edebiyat grubu 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BUCAK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM-ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİ EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No :II
Tarih :13. 02. 2014
Dersin Adı :Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Başkanı : İsmail ÇETİN
Toplantıya Katılanlar : Hüseyin DUMAN, İbrahim İNCİ, Mehmet YILDIZ, İsmail ÇETİN, Fatma Zeliha ALKAYA
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,
3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması,
4. 1. dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
5. Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi,
6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,
7. Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
8. a) 1.dönem ders başarı durumunun tespiti
b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması
9. a)Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
b)Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
10. Günlük planlar ve hazırlanması
11. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
a) Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
b) Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
12. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
13. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
14. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
15. Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,
16. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR:
1. Zümre başkam İsmail ÇETİN tarafından yoklama yapılarak toplantı başlatıldı.
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İbrahim İNCİ tarafından okundu.
Buna göre; Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;
1) Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2) Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
ÖZEL AMAÇLAR
Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçlan gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kuramlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçlan, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.

I. 3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
1 .Genellik ve Eşitlik
2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
3. Yöneltme
4. Eğitim Hakkı
5. Fırsat ve İmkân Eşitliği 6.Süreklilik
7. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8. Demokrasi Eğitimi
9. Lâiklik
10. Bilimsellik
11. Plânlılık
12. Karma Eğitim
13.Okul ile Ailenin İş Birliği
14. Her Yerde Eğitim

3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler Fatma Zeliha ALKAYA tarafından okundu.
4. 1. Dönemin zümre toplantı kararları Mehmet YILDIZ tarafından okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların uygulandığı görüldü.
5. Türk Edebiyatı 1, 2, 3 ve Dil ve Anlatım l,2, 3 derslerinin müfredatları incelendi.
6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği İsmail ÇETİN tarafından okundu.
7. Öğrencilerin araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemler derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen, öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı ve bu kadar kısa sürede oluşturulamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür.
Bunun yanında bazı sınıflarda programın yetiştirilmesinde güçlükler yaşandığı görülmüştür. Bunun aşılabilmesi için öğrencilerin daha çok araştırma ve çalışma yapmalarına ve yönlendirilmelerine karar verilmiştir.

8.
a) Bütün sınıfların I.eğitim öğretim dönemindeki başarı durumları gözden geçirilerek genel bir değerlendirme yapıldı. Başarı oranlarının bütün sınıflarda %100 olduğu görüldü.
Başarı oranının genellikle iyi olduğu tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı. Başarının daha da artırılması konusunda İbrahim İNCİ; “9. sınıf öğrencilerinde görülen uyum sorunu, planlı ders çalışma alışkanlığı edinememeleri başarılarını olumsuz etkiliyor” dedi.
Mehmet YILDIZ, Konuların metinden hareketle işlenmeli, öğrenciler aktif tutulmaya çalışılmalı ve ezberciliğe sevk edilmemeli, dersler bol tekrarlarla anlatılmalıdır. ” dedi.
Aynı konuda söz alan Fatma Zeliha ALKAYA; “Okul kütüphanesinden yararlanma yönüne gidilmeli, günümüz eserlerinden okulumuz kütüphanesine kazandırılmalıdır” dedi.
İsmail ÇETİN “I. Dönemde aldığımız kararları derslerin uygunluğuna göre uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca ödev takibinin yapılması öğrenci çalışma disiplinini sağlama açısından çok etkili oluyor” dedi.
b) Öğrenciyi hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görmeden, onları oldukları gibi kabul ederek yaklaştığımız takdirde başarının artacağı vurgulandı. Her şeyin başında olduğu gibi başarının oluşmasının başında da tabii ki “sevgi” vardır.
Konuların özelliğine göre Tarih ve Yabancı dil öğretmenleri ile diğer zümre öğretmenleri arasında TÜRK DİLİ konularında işbirliği içerisinde bulunmaları kararlaştırıldı.
9.
a) Ölçme ve değerlendirme;
Yazılıların yıllık planda belirlenen tarihlere uygun şekilde yapılmasına, her dersten her dönem için en az iki sözlü notu verilmesine karar verildi.
Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine karar verildi.
b) Yıllık ödevler;
Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:
1- Yıllık ödevler nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
2- Öğrencilerin bilgileri internetten almalarına müsaade edilecek, ancak bütün öğrenciler ödevlerini sözlü olarak savunacaklardır.
3- Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,
10. Günlük planlarla ilgili olarak bunu bir zorunluluk olarak değil gereklilik olarak algılamak gerektiğini ve kılavuz kitabımız yoksa günlük planları mutlaka yanımızda bulundurmamız gerektiği karara bağlandı.
11. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
Okuma, yazma, soru/cevap, örnekleme, anlatma, tekrar,analiz, tartışma, dramatizasyon, karşılaştırma, tümdengelim, tümevarım, çözümleme, sentez, açıklayıcı anlatım, gözlem, tahlil yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.
12. Öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.
Öğretmen, öğrenci velileri ile ilişki içerisinde olmalı yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek öğrencideki olumlu yahut olumsuz davranışları değerlendirebilmelidir.
Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç vereceği vurgulandı.
13. Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır ki bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarını hatırlatılması gerektiği vurgulandı.
Aynı zamanda Türk tarihi ile Türk edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.
Yine din kültürü öğretmeni ile özellikle tasavvuf edebiyatı konularında işbirliği yapılabileceği karara bağlandı.
14. Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.
* Gazete haberlerinden hikâye yazdırma,
* Öğrencilere sunum hazırlatma
* Kelime oyunu oynatma
* Cd, film, kaset dinlettirerek soru sorma
* 5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
* Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,
* Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,
* Atasözleri ve deyimleri canlandırma,
* Karikatür yorumlatma
* Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,
* Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,
* Dramatize çalışmaları
* Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
* *Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme
15. Alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatıldı.
16. Zümre içi iletişimin sürekliliğinin sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi başarılı bir dönem geçirilmesi dileği ile toplantıya son verildi.

 

Hüseyin Duman İbrahim İNCİ İsmail ÇETİN
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni
Mehmet YILDIZ Fatma Zeliha ALKAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Öğretmeni

www.sorubak.com

 

13.02.2014
Uygundur

Murat TULUNAY
OKUL MÜDÜRÜ

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.