Eğitimde Öncü Adres

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi, Kur’an’ın ilk suresidir. Sure 7 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır.

Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha “açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak” anlamındaki feth kökünden türemiş bir isim olup hâtimenin zıddı olarak “bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” mânasında kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ftĥ” md.; Lisânü’l-‘Arab, “ftĥ” md.). “Fâtihatü’l-kitâb” tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır

FATİHÂ

Okunuşu

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Fatiha Sûresi

Bismillahirrahmanirrahim
“Rahman ve rahim olan Allah’ ın Adıyla”

Elhamdulillâhi rabbil’alemin
“Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a içindir.”

Errahmânir’rahim
“O, rahman ve rahimdir”

Mâliki yevmiddin
“Din Günü’nün sahibidir.”

İyyâke na’budu
“Ancak sana ibadet eder, ”

ve iyyâke neste’în
“ve ancak senden yardım dileriz.”

ihdinessirâtal mustakîm
“Bizi doğru yola ilet;”

Sirâtallezine en’amte aleyhim
“Kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet;”

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
“Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

96 − 89 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.