklanmaya katıldığı için tutuklanıp idam edilmiştir. Şiirleri ölçü, kafiye, dil ve anlatım yönünden halk şiiri geleneğine uygundur. Şiirlerinde ilâhî aşkın yanı sıra maddî aşklar, tasavvuf, doğa sevgisi, çiftçilik gibi konuları işlemiştir.

Yukarıda kısaca tanıtımı yapılan halk şâirimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu       B) Kul Mehmet    C) Öksüz Dede     D) Pir Sultan Abdal         E) Karacaoğlan

 

12.  Ben  toprak  oldum  yoluna

Sen    aşırı     gözetirsin

Şu karşıma  göğüs  geren

Taş  bağırlı  dağlar  mısın?

Yukarıdaki dörtlükte “Taş bağırlı dağlar” sözündeki sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye    B)  Teşbih    C)  Teşhis    D)  Telmih    E) Tevriye

 

13. Türkistan’ın Belh kentinde doğan şâir, babasıyla birlikte Konya’ya gelmiştir. Şems-i Tebrizî’den tasavvuf eğitimi almış ve kendi adıyla anılan bir tarikatın kurucusu- dur. Eserlerini Farsça yazmıştır. “Mesnevî ve Divan-ı Kebir” isimli iki büyük eseri vardır. Şâirlik yeteneği, hayal gücü ve coşkunluğu gazellerinde görülmektedir. Büyük bir hoşgörü şâiridir. Ölüm yıldönümü olan Aralık ayında Şeb-i Arus törenleri düzenlenir.

Yukarıda kısaca tanıtılan şâirimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre             B) Tapduk Emre    C) Hacı Bektaşî Velî     D) Mevlâna           E) Pir Sultan Abdal

 

14.Türk edebiyatının ilk tasavvuf şâiridir. Hikmet adı verilen şiirlerini hece ölçüsünde ve dörtlükler halinde yazmıştır. Bunları bir araya getirerek “Divan-ı Hikmet” adı verilen eserini oluşturmuştur. Hikmetlerini Hakaniye Türkçe’siyle yazmıştır. Şiirlerinin temasını, Allah aşkı oluşturur. Eserlerinin didaktik yönü ağır basar, lirik yönü ise eksiktir.

Kısaca tanıtımını yaptığımız 12. yüzyıl tasavvuf şâirimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre              B) Mevlâna    C) Hacı Bektaşî Velî     D) Pir Sultan Abdal     E) Ahmet Yesevî

 

15. Aşağıdakilerden hangisi “Tasavvuf” inanışının özelliklerinden değildir?

A)      Allah’ın niteliğini ve evrenin oluşumunu “Varlık Birliği” anlayışıyla açıklar.

B)      Allah, kendi bilinmezliğinde “salt olgunluk, salt iyilik ve salt güzellik”ti.

C)      Tasavvufa göre insan, bu dünyadan zevk almalı, yiyip içmeli, nefsine göre hareket etmeli.

D)      İnsanın Allah’ın varlığına ulaşabilmesi için çile çekmesi ve benliğini öldürmesi gerekir.

E)      Tasavvufta “Geçici Aşk ve Gerçek Aşk” olmak üzere iki türlü aşk vardır.

 

16. Atatürk’ün hitabeleriyle içerik benzerliği görülen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kutadgu Bilig         B ) Ergenekon Destanı      C ) Atabetü’l Hakâyık      D ) Göktürk Kitabeleri          E ) Manas Destanı

 

17.  Divanü Lügati’t Türk’te, kelimelerin içinde geçtiği şiir ve atasözlerine de yer verilmiştir. Kitaba bu yönüyle nasıl bir özellik kazandırılmıştır?A ) Alfabetik       B ) Folklorik     C ) Ansiklopedik       D ) Antolojik       E ) Alegorik

 

18.  Kırgız Türkleri, Manas Destanı’nın bir kısmını söyleyenlere ne ad vermektedir?

A ) Akın           B ) Ircı            C ) Ozan            D ) Manasçı             E ) Baksı

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi  karşısındaki yazara ait  değildir?

A) Atabet’ül  Hakayık  – Edip Ahmet                  B) Risalet-ün Nushiye –Yunus Emre                  C) Muhakemet-ül Lügateyn- Ali Şir Nevai

D) Vesilet-ün  Necat – Fuzûlî                              E) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

 

20. Aşağıdakilerin  hangisinde yapay destanlar bir arada verilmiştir?

A ) İlyada,  Aeneis,  Oğuz Kağan         B )  Kurtarılmış Kudüs , Kalevala , Beowulf            C ) Üç Şehitler  Destanı , Nibelungen , Kaybolmuş Cennet  , Cid                    D ) İgor ,  Şehname  , Çılgın Orlando                   E ) Kaybolmuş Cennet ,Kurtarılmış Kudüs, Çılgın Orlando

 

21. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

A )  Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsân

Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı

B )  Yürü yıllarla yelersen  yetemezsin ey dil /

Anın için ki peri şiveli  âhûdur bu

C )  Dil zülfüne dolaştı dedim  güldü dedi yâr

Benzer ki yine geldi perişân olacağı

D )  Dimen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa

Gönül tahtına ondan gayri  sultân olmasın yârab

E )  Bu şehr-i  İstanbul ki bî-misl-ü behadır

      Her sengine yekpare Acem  mülkü fedadır

 

22 )  Aşağıdakilerden hangisi “destan”ın özelliklerinden biri değildir?

A ) Olağanüstü olaylara  ve kişilere yer vermesi           B ) Yalnızca nesir olarak kaleme alınması               C ) Zaman  kavramı  taşımaması

D ) Bir milletin en önemli kültür ve edebiyat kaynağı olması                       E )  Söyleyeninin  belli olmaması.

 

23. Bahçelerde gül  gerek/Güllere  bülbül  gerek / Senin gibi güzele /Bencileyin kul gerek

Bu dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Divan         B ) Varsağı        C ) Destan          D ) Mani         E ) Koşma

24.AŞAĞIYA DOĞRU-YANLIŞ KOYUNUZ.

Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır.(  Y    )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir  dörtlükten oluşan şiirlerdir. (   D    )
Bir gazelin ilk beytine makta denir.(   Y    )
Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.(   D   )
Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.(   D    )

 

 

 

 

25. ) Alp Er Tunga, …..SAKA………… Türklerinin hakanıdır. İranlı şair …FİRDEVSİ………………….’nın Şehname’sinde ….EFRASİYAB………………… adıyla geçmektedir.

 

TESTİN CEVAPLARINI HEM SORUNUN ÜZERİNE HEM AŞAĞIYA YAZINIZ

 

1. C2.B3.C4.B5A6E7B8C9A10C11D12A
13D14E15C16D17D18B19D20E21E22B23D 

 

                                                                                                              TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRT.

www.sorubak.com

 

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
umut Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

umut
Ziyaretçi
umut

bizim sınavda hoca burdan sordu bende bi okumuştum burayı bütün sorular aklımdaydı haca burdan 12 soru sordu diğerlerini başka isteden ben 92 aldım güzel site devamını bekleriz saolun