Ortaokul Fen Bilimleri Zümre Toplantı tutanağı 2020-2021

………………… ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No   : 02

Toplantı Saati : 13:30

Toplantı Tarihi : …./02/2021

Toplantı Yeri : Çevrimiçi (Online)

Toplantıya Katılanlar :  

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Türk Milli Eğitiminin Amaçları
 3. Dersin amaçlarının okunması
 4. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi
 5. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem başarı durumunun gözden geçirilmesi. Varsa başarısızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesi.
 6. Eğitim öğretim programlarının belirlenmesi ve bir ortak anlayış oluşturulması.
 7. Yıllık plana uygunluk ve günlük planların gözden geçirilmesi
 8. Mesleki eserler ve yayınların takip edilmesi. Eğitim alanında yeni gelişmelerin takip edilmesi.
 9. Yapılacak yazılı ve sözlü değerlendirmelerin içerik ve zamanlarının belirlenmesi.
 10. Çevre bilinci kazandırmada ortak tutumların belirlenmesi.
 11. 11. Başarısız öğrencilerin başarılarının artırılması.
 12. Veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinin kurulması, sağlamlaştırılması, veli ev ziyaretleri
 13. Çevre ve beden temizlikleri konusunda öğrencilerin uyarılması.
 14. Ödevlerin hazırlanması kontrol edilmesi ve çalışmaların hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi.
 15. Dilek temenniler ve kapanış. 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Fen Bilimleri zümre öğretmenleri toplantısı ……………………………. başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada Fen Bilimleri öğretmenlerinin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
 2. Zümre Başkanı ……………………………. tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi.
 3. İlköğretim Fen Bilimleri dersinin amaçları Zümre Başkanı ……………………………. tarafından okundu. Buna göre;

İlköğretim sonrasında öğrencilerin bir kısmı öğrenimi bırakıp hayata atıldığı için, ilköğretim Programları günlük hayatın gerektirdiği hemen her türden bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlarlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri durumunda da, eğitimleri için gerekli olacak temel Fen Bilimleri bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmıştır.

Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayacak bir düşünce yolu kazandırmak için öğrencilerin gayretli çalışmalarının arttırılması gerektiği belirtildi.

 1. Bir önceki döneme ait zümre kararları Fen Bilimleri öğretmeni ……………………………….. tarafından okundu. Geçen dönem zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı açıklandı.
 2. 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarda zayıfı olan birçok öğrencinin yer aldığı, 2.dönem bu öğrencilerin derse katılımı ile ilgili çalışmaların yapılası konusunda görüş birliğine varıldı.
 3. Eğitim öğretim programı, ünitelendirilmiş yıllık plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesi; yazılı sınavların kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda zamanın da yapılması, aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılması gerekliliği belirtildi.
 4. 5. ve 8. sınıflarda yıllık ders programına uygun olarak devam edilip, 6. ve 7.sınıflarda 1 hafta geri kalınmıştır. 8.sınıflarda LGS sınavı konularına uygun olarak ders işlenmektedir.
 5. TTKB ve EBA siteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı sitelerine ara ara girilerek gelişmeler takip edilmektedir.
 6. 5., 6. ve 7.sınıflarda 1.ve 2.yazılılarda karma sorulardan oluşan sınavların hazırlanmasına (D-y, boşluk doldurma, eşleştirme vb.), 8.sınıflarda ise LGS sınavına uyumluluk çerçevesinde tüm yazılıların sınava uygun şekilde yapılmasına karar verildi.

Ayrıca 1. yazılıların mart ayının 4. haftasında ve 2. yazılılar mayıs ayının 4. haftasında yapılması kararlaştırılmıştır.

 1. Öğrencilerin bahçeye, sınıflara ve koridorlara çöp atılmaması konusunda sürekli olarak uyarıl-ması ve takibinin sağlanması gerektiği belirtildi.

11. Başarısı düşük öğrencilerin daha çok derse katılımlarının sağlanmasına ve velileri ile sürekli iletişim halinde bulunularak takibinin yapılması ile beraber başarının artırılması için;

 • Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,
 • Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,
 • Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
 • Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
 • Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide özgüven duygusunun geliştirilmesine,
 • Fen Bilimleri öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,
 • Fen Bilimleri dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun için de her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
 • Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
 • Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
 • Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı bir disiplinin sağlanmasına,
 • Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel Türkçemizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,
 • Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
 • Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına,
 • Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına,
 • Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle ya da notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına, 
 1. Boş derslerde ya da okul çıkışlarında gerekli görülen öğrencilerin velileriyle yüz yüze görüşmelerin yapılması, velilerle telefon görüşmesi veya mesaj gönderilmesiyle iletişimin sağlanması, evde de takibin yapılmasının önemi vurgulandı.
 2. Havaların ısınmasından dolayı öğrencilerin temizliklerine özen göstermeleri konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması için her sınıf rehber öğretmeniyle iletişime geçilmesine ve konunun veli toplantılarında sınıf rehber öğretmen tarafından veliye bildirilmesi kararlaştırıldı.
 3. İlk dönem ödevler konusunda sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.
 4. Zümre Başkanı ……………………………. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının 2. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

ALINAN KARARLAR

 1. Dersler yıllık planlara göre işlenecek. Herhangi bir nedenle aksayan konular telafi edilecektir.
 2. Ölçme ve değerlendirme, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 35. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.
 3. Sınavlar hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanıp uygulanacak. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç iki hafta içerisinde öğrencilere aktarılacaktır.
 4. Bu dönem boyunca 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda 2 yazılı sınavı yapılacaktır. 1. yazılıların mart ayının 4. haftasında ve 2. yazılıların ise mayıs ayının 4. haftasında yapılması kararlaştırılmıştır.
 5. Bu dönem isteyen öğrencilere birer adet proje görevi verilecektir.
 6. Proje ödevi hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.
 7. Dersi daha zevkli hale getirmek için çeşitli yöntemlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.
 8. Öğrencinin derse aktif katılımı sağlanacak, öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi.
 9. Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmeyecek, güzel Türkçemiz kuralları ile kullanılacak ve kullandırılacaktır.
 10. Günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmaları verilecek ve bunların takibi mutlaka yapılacaktır.
 11. Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrenciler mutlaka ödüllendirilecektir.
 12. Sınıf rehber öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olunacak, gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme yapılacaktır. 

       ………………………                                      ……………………

       Zümre Başkanı                               Fen Bilimleri Öğretmeni

                                                                                                                                     

Uygundur 

…/02/2021

 ……………………..

 Okul Müdürü 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.