10.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2015

ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ LİSESİ
10/FEN-B SINIFI COĞRAFYA DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı:…………………………………
Sınıfı-No :………………………………….-B-
1. Aşağıda verilen akarsu-baraj eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A)Fırat – Keban B)Sakarya – Sarıyar
C)Gediz – Demirköprü D)Dicle – Kralkızı
E)Kızılırmak-Karakaya

2. Göç veren bölgelerde kadın nüfus oranı erkek nüfus oranına göre daha fazladır.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde kadın nüfus oranının daha az olması beklenir?
A) Akdeniz B) Karadeniz C) Marmara
D) Doğu Anadolu E) Güneydoğu Anadolu

3.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangilerin nüfus, doğumdan çok göçlerle artmakta¬dır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve V E) IV ve V

4. Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, İzmit, Bursa gibi şehirlerin son yıllarda hızla büyümesi aşağı¬dakilerden hangisine bağlıdır?
A) Tarım – ticaret B) Turizm – madencilik
C) Sanayi – ticaret D) Turizm – hayvancılık
E) Hayvancılık – ticaret

5. Ülkemizde tarım yapılamayacak kadar verimsiz topraklara sahip olan yerlerde nüfus yoğunluğu azdır.
Buna göre aşağıda işaretli yerlerden hangisinde nüfusun az olmasında yukarıda bahsedilen neden önemli bir etkendir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6. Bir yörenin nüfuslanmasında aşağıdakilerden han-gisi temel etkendir?
A)Yerşekilleri B)iklim özellikleri C)Bitki örtüsü
D)Yeraltı kaynakları E) Su kaynakları

7. Ülkemizde nüfusun dağılımı göz önüne alındığında aşağıdaki numaralı yerlerden hangisinde iklim farklılığı nüfus farklılaşmasında en fazla etkili olmuştur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen su
miktarına debi denir.
Buna göre, aşağıda verilen akarsulardan hangisi¬nin debisinin daha yüksek olduğu söylenebilir?
A) Dicle B) Fırat C) Asi D) Gediz E) Ceyhan
www.sorubak.com
9. Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına açık havza, sularını denize ulaştıramayan akarsu havzaları¬na ise kapalı havza denir.
Buna göre, bir bölgenin kapalı havza olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Etrafının dağlarla çevrili olması
B)Sıcaklığın yüksek olması
C)Kayaçların geçirimli olması
D)Bitki örtüsünün gür olması
E)Buharlaşmanın şiddetli olması

10. Aşağıdakilerden hangisinin yeraltı sularının oluşu-muna olumlu katkı sağladığı söylenemez?
A)Kayaçların geçirimli olması B)Eğimin az olması
C)Sağnak yağışların görülmesi D)Kar erimeleri
E)Bitki örtüsünün sık olması
11. Aşağıda verilenlerden hangisi göçlerin doğal nedenleri arasında yer almaz?
A) Depremler B) İç Karışıklıklar
C) Volkanik Olaylar D) Sel baskınları
E) İklim değişiklikleri
12. Karstik arazilerde, kireç taşının çözünmesiyle oluşan kırmızı renkli topraklara terra-rosa adı verilir.
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde Terra rosaların yaygın olduğu söy-lenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
13. Aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisi, Tür-kiye’de diğerlerine göre daha yaygın olarak görü¬lür?
A) Podzol B)Terra-rosa C)Kestane renkli step
D)Laterit E)Tundra

14. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin taşıdığı su miktarı daha fazladır?
A) Fırat B) Gediz C) Ergene D) Seyhan E) Bakırçay

15. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Bölgesi’nde yer almaz?
A) Gediz B) Bakırçay C) B. Menderes
D) K. Menderes E) Ergene

16. Jeotermai suların Konya, Karaman, Urfa gibi illerde az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kireçli suların fazla olması
B)Yerkabuğunun genç olması
C)Bitki örtüsünün step olması
D)Eski kara kütleleri olmaları
E)Karasallığın şiddetli olması

17. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A) Karstik B) Artezyen C) Yamaç D) Gayzer E) Fay

18. Aşağıda verilen illerden hangisinin karstik kay-naklar bakımından en fakir olması beklenir?
A) Antalya B) Erzincan C) Konya
D) Mersin E) Denizli

19. Aşağıda göller ve bulundukları bölge eşleme-lerinden hangisi yanlıştır?
A)Tuz – iç Anadolu B)Eğirdir- Ege
C)Sapanca – Marmara DErçek – Doğu Anadolu
E) Borabay – Karadeniz
www.sorubak.com
20. Türkiye’de nemli bölge ve kurak bölge toprakları bir arada bulunabilmektedir ve Türkiye toprak türleri bakımından zengin bir ülkedir.
Aşağıdakiierden hangisi bu çeşitliliğin temel nedenidir?
A) Jeolojik yapının etkisi
B) İklimin çeşitli olması
C) Akarsuların aşındırma gücü
D) Buzulların biriktirme etkisi
E) Rüzgârların biriktirme etkisi

21. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?
A) Laterit B) Terra – Rossa C) Podzol
D) Tundra E) Çernezyum

22. Aşağıda bazı baraj göllerimiz ve üzerinde yer al¬dık¬ları akarsular verilmiştir.
Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A)Atatürk – Dicle B)Adıgüzel – B. Menderes
C)Almus – Yeşilırmak D) Altınkaya – Kızılırmak
E)Sarıyar – Sakarya
23. Akarsuların aşındırdığı malzemeleri eğimin
azaldığı yerlerde biriktirmesi sonucunda alüviyal topraklar oluşur.
I. Delta ovalan
II. Birikinti konileri
III. Karstik ovalar
IV. Taban ovaları
gibi yerşekiİlerinden hangisinde ya da hangilerinde alüviyal topraklar daha az yer kaplar?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) Yalnız III E) Yalnız IV

24. Toprağın üst tabakasının dış güçlerin etkisiyle aşındırılarak başka bir yere taşınmasına erozyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde erozyonun fazla olmasının nedenlerinden birisi değildir?
A) Orta kuşakta bulunması
B) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
C) Eğimli yüzeylerin fazla olması
D) Yağış rejiminin düzensiz olması
E) Arazinin yanlış kullanılması

25. Yağış miktarının az olduğu yerlerde toprak içerisindeki kimyasal çözülme yetersiz olduğu için topraklar daha kurak ve verimsizdir.

Bu açıklamaya göre, yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli alanların hangisinde toprak veriminin daha az olduğu söylenebilir?
A) I B)II C) III D) IV E)V

BAŞARILAR..
TUGAY NAYKI-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

75 − 72 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.